Как се прави презентация

 

Презентациите могат да бъдат самостоятелни или групови (екипни). Във втория случай са необходими умения за работа в екип. Всяка презентация има цел (подцели), задачи, план и структура. Основните елементи на структурата са:

 • увод,
 • основна част
 • заключение.

Основните правила при създаването на компютърната анимация са:

 1. Правила, свързани с текста:
 • 6 х 6 – най-много 6 реда текст с по 6 думи на ред;
 • Повече визия, по-малко текст;
 • Заглавията да са кратки и ясни, без използване на съкращения. В заглавията трябва да присъстват ключовите думи от текста и да са написани с по-едър шрифт.
 • Основният текст се състои от кратки и ясни изречения, не повече от един абзац, с по-голямо междуредово разстояние. Използват се несерифни шрифтове – Ariel, Verdana. Цветът на буквите трябва да е в контраст с цвета на фона. Използва се един и същи шрифт в хода на цялата презентация.
 1. Правила, свързани с графичните изображения (снимки):
 • Да са лесни за възприемане;
 • Да поясняват текста или думите на представящия;
 • Да бъдат с висока резолюция (разделителна способност);
 • Да бъдат ясни – с достатъчна големина.
 1. Фон на слайдовете:
 • Да не се използват ярки цветове;
 • Да не се използват повече от четири цвята;
 • Цветовете да се съчетават помежду си;
 • Фонът на слайда да бъде в пастелен цвят.
 1. Анимации:
 • Опростени входящи анимации – Еntrance (Fade, Appear, …);
 • Използване на една анимация за цялата презентация;
 • Анимациите не трябва да са водещи в една презентация – те са спомагателно средство и затова не трябва да се прекалява с тях. Чрез тях се установява последователността на появяване на обектите в слайда.

    Презентацията се използва като метод за устно изпитване – както при текущо, така и при финално оценяване. Оценяването се извършва чрез предварително определени критерии и показатели, които отразяват процеса на планиране и реализиране на презентацията. Сред най-често използваните индикатори са:

 • Идентифициране целта и задачите на презентацията.
 • Идентифициране на характеристиките и потребностите на аудиторията.
 • Планиране на съдържанието, дейностите и времето.
 • Разпределяне на времето.
 • Организация на залата.
 • Подбор и подготовка на материали за презентацията.
 • Структура на материала.
 • Убедително представяне на презентацията.
 • Подходящ тон и стил на гласа.
 • Скорост на говорене.
 • Използване на подходящи жестове и пози (език на тялото).
 • Връзка с аудиторията.
 • Отговаряне на въпросите.
 • Справяне с нервното напрежение.

Вашият коментар