Етикет: казус

Казус Проектът „Балкан“

Казус Проектът „Балкан“

Прочети повече

Как се изготвят казуси

Казусът е метод, при който се представя една проблемна ситуация, която е обект на анализ, с цел открояване на различни алтернативи за решение. Казусът може да бъде описание на случай, част от документ, филм и пр. Чрез използване на казуси може да се провери прилагането на теоретични постановки на практика, изпробването на различни техники в една реалистична или симулирана ситуация. Специфичните особености на казусите са:
• Представя един проблем, техника, човек, клиентска група и др. с максимално много детайли.
• Базира се на факти и на реален житейски сюжет.
• Приближава се максимално до един проблем или до истинския живот.
• Казусите могат да се свържат с теоретични постановки и служат за илюстрирането на теорията или за нейното оспорване.

Прочети повече

казус по Обща икономическа теория

Стоковият дефицит е такава ситуация на пазара, когато при дадена цена търсенето надвишава предлагането. Дефицитът като устойчив феномен е възможен, когато цените на парите не могат да изпълнят функцията си за разпространение на редки стоки между конкурентни клиенти.
В условията на пазарна икономика стоков дефицит се появява или по отношение на стоки с уникални качествени характеристики и произведени в ограничени количества, или във връзка с прекъсвания в предлагането на стоки с масово търсене. Освен това производителите и търговските предприятия с цел стимулиране на търсенето на определен продукт могат да забавят продажбата му, което също е вид временен недостиг на стоки.

Прочети повече

курсова работа Формулиране от ръководителя на проблем, който изисква изграждане на екип за решаване

курсова работа Формулиране от ръководителя на проблем, който изисква изграждане на екип […]

Прочети повече

курсова работа Т. ПИТЪРС, Р. УОТЪРМАН “КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ” – ОСМА ГЛАВА (РЕЗЮМЕ)

курсова работа Т. ПИТЪРС, Р. УОТЪРМАН “КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ” – […]

Прочети повече

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. […]

Прочети повече

курсова работа МОЗЪЧНАТА АТАКА КАТО МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ ИДЕИ

курсова работа МОЗЪЧНАТА АТАКА КАТО МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ ИДЕИ

Прочети повече

курсова работа МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “АЛИСА М” ЕТ

курсова работа МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “АЛИСА М” ЕТ

Прочети повече

КУРСОВА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГ Ситуационен маркетингов анализ на “Марина” ЕООД

КУРСОВА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГ Ситуационен маркетингов анализ на “Марина” ЕООД

Прочети повече

КАЗУС ПО ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ФИРМА АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС

КАЗУС ПО ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ФИРМА АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА […]

Прочети повече