Как се изготвят реферати

      Съществуват няколко причини за написването на реферати:

 • студентите и учениците придобиват умения да търсят информация по дадена тема.
 • студентите и учениците придобиват умения как да пишат правилно на академичен език, което ще послужи като подготовка за написването на евентуални бъдещи научни разработки.
 • написването на рефератите ще спомогне за по-дълбокото разбиране на дадена тема, включена в курса на обучение.

       Целта на рефератите е сбито и кратко да се представи съдържанието на научен труд, да се съпоставят данни от различни източници и да се обобщи най-същественото от тях, информация за автора (авторите), за приносите, за терминологията, откритията и др., оповестени в тези научни трудове. В повечето случаи е по-добре рефератите да са по-кратки, но съдържателни. Все пак е желателно минималният обем на рефератите да е 7 страници с литературния списък и всички фигури, таблици и графики.

     Според авторитетния сайт http://kursoviraboti.com структурата на рефератите принципно трябва да съдържа:

 • Въведение
 • Обобщение
 • Методи
 • Резултати
 • Дискусия – в нея рефериращият откроява своята оценка, мнение и позиция относно разглеждания проблем. Приема или отрича становищата на авторите, като се аргументира за това. Обобщава своето мнение с оглед убеждаване. Описва се използваната литература според държавните стандарти.

       Всяка разработка завършва с литературен списък на цитираните автори. Много е важно той да е правилно съставен. Всеки, който чете вашите реферати, проекти, статии или курсови работи, трябва лесно да намира цитираната от вас литература в текста и в списъка накрая, за да може да разбере на какво са базирани вашите твърдения. В литературния списък се посочва пълният източник на цитираната литература

     Специалистите от http://kursoviraboti.com ви съветват да следвате някои основни правила:

 • Правете разлика между наука и мнение и бъдете обективни
 • Старайте се да подхождате аналитично и да давате точни и ясни обяснения.
 • Посочете достатъчно автори в своята работа.
 • Търсете нова и актуална литература. Бъдете критични към старата.
 • Всички чужди думи (научни наименования и др.) трябва да са посочени в Italic – например – Betula pendula.
 • Научните наименования трябва да се използват само когато се посочват за първи път – например Betula pendula. След това може да се използва обикновеното име – например „бреза“ или съкратено B. pendula.
 • Всички абревиатури трябва да се обяснят и изпишат изцяло само първия път, когато се използват – например – Environmental Proctection Agency (EPA). След това просто – „EPA посочва в годишния доклад от 1998 год., че…“
 • Всички фигури и таблици в текста трябва да са ясно обозначени и обяснени, така че да може читателят да ги разбере, дори и без да се фокусира върху текста или да се връща обратно към него.
 • Таблиците се обозначават с текст над тях, а фигурите – с текст под тях. Всички използвани таблици и фигури трябва да са цитирани и в текста, а ако не са ваши – да се посочи и авторът им. Например „Както се вижда от Таблица 1….“, „…представено на Фиг.1…“
 • Препоръчваме да използвате ясночетлив шрифт, с не прекалено голяма или малка големина (например – 12 pts Times New Roman).
 • В работата могат да се използват и снимки, но тяхната употреба трябва да е умерена и да е само на местата, на които се налага.

       Оценяването на рефератите се извършва чрез предварително определени критерии и индикатори (показатели), които отразяват това, което преподавателят очаква да види като учебен резултат в писмените разработки на студентите или учениците. Критериите отразяват основните характеристики на рефератите, например – структура, стил, оригиналност и др. Индикаторите са отделни аспекти на критериите, като всеки индикатор е положителен или отрицателен.

Вашият коментар