Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

есе Economic Sustainability of Tourism

Due to the social, economic and technological changes propelled by the age of globalisation there has been a rapid development of tourism in the recent decades. This has ultimately led to an unprecedented growth in the number of visitors which has influenced our ideas of the touristic industry and its impact on the environment in particular. Moreover, it has revealed that the rapid tourism growth is often environmentally unbalanced and this situation calls for policy measures that would help the industry to maintain a proper balance between costs and benefits and implement a sustainable vision for the future of tourism.
Sustainable tourism is not to be considered as a separate type of tourism but rather as an umbrella term covering all types of tourism with view of the policy considerations that need to be put into practice in order to maintain a long-term balance between the benefits and the costs of tourism (OECD, 2020).

Прочети повече

доклад Statistical Analysis of Touristic Indicators in the Plovdiv Region

1. The data listed below has been provided by the NSI and the Municipality of Plovdiv regarding the regional tourism indicators in 2019. It has been taken into account to perform further calculations and estimate the overall relative share of the tourism activities compared to those of the industry on a national level for the respective period.

• Number of accommodation establishments in the region: 242
• Number of beds in the region: 11 531
• Total Revenue: 56 271 135
• Revenue Foreigners: 18 014 850
• Number of total overnight stays in the region: 1 129 439
• Number of overnight stays for foreigners: 310 856
• Number of persons who stayed overnight: 579 668
• Number of foreigners who stayed overnight: 143 752
• Total number of beds in the country: 341 506
• Number of regions: 28
• Total revenue for the country: 1 521 865 800
• Total number of tourists for the country: 8 187 634
• Total number of overnights for the country: 27 154 791
• Total number of establishments for the country: 3664

Прочети повече

академично есе “In modern day Northern Ireland, Protestants and Catholics have completely different cultures, which ensures that both sides will never reach reconciliation”

What gathers Protestantism and Catholicism is that they both are branches of the same religion. However, this is as far as their similarity goes. They worship the same God, but their principles are completely different. Five hundred years after the Reformation and the split of Protestantism from the Catholic Church, the contempt and hatred between Catholicism and Protestantism are still valid today.
The history of Northern Ireland can be traced back to the 17th century when the English managed to subdue the island after quenching a number of rebellions. The land of the Irish was colonized by English and Scottish Protestants banishing the predominantly Catholic people in the region.
Later on, at the start of the 19th century in the 1800s, the north and the south areas grew further apart due to economic differences. The north had more luxurious lifestyle as industry and manufacturing were on the rise. In the south, the unequal distribution of land and resources led to low standard of living for Catholics as Protestants owned most of the land there.

Прочети повече

курсова работа Работна заплата

Трудът е процес между човек и природа, при което с помощта на сечива и инструменти природното вещество се преобразува от човека в готов продукт, способен да задоволява конкретни негови материални и духовни потребности. (Георгиев, 2007, с. 13) Пазарът на труда може да се дефинира като съвкупност от икономически отношения, които се формират между наемни работници и работодатели по повод наемането и включването на работната сила в процеса на производството с цел получаване на доход. На него се сключва своеобразна сделка между купувачите и продавачите на труд, която се закрепява със сключването на трудов договор, с който се определят условия на труд, възнаграждения, работно време, почивни дни и т.н. В този смисъл пазарът на труда следва да се разглежда и като съвкупност от правни норми, принципи, процедури и институции, с помощта на които се осъществява наемането на работната сила.
Фактът, че работникът по принцип остава собственик на своята работна сила, оказва влияние върху решението работникът да повишава своята квалификация чрез инвестиции в образованието. Услугата на фактора „труд” остава винаги свързана със своя носител. В трудовия договор не могат точно да се специфицират нито видът на извършваната дейност, нито интензивността на труда.

Прочети повече

курсова работа Управление на възнагражденията

Възнагражденията са едни от основните фактори, свързани с мотивацията на персонала. За да не се превърнат в проблем както на работодатели, така и за служители, работната заплата и всички останали елементи на възнагражденията трябва да бъдат правилно определени. За това в теорията и в практиката се говори за управление на възнагражденията – дейност по създаване и поддържане на системи на възнаграждения, които спомагат за подобряване на качеството и ефективността на фирмената дейност.
Смисълът на управление на възнагражденията е да се разбере същността на парите и на другите непарични награди, които служителите в организацията получават. Управлението на възнагражденията трябва да разкрие пред хората техния индивидуален принос за целите на организацията. Управлението на възнагражденията трябва да привлича, поддържа и мотивира хората да работят по-производително, по-качествено и в съгласие с организацията.

Прочети повече

презентация Теренно проучване. Обект „Национален литературен музей” – Къща музей на Иван Вазов в София

SWOT анализ на Къщата музей на Иван Вазов в София

Прочети повече

курсова работа Теренно проучване на туристическа дестинация. Старинен Несебър като туристическа дестинация

През последните десетилетия се наблюдават множество промени в развитието на туристическата индустрия. Развитието на масов туризъм, съчетано с бурното развитие на информационните технологии и телекомуникации, създаде предпоставки за приоритетно развитие на туристическата индустрия и превръщането ѝ в основен елемент от икономиката на множество държави по света. Все повече туристически дестинации създават стратегии и планове за развитие, базирани на иновативни концепции, специални събития и тематични продукти. Челно място в тези стратегии заемат т.нар. „алтернативни“ форми на туризъм, които представляват „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ (Левков, 2013, с. 19). Предпоставки за развитието на алтернативен туризъм са преди всичко наситеното със стандартизирани и традиционни продукти туристическо предлагане, променящите се интереси и мотивация на туристите, както и нарастващото търсене на нови туристически продукти. От друга страна обаче, под алтернативен туризъм се разбира комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен потребителски интерес, различен от този при масовия традиционен туризъм (Алексиева и Стамов, 2003, с. 15).

Прочети повече

курсова работа Анн Сароян и корпорация “Elektronic office security”

Анн Сароян, която е продавач за корпорацията “Elektronic office security”, възбужда интереса на потенциалните клиенти. Нейната работа е свързана с продажбата на индустриални охранителни системи, а това само по себе си поставя изискването продавачът да има уменията да намира клиенти в дългосрочна перспектива, гъвкавост, креативност, добри идеи и иновативност. Необходимо е също да се реагира бързо с нови идеи, нови решения, ако дадена тактика не успява да спечели клиента. Анн има необходимия набор от качества и практика, които ѝ помагат да разбере, че презентациите нямат успех. Тя започва да търси нови клиенти, като им задава мултивъпросник, а въпросите в него са добре подбрани и насочващи. Това се оказва печеливша стратегия.

Прочети повече

курсова работа по маркетинг Възможности за използване на ефективни маркетингови системи по време на криза

В центъра на всяка маркетингова система стои пазарът и пазарните отношения между купувача и продавача. Важни са нуждите на купувачите и това продавачите да са в състояние да задоволят тези нужди по най-добрия възможен начин. Ето защо се използват четири основни инструмента – продукт, цена, място на продажба и комуникации. Не трябва да се пренебрегва също и маркетинговата среда, а тя включва околната за организацията среда, вкл. доставчици, посредници, конкуренти и контакти, или т.нар. микросреда. Средата за една организация също включва и съвкупността на общоикономически, демографски, научно-технически, географски, културни, правни, социални, политически и други условия, които несъмнено влияят върху поведението на организацията, т.е. т. нар. макросреда.
Икономическата криза е период, който изисква адаптиране на маркетинговите стратегии и на маркетинговото поведение към променените условия на пазарите (Г. Младенова, 2008, с. 4). Трябва да се обърне внимание, че влошената икономическа среда е само един от факторите (макар и много силен), които се отразяват върху пазарното търсене и потребителското поведение. Другият фактор е в „ръцете” на отделните компании, които чрез формиране на подходяща система от маркетингови мерки биха могли да повлияят позитивно върху търсенето. От гледна точка на маркетинга икономическата криза се отразява главно на потребителите и потреблението. Отделните пазарни единици често изменят своите навици и поведение при покупка, адаптирайки ги към рязко променените икономически условия. Компаниите реагират, като предприемат различни мерки, които засягат основните аспекти и области от дейността им: намаляват издръжките; намаляват обема на производството; редуцират инвестициите; в по-голяма степен използват собствен капитал; преструктурират задълженията си; търсят нови вкл. чужди пазари за продуктите си и др.

Прочети повече

курсова работа по Основи на управлението СЪЩНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Понятието „делегиране” означава възлагане на подчинените на задължения, свързани с функциите на ръководителя. Всяко едно управление е свързано със съответните му функции, които не могат да бъдат вменени само на едно лице. Ето защо в такива случаи се прилага делегирането като способ за максималната ефективност при реализацията на поставените цели чрез възможно най-доброто използване на човешките ресурси, с които разполага съответната организация. Така максимално се уплътняват и оползотворяват тези функции в името на по-рационалната и ефективна работа в едно дружество. По своята същност делегирането е свързано с прехвърлянето на пълномощия от по-висшестоящ служител към по-низшестоящ такъв, като съществен момент тук е, че лицето, на което са прехвърлени тези пълномощия, следва да притежава съответния капацитет и качества, за да изпълни възложените му функции. Разбира се, заедно с предоставените права се предполага и понасянето на съответна отговорност за извършените вследствие на делегирането действия. Тук се засягат конкретно концепциите за отговорност и организационни пълномощия. Това са ключови моменти в процеса на делегиране, на които следва да се обърне по-специално внимание.

Прочети повече

курсова работа по Планиране и прогнозиране ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Планирането на човешките ресурси е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и на свързването на системата от човешки ресурси с другите дейности на организацията и с изграждането на плановата дейност като единна система. Връзките и взаимодействието между бизнес плана и плана за човешките ресурси са предпоставка за ефективността на организацията и на планирането в нея. Тази дейност като част от стратегическото планиране позволява на висшите мениджъри да разберат значението на персонала за успешното развитие на организацията. Тя е тясно свързана и с редица други мениджърски функции, каквито са корпоративното планиране, организиране и координиране на организационните структурни звена, обучение и развитие на кадрите и други.
Определянето на необходимите човешки ресурси по количество и със съответните качествени характеристики и тяхното осигуряване, стимулиране и развитие се предопределят от развитието на организацията, от нейните стратегически цели и планове за развитието на производството, внедряването на нова техника и технологии и другите дейности и ресурси. Същевременно крайният резултат от дейността по планирането им предопределя ефективността на останалите дейности в организацията, нейната стабилност, корпоративна култура, финансово състояние и други.

Прочети повече

курсова работа Стартиращата компания: предизвикателствата пред маркетинга и продажбите

В съвременните пазарни икономики, колкото повече нараства конкуренцията, толкова по-често се случва клиентите да избират целево фирмите, от които да купуват, отколкото обратното, както бе при традиционния маркетинг, а именно фирмите да избират целевите сегменти от потребители. Освен това съвременните пазари са толкова сегментирани, че пазарната ниша става крал, а бизнес средата става все по- непредсказуема. На един пазар с висока степен на зрялост перспективните и ценни клиенти не са неограничен брой, така че много фирми се конкурират за едни и същи клиенти. Мотивацията за започване на собствен бизнес обикновено са следствие от три житейски ситуации. Първата е неудовлетвореност от заплащането и възможностите за развитие на работното място. Втората е липса на работа и невъзможност да се намери такава. И третата е като естествена стъпка след завършване на училище или университет. И докато при първите две ситуации бизнеса е алтернатива и начин за подобряване на материалното състояние, то третата е целенасочен избор.

Прочети повече