Как се пише резюме

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.

      С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.

      В текста на резюмето пишешият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста. В резюмето се предпочитат изречения за причинно-следствена връзка, с които се предават обобщени твърдения. Използват се несвидетелски форми на сегашно време. Ако се резюмира научен текст, задължително се съхранява терминологията.

      От авторитетния образователен сайт http://kursoviraboti.com съветват писането на резюме да протича в следната последователност:

 1. Пишещият определя темата на текста. Обикновено заглавието на текста е ориентир за темата на текста. Целта е пишещият да се придържа към темата на текста при сбитото предаване на съдържанието.
 2. Пишещият открива ключовите думи и изрази от изходния текст, за да ги използва в текста на резюмето.
 3. Пишещият определя смисловите части на текста, чрез които се разгръщат микротемите. За ориентир служат абзаците: всяка нова микротема се представя в абзац.
 4. Пишещият предава съдържанието на всяка смислова част обобщено, само с две-три изречения. Може да се използват цитати от резюмирания текст или думи на самия пишещ. Ако в текста за резюмиране има примери, се подбира само онзи, който е представителен за темата на текста, а останалите се съкращават. За връзка между изреченията, представящи микротемите, се използват думи и изрази като: в началото се говори за; по-нататък в текста се пояснява; авторът обобщава, заключава и т.н.
 5. Пишещият проверява текста на своето резюме: дали съхранява в стегнат и обобщен вид информацията от изходния текст /препоръчителното съотношение в обема на изходния текст и резюмирания текст е 3:1 – резюмето е три пъти по-малко по обем от изходния текст/. Пишещият преценява:
 6. запазени ли са ключовите думи и изрази;
 7. съхранени ли са микротемите;
 8. постигната ли е смислова и езикова свързаност в текста на резюмето.
 9. Пишещият редактира откритите пропуски – липса на микротема, несполучлива връзка между изречения, и езиковите грешки.

       Можем да обобщим специфични особености на писменото резюме по следния начин:

 • Резюмето прави сбита, но достоверна възстановка на първоизточника.
 • В резюмето се обхващат основните звена от тематичната структура на първоизточника.
 • По правило съдържателни подробности от първоизточника не се възпроизвеждат, но някои детайли, без споменаването на които тематиката на изходния текст би останала неясна, трябва да се представят, макар и задължително пестеливо.
 • В резюмето могат да присъстват (кратки) добавки с метатекстов характер (от типа на „Статията представя…“).
 • Смисловите връзки между отделните съставки иа резюмето трябва да бъдат ясно изразени.
 • В резюмето съдържанието на първоизточника се възпроизвежда предимно със свои думи. Допустимо е дословното възпроизвеждане на единични характерни изрази.
 • Резюмето има същата доминантна функционално-смислова насоченост като резюмирания първоизточник (наративна, дескриптивна, аргументативна, информационна, апелативна, комбинирана). 
 • Резюмето се строи в изявително наклонение, сегашно време.
 • В обемно отношение резюмето е значително по-кратко от първоизточника. Многословният изказ е в противоречие с целта на дейността.
 • Информацията в резюмето е предназначена за адресат, на когото първоизточникът не е познат.

       Специалистите от сайта http://kursoviraboti.com посочват, че в зрелостния изпит по български език и литература за 12. клас се използват следните критерии за оценка на резюме:

 1. Умее да извлича информация от текст и да я обработва в съответствие с поставената задача – 1 точка.
 2. Умее да композира и структурира текста, като се съобразява с поставената задача – 1 точка.
 3. Владее и прилага книжовноезиковите норми на съвременния български език /правописна, граматична, пунктуационна/ – 1 точка.
 4. Умее да подбира и съчетава езиковите средства с оглед на стиловата уместност – 1 точка.

        Накратко казано, резюмето представя съкратен вариант на изходното съдържание, сведен до необходимия за ясното представяне на темата (с най-главните ù разклонения) информационен минимум; предаването на кондензираното съдържание става предимно със свои думи, но се допуска и частично дословно възпроизвеждане; по размер резюмето е значително по-кратко от първоизточника; смисловите връзки между съставките на резюмето са ясно изразени; информацията е предназначена за незапознат с първоизточника адресат.

Вашият коментар