Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

В сила от 20.09.2016 г.

Издадена от министъра на младежта и спорта

Обн. ДВ. бр.74 от 20 Септември 2016г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;

2. организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища.

(2) Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.

Раздел II.
Приемане на учениците

Чл. 2. (1) Приемането на ученици в спортните училища се извършва по държавен план-прием, утвърден за всяка учебна година със заповед на министъра на младежта и спорта.

(2) С държавния план-прием по ал. 1 се определя броят на местата, на които се приемат учениците за обучение по видове спорт в спортните училища.

(3) С държавния план-прием за VIII клас освен броят на местата, на които се приемат учениците за обучение по видове спорт, се определя и броят на местата по професии и специалностите от професионално направление „Спорт“, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение, по които ще се обучават учениците.

(4) Спортните клубове в срок до 20 декември изготвят и подават до директора на съответното спортно училище мотивирани писмени заявки за прием на ученици за следващата учебна година.

(5) Директорите на спортните училища изготвят предложенията за държавния план-прием въз основа на получените писмени заявки по ал. 4 съобразно създадените условия за обучение и след решение на педагогическия съвет.

(6) Предложенията за държавен план-прием, изготвени съгласно образец (приложение № 2), се представят в Министерството на младежта и спорта в срок до 31 януари.

(7) С предложението за държавен план-прием директорите на спортните училища представят и информация за избраните от учениците в VII клас професии, по които ще се осъществява обучението им от VIII клас.

(8) Директорите на спортните училища писмено мотивират предложенията си за държавен план-прием в случаите, когато:

1. ще осъществяват обучение по един или повече видове спорт за първи път; предложението съдържа информация за развитието на съответния спорт (спортове) на територията на областта, дейността на спортен клуб/спортни клубове, член/членове на лицензирана спортна федерация по съответния вид спорт, наличие на подходящи спортни обекти и съоръжения и квалифицирани спортно-педагогически кадри;

2. предлагат по-малко от 3 ученици в индивидуален спорт и по-малко от 5 ученици в колективен спорт по отношение наличието на сформирани групи в училището по съответния спорт, възрастова група и пол.

(9) Към предложението по ал. 8, т. 1 се прилага декларация от спортния клуб/спортните клубове, подали заявка по ал. 4, за поемане на задължение за безвъзмездно предоставяне на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците.

(10) Министърът на младежта и спорта назначава експертна комисия, която разглежда предложенията за държавен план-прием. За извършената работа комисията изготвя протокол.

(11) Комисията предлага на министъра на младежта и спорта броя на местата по видове спорт, по класове и паралелки и по професии и специалности в VIII клас.

(12) В срок до 30 март министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед държавния план-прием за предстоящата учебна година.

(13) Утвърденият държавен план-прием се обявява в училището и в съответното регионално управление на образованието в срок до 10 април.

(14) В изключителни случаи и при доказана необходимост промяна в утвърдения държавен план-прием за спортните училища може да се извършва в срок до 30 април със заповед на министъра на младежта и спорта.

Чл. 3. (1) В спортните училища се приемат ученици в V, в VI, в VII или в VIII клас.

(2) Учениците се приемат след проверка на способностите им по съответния вид спорт.

(3) Приемането на ученици в VIII клас се извършва по професии от професионално направление „Спорт“ след проверка на способностите им по избрания вид спорт.

(4) Ученици, завършили VII клас в спортно училище, които продължават обучението си в VIII клас по същия вид спорт, не полагат изпит за проверка на способностите.

(5) Проверката на способностите се осъществява чрез приемен изпит, който включва тестове за прием на ученици в спортните училища.

(6) Кандидатите имат право да положат приемен изпит по един или два вида спорт.

(7) Тестовете по ал. 5 се утвърждават от министъра на младежта и спорта.

(8) Училището предоставя информация за съдържанието на тестовете по ал. 5 за всички видове спорт, по които осъществява прием на ученици.

Чл. 4. (1) Приемният изпит се организира от училището по график, утвърден от директора на училището.

(2) Директорът на спортното училище изпраща на регионалното управление на образованието и на Министерството на младежта и спорта до 6 юни графика за провеждането на изпита по отделните видове спорт.

(3) Графикът по ал. 1 се обявява от регионалното управление на образованието и на видно място в училището не по-късно от 7 дни преди деня, определен за провеждане на приемния изпит.

(4) Приемният изпит за съответния вид спорт се полага в два последователни работни дни в периода 21 – 30 юни, като:

1. през първия ден се извършват предвидените измервания от лекар, както и тестовете за оценка на концентрацията, психическата устойчивост и спортно-техническите умения по вида спорт;

2. през втория ден се провеждат тестовете за оценка на нивото на развитие на двигателните качества.

(5) През първия ден преди провеждане на изпита за проверка на способностите се извършва задължителен медицински преглед, удостоверяващ моментното здравословно състояние на кандидатите, за което се изготвя протокол по образец на съответното училище.

Чл. 5. (1) Директорът на училището назначава със заповед комисии за:

1. приемане на документите на кандидатите, осигуряване на съоръженията и документацията за провеждане на изпита;

2. провеждане на приемния изпит по съответния вид спорт;

3. класиране на кандидатите.

(2) Комисиите по ал. 1 се състоят от минимум трима членове, единият от които е председател.

(3) За членове на комисията по ал. 1, т. 2 се назначават учители по спортна подготовка и/или специалисти, притежаващи квалификация по съответния вид спорт.

(4) За резултатите от проведения изпит по съответния вид спорт комисията по ал. 1, т. 2 изготвя протокол по образец (приложение № 4).

(5) За провеждане на приемния изпит спортните училища ползват спортни обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, които са предоставени на спортните клубове, собствени спортни обекти и съоръжения и такива, предоставени от други физически или юридически лица.

Чл. 6. (1) Приемането на ученици в спортните училища се осъществява по вид спорт, по който има утвърдена учебна програма, тестове за прием и нормативи за оценка на резултатите по спортна подготовка на учениците.

(2) Осъществяване на прием в спортните училища за обучение по нов вид спорт, за който няма утвърдени документи по ал. 1, се извършва по мотивирано предложение на председателя на съответната лицензирана спортна федерация до министъра на младежта и спорта.

(3) Мотивирани предложения за осъществяване на прием в спортните училища за обучение по нов вид спорт могат да се внасят целогодишно и следва да съдържат:

1. мотиви на българската спортна федерация с приложена информация за: брой картотекирани състезатели по възрастови групи и пол, брой участници в държавни и в международни първенства по възрастови групи и пол, класирания в европейски първенства и световни първенства за последните четири години;

2. програма на българската спортна федерация за развитие на детско-юношеския спорт;

3. анализ на перспективите за развитие на съответния спорт в спортните училища по отношение на: спортни клубове в градовете, в които функционира спортно училище; брой обхванати деца; наличие на спортна база, която да бъде предоставена безвъзмездно от спортния клуб за осъществяване на спортната подготовка на учениците; наличие на квалифицирани кадри по съответния вид спорт;

4. становище на НСА „Васил Левски“ по отношение на обучението и квалификацията на спортно-педагогически кадри по съответния вид спорт;

5. становище на Министерството на здравеопазването по отношение на целесъобразността за развитие на спорта от предложената възраст, продължителността на тренировъчните занимания съгласно чл. 23, ал. 12 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и относно осъществяването на двуразов тренировъчен режим;

6. проекти на учебни програми от V до XII клас включително; учебното съдържание по вида спорт се разпределя в учебната програма по теми, очаквани резултати от обучението и нови понятия;

7. проект на тестове за прием с интегрална оценка за V, VI, VII и VIII клас по пол, дисциплини и категории, включващи: нормативи за прием, биологични особености на модела, специфични за вида спорт изследвания за експертна оценка;

8. проект на нормативи за оценка на двигателните качества и специфичните умения на учениците по съответния спорт за всеки клас, дисциплина, категория и пол.

(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава тестове за прием, нормативи за оценка на резултатите на учениците по спортна подготовка и учебна програма за обучение по нов вид спорт в спортните училища.

Чл. 7. (1) Кандидатите за прием в спортните училища подават до директора на училището в срок от 20 май до 20 юни следните документи:

1. заявление по образец (приложение № 3), подписано от родителя/настойника и ученика, в което е заявен редът на желанията за допускане до приемните изпити по видовете спорт;

2. за кандидатите за прием в VIII клас – и заявление за избор на професия за придобиване на професионална квалификация (приложение № 1);

3. копие на ученическа книжка за съответната учебна година, заверено от родителя/настойника и/или кандидата;

4. копие на акта за раждане, заверено от родителя/настойника и/или кандидата;

5. медицинско свидетелство, издадено от личния лекар, удостоверяващо, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние на ученика;

6. застрахователна полица „Злополука“ за дните на приемния изпит.

(2) Копията на документите по т. 3 и 4 се сравняват с оригиналите и оригиналните документи се връщат на кандидата.

(3) При подаване на документите по ал. 1 родителят/настойникът и/или кандидатът по вида спорт, по който училището осъществява прием за първи път, представят декларация, че са уведомени за обстоятелствата по чл. 9, ал. 8.

(4) В срок до 20 декември учениците, които ще продължават обучението си в VIII клас в спортното училище, подават заявление по образец (приложение № 1) до директора на училището за избраната от тях професия за придобиване на професионална квалификация.

Чл. 8. (1) Класирането на кандидатите се извършва във всяко училище за всеки вид спорт поотделно по низходящ ред на получения сбор точки от тестовете и съобразно реда на желанията по чл. 7, ал. 1, т. 1.

(2) В класирането участват кандидатите, успешно положили приемния изпит по чл. 3, ал. 5.

(3) За успешно положен се счита приемният изпит, по който кандидатът е получил сбор от точки не по-малък от сбора на точките от интегралната оценка за прием по съответния вид спорт от тестовете за прием на ученици в спортните училища.

(4) Класирането се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.

(5) Над утвърдения държавен план-прием се приемат:

1. близнак – положил изпит за проверка на способностите, и когато другият близнак е приет и записан;

2. кандидати с еднакъв брой точки от положен изпит за проверка на способностите по съответния вид спорт, които са класирани на последно място;

3. участници в олимпийски игри и медалисти от световни и европейски първенства – без полагане на изпит за проверка на способностите.

(6) Кандидатите по ал. 5, т. 3 представят при записване документ от българската спортна федерация по съответния вид спорт, удостоверяващ класирането.

(7) Записването на приетите ученици се извършва до 10 юли след представяне на удостоверение за завършен начален етап на основното образование, оригинал на свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VI клас.

(8) Незаетите места се обявяват в училището в двудневен срок след изтичане на срока по ал. 7 и следващите класирани кандидати се записват до 15 юли.

Чл. 9. (1) Незаетите след класирането по чл. 8, ал. 8 места се обявяват от директора на училището в Министерството на младежта и спорта и в регионалното управление на образованието до 20 юли.

(2) Кандидатите за незаетите места подават документите по чл. 7 в периода 9 – 15 август.

(3) За местата по ал. 1 се провежда приемен изпит по чл. 3, ал. 5 в периода 16 – 22 август.

(4) Графикът за провеждане на приемния изпит за съответния вид спорт се обявява по реда на чл. 4, ал. 3.

(5) Директорът на училището изпраща на Министерството на младежта и спорта и на регионалното управление на образованието до 10 август графика по ал. 4.

(6) Класирането се извършва по реда на чл. 8, ал. 1, 2 и 3 и се обявява в училището в двудневен срок след приключване на приемните изпити.

(7) Записването на приетите ученици се извършва в срок до 27 август след представяне на документите по чл. 8, ал. 7.

(8) Записването на ученици за обучение по вид спорт, по който училището осъществява прием за първи път, се извършва при минимум 3 ученици, приети за обучение по индивидуален вид спорт, и минимум 5 – по колективен вид спорт.

(9) Началникът на регионалното управление на образованието утвърждава осъществения държавен прием в спортните училища до 30 август.

Чл. 10. (1) В периода по чл. 9, ал. 3 може да се провежда и изпит за проверка на способностите на кандидатите за попълване на свободни места по държавния план-прием, утвърден за училището за предходни учебни години. Свободните места се обявяват по реда на чл. 9, ал. 1.

(2) Приемането на документите на кандидатите по ал. 1, осигуряването на съоръженията и документацията за провеждане на изпита, провеждането на приемния изпит по съответния вид спорт и класирането на кандидатите може да се възложи на комисиите по чл. 5.

(3) Изпитът по съответния спорт се провежда, както следва:

1. за учениците от V до VIII клас – съгласно тестовете за прием на ученици в спортните училища, утвърдени от министъра на младежта и спорта; за резултатите от изпита се изготвя протокол по образец (приложение № 4);

2. за учениците от IX до XI клас – съгласно нормативите от системата за оценка на учениците в спортните училища, утвърдена от министъра на младежта и спорта; успешно положен е изпитът, на който кандидатът е получил оценка не по-малка от добър 4; за резултатите от изпита се изготвя протокол по образец (приложение № 5).

Чл. 11. (1) При наличие на свободни места по държавния план-прием, утвърден за предходни години, директорите на спортните училища в срок до 31 май могат да внасят мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта за промяна на вида спорт на свободните места.

(2) Предложенията се обобщават до 15 юни и в едномесечен срок министърът на младежта и спорта утвърждава със заповед промените по ал. 1.

(3) Свободните места се попълват след обявяването им по реда на чл. 14, ал. 4.

Раздел III.
Приемане на чужденци и на български граждани, обучавали се в чужбина

Чл. 12. (1) Български граждани, обучавали се в чуждестранни или в български училища в чужбина, чужденци от българска народност или получили разрешение за постоянно пребиваване в страната се приемат при условията и по реда на тази наредба след мотивирано искане от спортен клуб, член на лицензирана българска спортна федерация по съответния вид спорт.

(2) При условията и по реда на тази наредба, без да заплащат обучението си, се приемат и ученици – граждани на държави – членки на Европейския съюз, на страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Чл. 13. (1) Чуждестранни граждани извън случаите на чл. 12 могат да се приемат над утвърдения държавен план-прием след успешно полагане на приемен изпит по съответния вид спорт и заплащане на обучението.

(2) Размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и общинските спортни училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката.

(3) Броят на учениците по ал. 1 не може да бъде повече от трима за всяка паралелка.

(4) Учениците, приети по реда на чл. 12 и чл. 13, ал. 1, получават състезателни права след картотекиране от спортен клуб в лицензирана спортна организация по съответния вид спорт.

Раздел IV.
Преместване на учениците

Чл. 14. (1) Преместване на ученик в спортно училище е всеки случай на постъпване в спортно училище на ученик, който се обучава в друго училище според вида и подготовката, в друга паралелка или група по спортна подготовка на същото или в друго спортно училище.

(2) Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места по съответния вид спорт в приемащото спортно училище.

(3) За свободни места се считат местата по утвърдения държавен план-прием, които включват:

1. незаетите места;

2. освободените през учебната година места.

(4) Свободните места се обявяват от директора в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището, на видно място в училището и в регионалното управление на образованието.

Чл. 15. Редът и условията за преместване се прилагат за ученици от V до ХІІ клас в държавните и общинските спортни училища.

Чл. 16. (1) Учениците могат да се преместват, както следва:

1. от V до ІХ клас включително – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;

2. в Х клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок при смяна на професия и вид спорт и 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия и вид спорт;

3. в XI клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същата професия и вид спорт;

4. в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същата професия и вид спорт.

(2) Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на профил или професия, в случай че са национални състезатели по вида спорт, по който ще се обучават за придобиване на професионална квалификация в приемащото спортно училище.

(3) Участието в национален отбор се удостоверява със служебна бележка, издадена от съответната лицензирана спортна федерация.

(4) Преместване без спазване на изискванията на ал. 1 и преместване след успешно завършен XI клас при смяна на профил или професия се разрешава:

1. от министъра на младежта и спорта след представяне на документи, удостоверяващи причините – за държавните спортни училища;

2. от началника на регионалното управление на образованието след представяне на документи, удостоверяващи причините – за общинските спортни училища.

(5) При различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.

Чл. 17. (1) Учениците се преместват при спазване на следните условия и ред:

1. подаване на заявление, подписано от родителя/настойника и/или ученика, до директора на приемащото училище;

2. в срок 5 работни дни след постъпване на заявлението директорът на училището назначава комисия и провежда изпит за проверка на способностите.

(2) Изпитът по съответния спорт се провежда съгласно чл. 10, ал. 3.

(3) При успешно положен изпит в срок до три работни дни от полагане на изпита директорът на училището издава служебна бележка, с която потвърждава записването на ученика.

(4) Служебната бележка и заявлението за преместване се представят на директора на училището, от което се премества ученикът.

(5) До 3 работни дни директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, предоставя на родителя/настойника и/или ученика удостоверение за преместване, копие на училищния учебен план, копие на личния картон на ученик в гимназиален етап.

(6) В срок до 3 работни дни от получаване на удостоверението за преместване родителят/настойникът и/или ученикът представя получените документи за записване на ученика в приемащото спортно училище.

(7) Директорът на приемащото училище в срок до 5 работни дни от представяне на документите определя със заповед условията за приемане на ученика и връчва заповедта на родителя/настойника и/или ученика. Родителят/настойникът и/или ученикът подписва декларация за съгласие с различията в учебния план в приемащото училище и провеждането на приравнителни изпити, ако има такива.

(8) В същия срок директорът на приемащото училище информира писмено директора на училището, от което идва ученикът, за неговото записване.

(9) Ученикът се счита за преместен в новото училище от датата, посочена в заповедта на директора на приемащото училище.

(10) При преместване от едно спортно училище в друго спортно училище за обучение по същия вид спорт ученикът не полага изпит за проверка на способностите.

(11) Освен документите по ал. 5 учениците по ал. 10 представят и служебна бележка, удостоверяваща дали ученикът е променил вида спорт, по който е приет в спортното училище, в което се е обучавал.

(12) Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен прием при смяна на местоживеенето след разрешение по реда на чл. 16, ал. 4.

(13) Не се изисква разрешение по реда на чл. 16, ал. 4, когато приемащото спортно училище е единствено в населеното място.

(14) Заявленията за напускане и за приемане се подават от родителите и/или ученика съгласно чл. 12, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 18. Приравнителните изпити по чл. 148, ал. 2 ЗПУО се организират по ред и условия, определени от директора на приемащото училище.

Чл. 19. (1) По време на обучението си в спортно училище ученик може еднократно да промени спорта за обучение, по който е приет, при спазване на следната процедура:

1. родителят/настойникът и/или ученикът подава заявление до директора на училището, съгласувано с учителя по спортна подготовка на групата, в която се обучава, и с учителя по спортна подготовка на групата, в която ученикът ще бъде преместен;

2. полагане на изпит по съответния вид спорт съгласно чл. 10, ал. 3.

(2) Директорът назначава със заповед комисия за провеждане на изпита и след успешното му полагане издава заповед за извършване на промяната.

(3) Промяната по ал. 1 може да се извърши от ученици от V до X клас.

(4) В случай че ученик получи годишна оценка слаб 2 по учебен предмет с практическа насоченост от специализираната подготовка, той не може да повтаря учебната година в спортно училище и се премества в друго училище при спазване на изискванията на Държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.

Раздел V.
Организация на спортната подготовка

Чл. 20. (1) Обучението по спортна подготовка на учениците в спортните училища се осъществява в съответствие с утвърдените рамков или типов учебен план и програми.

(2) Основна форма за провеждане на учебните часове по спортна подготовка и учебна практика е тренировката. Целите, съдържанието и очакваните резултати от обучението се определят в учебните програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта.

(3) Учебно-тренировъчната и състезателната дейност се провеждат съобразно методическите изисквания на българските спортни федерации по съответния вид спорт.

(4) За всяка учебна година учителите по спортна подготовка разработват годишно тематично разпределение, съобразено със:

1. учебните програми по спортна подготовка, утвърдени от министъра на младежта и спорта;

2. годишния тренировъчен план, разработен въз основа на държавния и международния спортен календар на съответната българска спортна федерация, утвърден от председателя на спортния клуб и одобрен от директора на спортното училище.

(5) Учителите по спортна подготовка разработват годишния тренировъчен план по ал. 4, т. 2 в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес.

(6) Заместник-директорът по спортната дейност осъществява координация и контрол на учебно-тренировъчния процес и оказва организационно-методическа помощ на учителите по спортна подготовка.

(7) Специфичните изисквания за оценяването на резултатите от обучението на учениците по учебния предмет спортна подготовка се определят в учебните програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта, и в Държавния образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Чл. 21. (1) Практическото обучение по специализираните учебни предмети в спортните училища се осъществява в групи по един вид спорт, сформирани от ученици от един спортен клуб, обучаващи се в една паралелка или от различни класове в един етап и степен на образование.

(2) Броят на учениците в група за обучение по специализирана подготовка е, както следва:

1. за индивидуален вид спорт – 15 ученици;

2. за колективен вид спорт – 18 ученици, с изключение на спорта футбол – 22 ученици.

(3) В случаите, когато има недостатъчен брой ученици за сформиране на група по чл. 21, ал. 2, т. 1, в индивидуалните спортове може да се сформира група от ученици, обучаващи се в различни класове, етапи и степени на образование.

(4) При недостатъчен брой ученици за сформиране на група по чл. 21, ал. 2, т. 2 в колективните спортове може да се сформира група от ученици, обучаващи се в различни класове и етапи на обучение в една степен на образование.

(5) При недостатъчен брой ученици за сформиране на група по производствена практика по вида спорт може да се сформира група от различни видове спорт, близки по характеристики и методика на обучение.

Чл. 22. (1) По изключение броят на учениците в група може да надвишава определените в чл. 21, ал. 2, но с не повече от 10 на сто.

(2) Когато броят на учениците за вида спорт и клуб надвишава определените в чл. 21, ал. 2 с повече от 10 на сто, се сформира нова група по реда и условията на чл. 21, ал. 1 – 5.

(3) При създадена организация за провеждане на спортна подготовка в повече от един поток съобразно възрастовите групи на учениците за всяко едно от тренировъчните занимания за деня броят на учениците в група на учител по спортна подготовка, предвиден в чл. 21, ал. 2, може да се увеличи, но с не повече от 7 ученици.

(4) При спазване на изискванията за нейното сформиране в една група могат да се обучават ученици по спортна подготовка и по учебна практика.

(5) Минималният брой ученици, необходими за сформиране на група по спортна подготовка, е 3 ученици в индивидуален вид спорт и 5 ученици в колективен вид спорт. Обучението се осъществява от треньор в спортния клуб на основание сключен договор по чл. 24, който отговаря на изискванията за професионална правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри.

(6) Работно място за учителска длъжност по спортна подготовка може да се открие при наличие на сформирана група от не по-малко от 12 ученици по индивидуален вид спорт и не по-малко от 16 ученици по колективен вид спорт.

(7) В рамките на определените средства по делегирания бюджет на училището работно място за учителска длъжност по спортна подготовка може да се открие при непълно работно време, когато броят на учениците в съответната група е по-малък от определените в ал. 6, но не по-малко от 7 ученици по индивидуален вид спорт и 12 ученици по колективен вид спорт, при условие че работното място е единствено за вида спорт, спортен клуб или всички други работни места са сформирани при максимален брой ученици в група съгласно чл. 21, ал. 2.

(8) Когато в колективните спортове и в единоборствата не е възможно да се сформира група с ученици от един пол, се сформира смесена група, като обучението се провежда диференцирано по пол.

(9) Новоприетите ученици с клубна принадлежност се включват в групите на съответните учители по спортна подготовка, обучават се и участват в състезания от името на клуба, от който са картотекирани.

(10) Новоприетите ученици без клубна принадлежност се включват в групите на учителите по спортна подготовка от спортен клуб, който има сключен договор със спортното училище.

Чл. 23. (1) Учебно-тренировъчният процес с учениците в спортните училища се организира от спортното училище и се провежда в спортните клубове.

(2) Спортните клубове осигуряват безвъзмездно спортната база, спортните уреди и пособия, необходими за осъществяване на специализираната подготовка с практическа насоченост на учениците.

(3) Тренировъчната, спортно-състезателната дейност и лагерите, които са извън типовия учебен план, през почивните дни и ваканциите се организират и провеждат от спортните клубове и лицензираните спортни федерации по съответния спорт.

(4) В срок до 1 септември директорите на спортните училища съобразно държавния спортен календар и училищния учебен план определят времето за провеждане на учебно-тренировъчни и възстановителни лагери.

(5) Тренировъчните лагери се организират и провеждат за не по-малко от 10 дни през първия учебен срок в рамките на две учебни седмици.

(6) През последните две седмици на втория учебен срок за учениците в V и VI клас се провежда обучение по спортна подготовка по вида спорт.

(7) Учителите по спортна подготовка разработват и представят на директора на училището подробна тренировъчна програма за провеждане на дейностите по ал. 4.

(8) Заповедта по ал. 4 се публикува в раздел „Документи“ към списък – образец 1, в Националната електронна информационна система по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(9) Учебните часове, определени за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания, включват двигателни дейности с намалена интензивност и възстановителни процедури.

(10) Учебният час за спортни дейности в спортните училища може да се осъществява като два или четири последователни учебни часа без почивка между тях, включително в почивните дни, и се провежда в съответните групи по спортна подготовка.

(11) Редът и условията за провеждане на учебния час за спортни дейности се определят със заповед на директора в началото на учебната година.

(12) Заповедта по ал. 11 определя учителите по спортна подготовка, времето и мястото за провеждане на етапния контрол.

(13) Етапният контрол включва провеждане на контролни измервания и състезания по вида спорт и се осъществява в месеците, в които не са предвидени спортни състезания.

(14) Учебните часове за спортни дейности, които се използват за спортни състезания и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория, се осъществяват съобразно държавния и международния спортен календар на съответната лицензирана спортна федерация.

(15) Учебните часове за спортни дейности се отразяват в Дневник за годишно планиране и отчитане на учебно-тренировъчния и състезателния процес.

Чл. 24. (1) Учебно-тренировъчната дейност в спортните училища е безплатна за учениците и се осигурява чрез договор между спортното училище, българските спортни федерации по съответния вид спорт и спортния клуб с изключение на случаите, предвидени с нормативен акт.

(2) Договорът по ал. 1 се сключва в срок до 20 септември за съответната учебна година.

(3) Правата и задълженията на спортното училище се разписват съобразно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и подзаконовите актове, предвидени в него.

(4) Правата и задълженията на българските спортни федерации по съответния вид спорт се определят съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове, отнасящи се до дейността на спортните училища.

(5) Към предвидените в договора права и задължения на спортния клуб следва да бъдат включени и задължения за:

1. безвъзмездно осигуряване на спортната база и материално-техническо оборудване (движимо и недвижимо), необходими за провеждане на учебно-тренировъчния процес на учениците съобразно утвърденото от директора на училището седмично разписание на учебните часове;

2. осигуряване на периодични и предсъстезателни медицински прегледи;

3. осигуряване на участието на учениците от спортното училище в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации по съответния вид спорт;

4. писмено уведомяване на директора на спортното училище, в случай че ученикът не участва в държавното първенство, като се съобщават причините за това;

5. предоставяне на протоколи от състезанията, удостоверяващи класирането на учениците по съответния вид спорт;

6. извършване на селекция на талантливи деца и работа с подготвителни групи.

(6) Задължително като неразделна част от договора се прилага договор, който урежда отношенията между спортния клуб и учителя по спортна подготовка или треньора, провеждащ спортната подготовка с учениците от спортното училище, членове на съответния спортен клуб.

(7) В договора по ал. 6 се уреждат и задълженията за провеждане на учебно-тренировъчната и състезателната дейност на учениците извън включените в учебния план.

Чл. 25. Когато учител по спортна подготовка изпълнява ангажимент за национален отбор, задължително ползва по свой избор неплатен отпуск или платен годишен отпуск, като за времето на отсъствието му директорът на спортното училище осигурява заместващ учител по предложение на съответната българска спортна федерация.

Чл. 26. (1) Индивидуална и комбинирана форма на обучение в спортните училища се организира за ученици с изявени дарби, отговарящи на следните критерии:

1. участие в олимпийски игри;

2. призови класирания от световни първенства: 1 – 12 място;

3. призови класирания от европейски първенства: 1 – 8 място;

4. първо място от балкански първенства;

5. първо място от държавни първенства.

(2) Председателят на спортния клуб прави мотивирано предложение до директора на спортното училище за преминаване в индивидуална или комбинирана форма на обучение на учениците по ал. 1 до 20 август на текущата година с приложени документи, удостоверяващи класирането.

(3) Изключение от случаите по т. 1 – 5 на ал. 1 може да има за ученици с изявени дарби след мотивирано предложение до директора на спортното училище от председателя на българската спортна федерация по съответния вид спорт в срок до 20 август.

(4) Към предложението по ал. 2 и 3 се прилага и заявление от ученика и/или родителя/настойника за избор на формата на обучение.

Чл. 27. (1) В спортните училища може да се създават и развиват олимпийски звена от ученици с реализирани спортни постижения съгласно критериите по чл. 26, ал. 1 по спортове, включени в програмата на Олимпийските игри.

(2) По изключение, след мотивирано предложение на българските спортни федерации и решение на педагогическия съвет на съответното спортно училище, в състава на олимпийското звено може да се включат до 3 перспективни ученици общо, притежаващи необходимите двигателни качества и специфични показатели по вида спорт.

(3) Директорите на спортните училища съгласувано със спортните клубове и българските спортни федерации предвиждат мерки и дейности за развитие на спортния талант на учениците, включени в олимпийските звена.

Допълнителни разпоредби

§ 1. Документацията от приемния изпит се съхранява в училището в срок една учебна година.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 23, ал. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта във връзка с чл. 143, ал. 6, чл. 146, ал. 2, т. 2 и чл. 147 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 1 от 2011 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 40 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2012 г.; изм., бр. 18 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2014 г.).

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ѝ в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 и ал. 4

ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ …………………..
гр. ……………………….
  З А Я В Л Е Н И Е
за избор на професия за придобиване на професионална квалификация  
От ……………………………………………………………………………………………………….…..…..,
ЕГН: …………………………………………………………………………………………………….………..
ученик в …………………………………………………………………………………………………….клас
Адрес: област …………………….., община ……………………………………………………………….………,
гр./с. ……………………………………………………………………………………….., п.к. ………………….,
ж.к./кв. …………………….., ул. ………………. № ……………………………………………………………..……,
бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. …., тел.: ……………………………………………………………………………..
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, да продължа обучението си в осми клас през учебната …………. /………….г. на ръководеното от Вас училище по професия ……………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………………………………..………….  
                                                                                                                Кандидат: ……………………………..
                                                                                                                                             (подпис)
                                                                                                                Родител: ……………………………….
                                                                                                                                            (подпис)
Дата …………………………

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за държавен план-прием на ученици в спортно училище  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (наименование на спортното училище)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (адрес, телефон за контакт)
Учебна година ……………………..
Вид спорт/професия и специалност само за VIII клас Брой места по вид спорт/брой места по професия и специалност само за VIII клас Общ брой места по вид спорт/по професия и специалност само за VIII клас
V клас VI клас VII клас VIII клас
           
           
Общ брой ученици          
Брой паралелки          
Директор: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (име, фамилия, подпис и печат)
Съгласували:
Финансиращ орган – кмет на община за общинските училища: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. (име, фамилия, подпис и печат)
Началник на РУО: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (име, фамилия, подпис и печат)

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, т. 1

ДО
ДИРЕКТОРА
НА СУ ……………………….
гр. ……………………………
  З А Я В Л Е Н И Е
за допускане до приемен изпит за учебната ……/…… г.  
От ………………………………………………………………………………………………………………,
ЕГН:   …………………………………………………………………………………………………….……..
Адрес: област …………………….., община …………………………………………………………………..….,
гр./с. …………………………………………………………………………………., п.к. ………………………..,
ж.к./кв. …………………….., ул. ………………. № ……………………………………………………………..……,
бл. ….., вх. ….., ет. ….., ап. …., тел.:             …………………………………………..……………………….
Уважаема/и госпожо/господин Директор,
Моля, да бъда допуснат до приемен изпит по спортовете:
1………………………………………….…………………………………………………………….………..
2. ………………………………………………………………………………………………………………..
Тренирам спорт …………………………………., треньор …………………………………………………………,
в Спортен клуб ………………………………….., гр. ………………………………………………..……………….
(Не тренирам)
  Прилагам:
1. Копие на ученическа книжка.
2. Копие на акт за раждане.
3. Медицинско свидетелство със заключение, че съответният вид спорт не е противопоказен за здравословното състояние, издадено от личния лекар.
4. Застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита по вида спорт.
Забележка. При записване се представят: удостоверение за преместване, удостоверение за завършен начален етап на основното образование, свидетелство за завършено основно образование или удостоверение за завършен V или VІ клас, както и акт за раждане.  
                                                                                                       Кандидат: ………………………….……….
                                                                                                                                          (подпис)
                                                                                                        Родител: ……………………………………
                                                                                                                                          (подпис)
                                                                                                        Длъжностно лице: …………………….……
                                                                                                                                           (подпис)
Дата ………………………..

Приложение № 4 към чл. 5, ал. 4 и чл. 10, ал. 3, т. 1

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ …………………………………………………………………………………….., ГР. ……………………………………………………   П Р О Т О К О Л за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от V до VIII клас   учебна 20……./20…….година                                                                                                                                                                                                  вид спорт: ……………………………… вид изпит:……………………….. На ………………………………………………………………………г. изпитна комисия, назначена със Заповед № …………………………………/…………………………………..г. на директора, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………………………………………….., и ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………………………………., 2. ……………………………………………………., 3. ……………………………………………………., проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:   № Име, презиме, фамилия на ученика Клас Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Общ брой точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки резул-тат точки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1                                                   2                                                     Интегрална оценка за прием за V клас – над ………… точки Интегрална оценка за прием за VI клас – над ………. точки Интегрална оценка за прием за VII клас – над ……… точки Интегрална оценка за прием за VIII клас – над …….. точки   ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………………………..                                                                                                                                                              ДИРЕКТОР: ……………………………                                               подпис                                                                                                                                                                                                             подпис и печат ЧЛЕНОВЕ: 1. ……………………………….                                            подпис                       2. ………………………….……                                           подпис                       3. ……………………………….                                          подпис  

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3, т. 2

СПОРТНО УЧИЛИЩЕ …………………………………………………………………………………….., ГР. ……………………………………………………   П Р О Т О К О Л за резултата от изпит за проверка на способностите за учениците от IX до XI клас   учебна 20……./20…….година                                                                                                                                                                                                                   вид спорт: ……………………………… вид изпит:……………………….. На ………………………………………………………………………………………………г. изпитна комисия, назначена със Заповед № ……………………………/……………………………….г. на директора, в състав: ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………, и ЧЛЕНОВЕ: 1……………………………………., 2. ………………………………….., 3. …………………………………..,   проведе изпит за проверка на способностите и определи следните резултати:   № Име, презиме, фамилия на ученика Клас Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Наимено-вание на тест Обща оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка резул-тат оценка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1                                                   2                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………………………………………                                                                                                                                                                   ДИРЕКТОР: …………………………………..                                                подпис                                                                                                                                                                                                                        подпис и печат ЧЛЕНОВЕ: 1. …………………………………                                            подпис                      2. …………………………………                                          подпис                      3. …………………………………                                         подпис  

Вашият коментар