Как се прави дипломна работа

 

Дипломната работа обикновено е разработка с дължина, варираща между 50 и 100 машинописни страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чийто курс той желае да завърши. Когато е издържал семестриалните изпити, студентът представя дипломната си работа пред комисия, състояща се от преподавателя, с когото “се прави” дипломната работа, и опонентите, които изказват възражения. Така се получава дискусия, в която взимат участие всички членове на комисията. От мненията на двамата докладчици за качествата (или недостатъците) на писмената работа и от способността на кандидата да защити позициите си комисията си съставя преценка.

Темата на дипломната работа трябва да отговаря на интересите на дипломанта (да бъде свързана с положените изпити, с неговите политически, културни и религиозни възгледи). Необходимите извори е необходимо да бъдат достъпни, т.е. материално достижими за дипломанта. Материалите трябва да са “смилаеми”, т.е. духовно достижими за дипломанта, а методологическата рамка на изследването да отговаря на неговото образователното ниво и опит.

Единият вид дипломна работа – бакалавърската теза – е предимно с теоретични компоненти. Тя се разработва от студента с помощта на научен ръководител, като темата й се обвързва с основната бакалавърска програма. Утвърдените изисквания за бакалавърските тези включват като препоръка и емпирична част, която е авторска, с нейни коментари, изводи и варианти на решения.

Вторият вид дипломна работа – магистърската теза – съчетава теоретични и практически (приложни, експериментални) компоненти. Цели да покаже способността на завършващия да прилага наученото в нестандартни ситуации, да демонстрира академична самостоятелност и високи професионални умения. Разработва се от студента под ръководството на научен ръководител.

Утвърдените изисквания за магистърските тези включват и наличие на емпирични материали и компоненти под форма на приложени резултати от собствени изследвания и проучвания, независимо от какъв характер са те: експерименти, анкети, клинични и параклинични наблюдения и регистрации, статистически изследвания в реално време или от архивни документации, становища и мнения на потребители и експерти. Всякакви компютърни регистрации, разработки и програмни реализации са очаквана и препоръчана компонента, придружена с подходящ илюстративен материал (разпечатки, листинги, екранни и демоверсии). Очакват се идеи и техни реализации, които могат да бъдат препоръчани за внедряване, експеримент или апробиране при определени условия.

Модел на дипломната работа

 1. Заглавна страница
 2. Съдържание
 3. Речник на използваните термини
 4. Увод
 5. Цел и задачи
 6. Изложение
 7. Заключение
 8. Използвана литература
 9. Приложения

Заглавната страница на дипломната работа съдържа следната информация:

 1. Имена учебното заведение, факултет, департамент, програма;
 2. Тема на дипломната работа;
 3. Дипломант, специалност, факултетен номер;
 4. Научен ръководител (и ако има консултант);
 5. Населено място, дата.

      Уводът не трябва да е нито много кратък (под 1 страница), нито много дълъг (над 5 и повече страници). В същността си един увод трябва да засегне следните въпроси:

 • Защо избраната тема на твоята дипломна работа е важна и актуална? За да напише тази част от увода, студентът може да се опре на следните въпроси:
 • Откога тази тема съществува?
 • Какво е развитието на темата (много кратка „историческа справка“)?
 • Какви са проблемните области/въпроси, които се отнасят до тази тема?
 • Какво ще се случи, ако тези въпроси бъдат решени?
 • Какъв резултат ще се постигне, ако наистина въпросът се разреши (въпрос за приноса на изследването)?

       Цели задачи – трябва да се формулира цел на разработката – с какво тя е полезна и съществена. От поставената цел произтичат съответните задачи. Препоръчителни изрази, които могат да се използват, са:

 • Да се опише…
 • Да се определи…
 • Да се анализира…
 • Да се извърши…
 • Да се мотивира избора на…
 • Да се представят резултатите от…
 • Да се съпостави…
 • Да се препоръча…

      Използвана литература, цитиране и уебсайтове. При непериодични печатни издания в описанието са включени следните задължителни елементи: автор; колективен автор; заглавие; определящи характеристики, при някои видове издания; том; поредност; местоиздаване; година на издаване; ISBN.

При периодични печатни издания в описанието са включени следните задължителни елементи: заглавие; източник; година и брой; местоиздаване; година на издаване; брой; ISSN.

При електронни носители и уеб адреси са включени следните задължителни елементи: имената на авторите; заглавието на материала (в кавички); заглавието на целия труд (в курсив или подчертано); дата на публикацията; точен адрес на източника (в триъгълни скоби); дата на достъп (в кръгли скоби).

На самата защита студентът представя експозе и евентуално презентация на електронен носител (времетраене на презентирането – макс. 15 минути). Целта на презентацията е в кратък и нагледен формат да осигури пълноценно представяне на разработката.

Ето какви указания и изисквания при разработване и оформяне на дипломната работа се дават във Военна академия „Г. С. Раковски”(откъс):

3.2.1.Методически указания за разработване и комплектоване на дипломна работа.

Дипломната работа като книжно тяло трябва да съдържа следните основни компоненти:

 • Заглавна (титулна) станица (Приложение 3);
 • Задание за разработване на дипломната работа;
 • Отзив на научния ръководител (Приложение 4);
 • Допуск от началника/ръководителя на катедрата (Приложение 5);
 • Рецензия от избран рецензент (Приложение 6);
 • Съдържание (Приложение 7);
 • Разработка на темата, съдържаща: увод, изложение (основна част), заключение;
 • Библиографска справка (списък на използваната литература);
 • Приложения.

Отзивът, допускът и рецензията на дипломната работа се попълват собственоръчно от лицата, определени за това.

 

3.2.2. Съдържание и ред за оформяне на разработката на темата.

 1. I. Уводна част.
 • В увода трябва да се посочи актуалността на темата на дипломната работа, ясно да бъдат формулирани научният проблем, целта (целите) и задачата (задачите), чрез решаването на които ще се постигне изпълнението на поставената цел на разработката за разрешаването на формулирания проблем.
 • Обосновано трябва да бъдат представени използваните научно-изследователски методи за решаване на поставените задачи, както и възможните ограничения, в рамките на които се търси решение на проблема.
 • Препоръчително е обемът на уводната част да бъде не повече от 5 машинописни страници.

 

 1. II. Изложение (основна част).

Основната част на дипломната работа е с характер на теоретична разработка, методическа разработка или комбинация от тях. Някои дипломни работи, в зависимост от характера на тяхната тема, може да съдържат и практико-приложна част във вид на програмен продукт, макет, модел или друг продукт на изследването на дипломанта.

Основната част на дипломната работа се разработва във вид на глави, раздели, точки и подточки в тях.

Изисквания:

 • Дипломантът трябва да демонстрира добро познаване на теорията, свързана с проблема и да цитира коректно ползваните литературни източници.
 • На тази основа трябва да бъде разработен и обоснован модел на изследване на избрания проблем, които включва ясно формулирани хипотези (предположения за съществуващи закономерности, причини за предполагаеми проблеми), ясно формулирани методи за набиране на емпирична информация, ясно формулирани методи за анализ на информацията.
 • Базирайки се на формулирания модел за изследване, дипломантът трябва да събере емпирични данни, като коректно идентифицира източниците на информация.
 • С помощта на подходящи аналитични методи трябва да се направи анализ на данните.
 • Препоръчителен обем на основната част – в рамките на 50 – 55 машинописни страници.

Всяка глава започва на нова страница, а след нейното завършване се формулират и изписват изводи по нея;

След разработване на всяка една глава и изводите по нея, дипломантът  задължително я предоставя за преглед на своя научен ръководител;

Когато основната част съдържа методическа разработка, се спазват изискванията на общата методика и методиките на съответните дисциплини, в чиято област е темата на дипломната работа. В методическата част като приложения към решаването на конкретна задача може да бъдат представени планове, графични, текстуални части  и анекси към тях, комплект от планиращи документи, разчети и други документи.

Практико-приложните разработки с характер на програмни продукти или приложения, работещи с пакета Microsoft Office се представят на DVD или CD  като приложение към дипломната работа. Същите се демонстрират на защитата пред държавната комисия.

 

III. Заключителна част.

В заключителната част се включват общите (заключителни) изводи и препоръки и заключението по дипломната работа.

Общи изводи и препоръки:

 • Трябва да съдържат обосновани общи самостоятелни изводи, прогнозни очаквания и препоръки за практиката.
 • Могат да бъдат очертани идеи за бъдещи изследвания като продължение на направеното от дипломанта, възможност за прерастване на темата в докторантура.

Заключение:

В него дипломантът обощава:

 • доколко е постигната целта и изпълнението на задачите от увода на дипломната работа;
 • възможността за използване на резултатите от дипломната работа в учебния процес на висшите военни училища, щабовете и войските;
 • други незасегнати в общите изводи препоръки.

 

По време на цялостната работа върху дипломната работа, дипломантът има право да ползва методическата помощ от своя научен ръководител.

 

3.2.3. Технически изисквания при оформяне и подготовка на дипломната работа за печат:

 • Формат:стандартна машинописна страница А4 – 30 реда, 60 знака на ред.
 • Цвят: бяла;

 

3.2.2.1. Параметри на текста в разработката на дипломната работа:

 • Page Setup/Margins/Top – 2 cm
 • Page Setup/Margins/Bottom – 2 cm
 • Page Setup/Margins/Left – 3,5 cm
 • Page Setup/Margins/Right – 1,5 cm
 • Font- Times New Roman;
 • Font style – Regular;
 • Size- 14;
 • Paragraph/line spacing/1,5 lines;
 • Paragraph/General/Alignment/ Justified;
 • Цвят на текста – черен.

 

3.2.2.2.Номерация в дипломната работа

За конструиране на теоретичната част – главите, разделите, точките и подточките  в тях да се използва десетичната структура на Heading до 4 разряда както следва:

 • Размер на глава: Heading 1 с размер 17;
 • Размер на раздел или точка:Heading 2 с размер 16;
 • Размер на подточка:Heading 3 с размер 15;
 • Следващ разряд: Heading 4 с размер на основния текст14;
 • Цвят на Heading- черен;
 • Heading stylebold

 

В полето Footer страниците да се номерират долу в дясно като се показва общия брой страници и конкретната такава (например 2/12) с размер на шрифта  съвпадащ с размера на шрифта на основния тест.

В полето Header  центрирано в ляво се изписва темата на дипломната работа с размер на шрифта 10 и Italic.

Първата страница не се номерира;

Номерацията на онагледяващи дипломната работа елементи като фигури, таблици и формули е отделна за всеки един от тях и се извършва във възходящ ред за цялата разработка   (Приложения 8, 9 и 10). Освен това фигурите, таблиците и приложенията се именуват.

 

Вашият коментар