Готови работи за студенти

Уважаеми студенти,

    В този раздел ви предлагаме възможността да закупите вече използвани материали от ваши колеги в университети и колежи. Това са курсови работи, дипломни работи, казуси, есета, реферати, доклади, проекти,  презентации, уроци, магистърски тези и много други. Материалите са писани от авторите в екипа на http://kursoviraboti.com и са оценени с отличен във висшето учебно заведение, в което са представени. Цената на всеки един от тези материали е символична. Можете да се свържете с екипа на http://kursoviraboti.com и да поръчате съответния материал. Сигурен съм, че ще останете доволни от резултата и пак ще ни потърсите.

Нашият телефон за връзка е 0876424904

Можете да ни пишете и на следните имейли:

pismenirazrabotki@abv.bg

kursoviraboti.com@gmail.com

kursoviraboti.com@yahoo.com

Можете да ни пишете и във фейсбук профила: Дипломни и курсови работи, реферати, есета, дисертации

 • курсова работа Анализ на политическа реч Жорж Жак Дантон „Към трибуналите“ 
 • курсова работа Анализ на политическа реч Жан Пол Марат „Дар на отечеството, или слово пред третото съсловие на Франция“ Втора реч
 • КАЗУС ПО ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС  Глобалната финансовата криза и действията, предприети от ПР специалистите на фирма „Марона”
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ   МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИТЕ В ЕДНА ГОЛЯМА БАНКА
 • реферат Подчинението – същност и фактори
 • казус ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО
 • казус ЕФЕКТИВНОТО ЛИДЕРСТВО – КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
 • казус Изследване на комуникациите в PR сферата в България
 • казус Изследване на комуникацията на „Провидънт Файненшъл България“ ООД
 • казус КАК СЕ ИЗГРАЖДАТ УСПЕШНИ КОМУНИКАЦИИ С ВЪНШНИТЕ ПУБЛИКИ (по примера на КЕШ Кредит)
 • казус Особености на информационната и аналитичната дейност
 • есе УМЕНИЕТО ЗА ОБЩУВАНЕ
 • казус УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
 • курсова работа Книжовен език и функционални стилове. Регистър и личен стил
 • курсова работа Научен текст. Езикови характеристики
 • курсова работа Случаи на условен правопис
 • курсова работа Строеж на българското изречение. Словосъчетание и изречение. Просто и сложно изречение
 • курсова работа Същност и функции на езика
 • курсова работа Текст. Механизми за текстовата свързаност
 • реферат ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ И ПЛАНИРАНЕ НА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТТА НА БИЗНЕСА
 • курсова работа EatVegan online
 • казус Интернет промотиране
 • КУРСОВ ПРОЕКТ ПО МАРКЕТИНГ В ТЪРСЕЩИТЕ МАШИНИ И СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ
 • курсова работа по стилистика Стилистични грешки 1
 •  курсова работа Стилистични грешки 2
 • курсова работа по стилистика Стилистични грешки 3
 • курсова работа Бизнес статистика
 • казус ПО ПРИНЦИПИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА
 • курсов проект Принципи на микроикономиката 1
 • курсов проект Принципи на микроикономиката 2
 • курсова работа Цифрови стартиращи предприятия. По пет примера от САЩ и Великобритания
 • дипломна работа Преждевременното напускане на училище като проблем в Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
 • курсова работа Глобалната финансово-икономическа криза от 2008 – 2012 г. – същност, причини, измерения Пол Кругман „Завръщането на икономиката на депресията и кризата от 2008 г.“
 • есе Психология на джихада
 • КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ   Bank of America : Предлагане на финансови услуги на пазара на студентите
 • казус по БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НЕВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ – ПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО – ЕЛЕМЕНТИ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО, ЖЕСТОВЕТЕ. РАЗЧИТАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ЦВЕТОВЕТЕ И ДРУГИ
 • казус ВЪНШЕН ВИД И ОБЛЕКЛО – НА КАКВО БИХТЕ ЗАЛОЖИЛИ: АВАНГАРДНОСТ, ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
 • КАЗУС ПО РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА. РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ на фризьорско-козметично студио и солариум „Супер Стайл”
 • РЕФЕРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
 • КАЗУС ПО ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА Маркетинг на “Алиса М” ЕООД
 • ДИПЛОМНА РАБОТА Разработване на маркетингов план на фирма  Матстар ООД
 • КАЗУС ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
 • КУРСОВА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГ Ситуационен маркетингов анализ на “Марина” ЕООД
 • курсова работа МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “АЛИСА М” ЕТ
 • казус Продуктова, ценова и рекламна стратегия на фирмата
 • казус Онлайн маркетингова стратегия на „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД
 • казус Интернет речев етикет
 • есе История на средствата за смятане от древността до наши дни. Перспективи за развитие на компютърната техника
 • курсова работа ЕВОЛЮЦИЯ И ЕТАПИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МАРКЕТИНГ
 • курсова работа Политически партии и партийни системи
 • философско есе ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА ШАРЛ МОНТЕСКЬО ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ
 • курсова работа ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ КЪМ ЛИБЕРАЛИЗЪМ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ – УСЛОВИЯ, ПРИЧИНИ, ПРОЯВЛЕНИЯ
 • курсова работа РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ
 • дипломна работа “NATIONAL GEOGRAPHIC BULGARIA”: анализ на хартиеното издание за периода 2006-2015 година
 • курсова работа Има ли ПР етика в България? 1
 • курсова работа Има ли ПР етика в България? 2
 • курсова работа Медиен речев етикет
 • курсова работа Променяща се Европа
 • курсова работа Анализ на компонентите на модела 7- S в „Провидънт Файненшъл България“ ООД
 • курсова работа ПР кампания на „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД
 • курсова работа ПР кампания на „Провидънт Файненшъл България“ ООД
 • курсова работа Рекламна кампания на тонери за коса vip’s Prestige, произведени от РОЗАИМПЕКС ООД
 • курсова работа Рекламна кампания на „Димитър Маджаров“ ЕООД
 • курсова работа Рекламна кампания на O bag
 • курсова работа Приложение на микроконтролерите за измерване на температура
 • курсова работа Проблеми на етническата и демографската сигурност на Русия
 • есе Анализ на риска за националната (европейската, глобалната) сигурност от шоково нарастване на бежанските потоци   
 •  курсова работа  Открива ли Ислямска държава фронт на Балканите?
 • курсова работа Понятие за гражданско общество, публичност и модерна държава
 • курсова работа Същност на националната отбранителна стратегия
 • курсова работа Технологично развитие и трансформация на обществените системи. Индустриално общество и общество на масовото потребление, постиндустриално и информационно общество
 • есе по дисциплината Военна история БИТКИТЕ ПРИ СТРАЖИН И СТРАЦИН – подвигът на българската парашутна дружина
 • есе Основни аспекти на Стратегическата концепция на НАТО
 •  eсе на обществено значима тема РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА
 • eсе Особености в подготовката на страната за отбраната в системата на колективната отбрана
 • курсова задача по учебната дисциплина „Система за национална сигурност и управление при кризи”:Функциониране на системата за национална сигурност на национално равнище – работа с документи” Законова рамка за изграждане и функциониране на МВР /йерархично дърво на документите/
 • курсова работа Формулиране на стратегия за национална сигурност. Становище за предложената „Стратегия за национална сигурност” в ролята на министър на финансите
 • курсова работа по учебната дисциплината: „Система за национална сигурност и управление при кризи”:Функциониране на системата за национална сигурност на национално равнище”. Йерархичен списък с адресите в интернет (сайтовете) на институциите от системата за националното правораздаване
 • курсова работа Анализ на рекламната кампания на фризьорски и козметичен салон “Фешън Стил”
 • курсова работа по Българска фразеология
 • курсова работа Методика на балистичната експертиза
 • курсова работа Методика на ситуационната експертиза
 • курсова работа Водещи умения и компетенции при корекционната работа с деца
 • курсова работа Предучилищна педагогика при деца с интелектуална недостатъчност
 • курсова работа Аутизъм
 • курсова работа Организация и отчетност в селското стопанство
 • презентация 13-ти Международен конгрес на увреждането и опазване на камъка
 • курсова работа Eлиът Арънсън „Човекът – социално животно“ резюме на ІІ глава Конформизмът
 • курсова работа Взаимодействие между държавни и недържавни структури за сигурност (Ролята на собствеността за сигурността – национална, корпоративна, частна охранителна дейност)
 • академично есе по книгата „Методология и методи на педагогическите изследвания“ на Георги Бижков, Володар Краевски, 2007 Методите на педагогическите изследвания като методологически проблем
 • есе Тероризмът – причина или следствие в международната сигурност
 • курсова работа МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ. СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
 • курсова работа по дисциплината “Стратегическо управление” ПРИЛАГАНЕ НА СТРАТЕГИИ СПОРЕД РЕАКЦИЯТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА
 • курсова работа АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (за плановия период 2007-2013 г.) 
 • курсова работа Анализ и усъвършенстване на маркетинговата дейност в „Каламица“ АД
 • казус по Вземане на решения

 • казус по Поведение на потребителя Т- МАРКЕТ
 • казус по Ценова политика
 • курсова работа Алгоритъм на кредитния процес (по примера на търговска банка) Разработка на база данни от ТБ „ОББ” АД
 • дипломна работа Възможности за усъвършенстване на взаимодействието между ССО и структурите на МВР и ДАНС при провеждане на антитерористични операции
 • дипломна работа Информационен портал за стартиране на бизнес – стоматологичен кабинет
 • дипломна работа Казармата – опит за анатомична и физиологична визия на една дисциплинарна институция и нейните езици
 • дипломна работа ПЛАТФОРМИ ЗА ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ
 • курсова работа ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧЕБНИЯ ПРЕДМЕТ „ПСИХОЛОГИЯ”. ЛИЧНОСТНИЯТ СМИСЪЛ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ.
 • курсова работа Подбор и организация на изучаваните теми по психология. Годишното разпределение на учебния материал.
 • курсова работа Принципите и методите на обучение като организиращи конструкти. Приложението им в обучението по психология в средното училище.
 • курсова работа ДИДАКТИЧЕСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ – ВРЪЗКАТА ИМ С ТЕОРИЯТА И ВРЪЗКАТА ИМ С ПРАКТИКАТА
 • курсова работа МЕТОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ПРЕПОДАВАНЕТО НА ПСИХОЛОГИЯТА. УЧИЛИЩНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ ПО ПСИХОЛОГИЯ
 • курсова работа УРОКЪТ ПО ПСИХОЛОГИЯ – ПРАВИЛАТА ЗА МЕТОДИЧЕСКАТА МУ РАЗРАБОТКА. СТРУКТУРА НА УРОКА ПО ПСИХОЛОГИЯ
 • курсова работа ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ ДЕЙСТВИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ КАТО ОСНОВА НА УРОКА ПО ПСИХОЛОГИЯ
 • курсова работа ДИАЛОГЪТ С ДРУГИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ХУМАНИТАРНИЯ ЦИКЪЛ (ИСТОРИЯ, ЛИТЕРАТУРА И ДРУГИ) КАТО СПЕЦИФИЧЕН МЕТОД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ЗНАНИЯ
 • курсова работа ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА ПО ПСИХОЛОГИЯ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ
 • курсова работа НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН СТАТУТ НА МЕТОДИКАТА НА ПРЕПОДАВАНЕТО. ПСИХОЛОГИЯТА КАТО НАУКА И УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ.
 • есе Как си представяте глобализацията  и новия световен ред?
 • есе Европейският съюз – съюз от нации или федерална държава
 • есе ДА НАПРАВИМ ЕВРОПА ПО-ДИНАМИЧНА (КАКЪВ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРИНОСЪТ НА БЪЛГАРИЯ, ЗА ДА СЕ УТВЪРДИ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПОВЕЧЕ В СВЕТОВЕН МАЩАБ)
 • есе ЗАЩО ИСКАМ ДА ПОСЕТЯ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 • есе Какъв може да бъде приносът на България, за да се утвърди Европейският съюз в световен мащаб? СЕЛСКО СТОПАНСТВО, МИР И СИГУРНОСТ
 • курсова работа РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЪВ ФОРМИРАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
 • курсова работа ФОРМУЛИРАЙТЕ ОПРОСТЕНА ВЪОРЪЖЕНА ПРОПАГАНДА. В КАКВО СЪВПАДАТ ГРЪЦКАТА И СРЪБСКАТА ПРОПАГАНДА. КОЙ ПРИНЦИП НА ПОЛИТИЧЕСКО ОРГАНИЗИРАНЕ ОТХВЪРЛЯТ НА ПРАКТИКА ТЕ? (1912 – 1913 г.)
 • курсова работа Сигурност на средата за постигане на целите на организацията
 • курсова работа Сигурността – интегрирана част от управлението на организацията
 • курсова работа СВЕТОВНО РИСКОВО ОБЩЕСТВО
 • курсова работа МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ. СЪЩНОСТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА СИСТЕМА ЗА СИГУРНОСТ
 • реферат ЛИ ХАРВИ ОСУАЛД 
 • курсова работа Проблеми и сътрудничество между Русия и ЕС в енергийната сфера
 • курсова работа Широкото черноморско пространство и енергийната политика на Европейския съюз
 • курсова работа Гарфинкъл и Витгенщайн: езикови игри и въ-плътени описания на практическите дейности
 • курсова работа Проблемът за „антропологическата чуждост“ в етнометодологията, етнологията и етнографските направления в социологията
 • курсова работа Карлос Чакала 1
 • курсова работа Карлос Чакала 2
 • курсова работа ТАЛИБАНИТЕ В АФГАНИСТАН
 • курсова работа ХИЗБУЛА
 • дипломна работа ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ ЗА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИ ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ПРИ РАБОТА В ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ПЕДАГОГИЧЕСКО ЗВЕНО
 • есе МОЯТА ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧИТЕЛСТВАНЕ В ПРОМЕНЕНАТА КЛАСНА СТАЯ 
 • курсова работа Какво представлява проектно организирана работа в учебно-възпитателния процес по предмета, който преподавате?
 • курсова работа ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ 1
 • курсова работа ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПОРТРЕТ 2
 • есе Моят най-често използван и ефективен образователно-технологичен модел
 •  курсова работа НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – СЪЩНОСТ И ЗНАЧЕНИЕ. ДЪРЖАВНИ (ВЪТРЕШНИ/ВЪНШНИ) ЗАЕМИ; ДЪРЖАВЕН ДЪЛГ; УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ДЪЛГ. ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
 • курсова работа НЕДОСТАТЪЦИТЕ НА ОТЧИТАНЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА
 •  курсова работа АМОРТИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА НА СТОПАНСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ. СЪСТАВЯНЕ НА СЧЕТОВОДЕН, ДАНЪЧЕН АМОРТИЗАЦИОНЕН ПЛАН
 • реферат АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ПАРИЧНИТЕ РАЗХОДИ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА 1999 – 2006
 • реферат ВЛИЯНИЕ НА ПАЗАРНИЯ КАПИТАЛИЗЪМ ВЪРХУ ДЕМОКРАЦИЯТА
 • курсова работа ВЪНШЕН ВИД И ОБЛЕКЛО – НА КАКВО БИХТЕ ЗАЛОЖИЛИ: АВАНГАРДНОСТ, ТРАДИЦИОНАЛИЗЪМ ИЛИ НЕЩО ДРУГО
 • курсова работа Дж. М. Кейнс „Обща теория на заетостта, лихвата и парите”
 • есе  ДОБЪР ЛИДЕР ЛИ Е ОНЗИ, КОЙТО ИСКА САМ ДА НОСИ ОТГОВОРНОСТИ, ВМЕСТО ДА ГИ РАЗПРЕДЕЛЯ В СВОЯ ЕКИП?
 • курсова работа ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ В КАПИТАЛОВИЯ И ПАРИЧНИЯ ПАЗАР
 • курсова работа ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ОТГОВОРНИ ЛИЦА, ДОКУМЕНТИРАНЕ, ПОСЛЕДСТВИЯ
 • курсова работа ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ДЪЛГОСРОЧНИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНВЕСТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
 • курсова работа ИНВЕСТИРАНЕ В ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
 • курсова работа ИНДУСТРИАЛНИЯТ  ПРЕВРАТ
 • курсова работа ИНФЛАЦИЯ – ВИДОВЕ, РАЗМЕРИ И ТЕНДЕНЦИИ 
 • курсова работа Лудвиг Ерхард „Благоденствие за всички”
 • курсова работа КОЛИЧЕСТВЕНА ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ
 • курсова работа коментар върху СТАТИЯТА НА СТЕФКА КОЕВА “ПАЗАРЕН РЕД И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ: ТЕОРИЯТА НА Ф. ХАЙЕК И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ ПАЗАРИ” (сп. “Икономическа мисъл”, 2002, кн. 2)
 • резюме на СТАТИЯТА НА СТЕФКА КОЕВА “ПАЗАРЕН РЕД И СОЦИАЛНИ ИНСТИТУЦИИ: ТЕОРИЯТА НА Ф. ХАЙЕК И НОВОВЪЗНИКВАЩИТЕ ПАЗАРИ” (сп. “Икономическа мисъл”, 2002, кн. 2)
 • курсова работа ЛОНДОНСКА ФОНДОВА БОРСА
 • курсова работа Милтън Фридмън „Немирството на парите”
 • НЕДОСТАТЪЦИТЕ ПРИ ОТЧИТАНЕТО НА ИНФЛАЦИЯТА В БЪЛГАРИЯ И ПРОБЛЕМИТЕ ПРИ СЪСТАВЯНЕТО НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КОШНИЦА (БИБЛИОГРАФИЯ)
 • есе НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТЕ ПОРАЖДАТ В ТРУДА И ЗАЕТОСТТА
 • курсова работа  НЮЙОРКСКА ФОНДОВА БОРСА
 • курсова работа ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
 • курсова работа Електронни плащания
 • курсова работа Моделиране на бизнес процеси и реинженеринг
 • курсова работа ОСОБЕНОСТИ НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР
 • курсова работа ОТ ПРОТЕКЦИОНИЗЪМ КЪМ ЛИБЕРАЛИЗЪМ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ТЕОРИИ – УСЛОВИЯ, ПРИЧИНИ, ПРОЯВЛЕНИЯ
 • курсова работа ПАРИЖКА ФОНДОВА БОРСА И EURONEXT
 • реферат ПОТРЕБЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ ОТ 1989 ГОДИНА ДО ДНЕС
 • курсова работа ПРИЧИНИ ЗА НАМЕСАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО В ИКОНОМИКАТА
 • есе ПРОБЛЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ДРУЖЕСТВО
 • курсова работа ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, РАБОТНИ ЗАПЛАТИ И ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ
 • курсова работа ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ДЪЛГОСРОЧНИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ – ИНОВАЦИОННА ДЕЙНОСТ
 • курсова работа ПРОБЛЕМИ В СЪВРЕМЕННИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ НА БЪЛГАРИЯ СПРЯМО ДЪЛГОСРОЧНИЯ МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ – ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА
 • курсова работа РАМКА НА БЮДЖЕТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2003 година
 • резюме на ОСМА ГЛАВА ОТ КНИГАТА НА Т. ПИТЪРС, Р. УОТЪРМАН “КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ” С. 1988
 • реферат по ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМАТА
 • курсова работа РЪКОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЛИДЕР
 • курсова работа СОЦИАЛНИЯТ ПРОБЛЕМ – БЕЗРАБОТИЦАТА
 • курсова работа СТАНДАРТИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ
 • курсова работа СТРАТЕГИЯ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
 • курсова работа ТОКИЙСКА ФОНДОВА БОРСА
 • есе УНИКАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В КОМПЮТЪРНИЯ БИЗНЕС И ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
 • курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 • курсова работа ФАКТОРИ, КОИТО ВЛИЯЯТ ВЪРХУ ЕЛАСТИЧНОСТТА
 • курсова работа ФИНАНСОВО-КРЕДИТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ КАТО ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ
 • КАЗУС ПО ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АУКЦИОН
 • КАЗУС ПО ПЪБЛИК РИЛЕЙШЪНС  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА. КЛЮЧОВИ СТЪПКИ ПО ВРЕМЕ НА КРИЗА. РАБОТА С МЕДИИТЕ И ВЪТРЕШНИТЕ ПУБЛИКИ В КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ
 • КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА „СТОКОВА ПОЛИТИКА И ИНОВАЦИОНЕН МАРКЕТИНГ“ НАЙ-ПОПУЛЯРНИТЕ ПРОДУКТИ НА КОМПАНИЯТА КОКА КОЛА
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ  МАРКЕТИНГ НА УСЛУГИТЕ В ЕДНА ГОЛЯМА БАНКА
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
 •  курсова работа АЛГОРИТЪМ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС (по примера на Първа инвестиционна банка)
 • КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ“  ПОКАЗНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
 • курсова работа Институционализъм. Обща характеристика на институционалното направление в икономическата теория. Ранен институционализъм – Т. Веблен, Дж. Комънс, У. Митчел
 • КАЗУС ПО НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Защо се налагат толкова много, и то системно обвързани изисквания относно критерия при избора на показателите за устойчивото развитие?
 • казус по НАЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ Кои са „автоматичните стабилизатори” на националната икономика?
 • КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС
 • КАЗУС ПО РЕКЛАМНА ПОЛИТИКА  РЕКЛАМНА КАМПАНИЯ на фризьорско-козметично студио и солариум „Супер Стайл”
 • курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”
 • казус по УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ Маркетинг на услугите в една голяма банка
 • курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
 • казус по ЦЕНОВА ПОЛИТИКА  ЦИГАРЕНА ВОЙНА
 • ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИ ЗА САМОСТОЯТЕЛНА  РАБОТА И САМОПОДГОТОВКА ОТ “РЪКОВОДСТВО ПО РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА”
 • курсова работа ВАЖНИ ЗАДАЧИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВСЯКА ФАЗА ОТ ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПА
 • курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪЧНИ СТАВКИ
 • курсова работа Годишен баланс на енергопотреблението
 • курсова работа ЕФЕКТИВНОТО ЛИДЕРСТВО – КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
 • курсова работа Индивидуално практическо задание № 4 Да се развие бизнес идея, базирана на възможностите за реализация на следните активи: 3 броя апартаменти  в гр. Пловдив, съответно 72 кв. м; 66 кв. м. и. 103 кв. м.

 • КАЗУС ПО ПРИНЦИПИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА
 • КАЗУС ПО ОСНОВИ НА МАРКЕТИНГА Маркетинг на “Алиса М” ЕООД
 • КАЗУС ПО ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
 • КАЗУС ПО ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ
 • КАЗУС ПО СРАВНИТЕЛНА СТОПАНСКА ИСТОРИЯ
 • КАЗУС ПО ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ФИРМА АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС
 • КУРСОВА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГ Ситуационен маркетингов анализ на “Марина” ЕООД
 • курсова работа МАРКЕТИНГ НА ФИРМА “АЛИСА М” ЕТ
 • курсова работа МОЗЪЧНАТА АТАКА КАТО МЕТОД ЗА ГЕНЕРИРАНЕ НА РАЦИОНАЛНИ ИДЕИ
 • есе Намаляване на безработицата сред младежта
 • казус Основни етапи в развитието на икономическата теория
 • курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
 • курсова работа ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП
 • курсова работа ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪРГОВИЯТА В ОРИЕНТАЛСКАТА ЧАРШИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СУПЕРМАРКЕТ 1
 • курсова работа ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪРГОВИЯТА В ОРИЕНТАЛСКАТА ЧАРШИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СУПЕРМАРКЕТ 2
 • курсова работа ПСИХОЛОГИЯ НА ТЪРГОВИЯТА В ОРИЕНТАЛСКАТА ЧАРШИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СУПЕРМАРКЕТ 3
 • курсова работа Т. ПИТЪРС, Р. УОТЪРМАН “КЪМ СЪВЪРШЕНСТВО ВЪВ ФИРМЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ” – ОСМА ГЛАВА (РЕЗЮМЕ)
 • курсова работа Формулиране от ръководителя на проблем, който изисква изграждане на екип за решаване
 • ИСТОРИЧЕСКО ЕСЕ БЪЛГАРСКИЯТ ФАШИЗЪМ?
 • есе ПЛОВДИВ – МОДЕЛ ЗА ЕТНИЧЕСКА ТОЛЕРАНТНОСТ
 • урок по история за ІХ клас Триумфът на националната идея
 • урок по история за ІХ клас ЦИВИЛИЗАЦИЯТА НА ИНДУСТРИАЛНАТА ЕПОХА
 • резюме АНГЛО-РУСКОТО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ В РАМКИТЕ НА ИЗТОЧНИЯ ВЪПРОС ПРЕЗ ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА ХІХ ВЕК
 • резюме БАЛКАНИ, БАЛКАНИСТИКА, БАЛКАНИЗЪМ
 • резюме ВЛИЯНИЕТО НА ФРЕНСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ И НАПОЛЕОНОВИТЕ ВОЙНИ
 •  резюме ДЪРЖАВАТА И НАЦИОНАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ
 • резюме КРИЗА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕМОКРАЦИЯ
 • резюме КУЛТУРНА ИДЕНТИЧНОСТ И НАЦИЯ
 • резюме МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС: ПОЛИТИЧЕСКИ АСПЕКТИ
 • резюме НАЦИОНАЛИЗМЪТ И НАЦИОНАЛНИЯТ ВЪПРОС СЛЕД ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА
 • резюме НАЦИЯ И ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО
 • резюме НАЦИЯТА В ЗАПАДНА ЕВРОПА
 • курсова работа Същност и основни разновидности на програмно-целевите структури (ПЦС)
 • казус по ОСНОВИ   НА   СТОПАНСКОТО УПРАВЛЕНИЕ АНАЛИЗ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА “КОМСО” ООД – гр. ПЛОВДИВ
 • курсова работа БИЗНЕС ПЛАН  НА ФИРМА „ РОНИ – 96” ЕООД
 • курсова работа Генериране и анализ на бизнес план за производство на биодизел
 • КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА „ИКОНОМИКА ЗА МЕНИДЖЪРИ“ АНАЛИЗ НА ПРОИЗВОДСТВОТО И ОЦЕНКА НА ПРОИЗВОДСТВЕНАТА ФУНКЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО Фирма „Марина“ ЕООД Пловдив
 • КУРСОВА РАБОТА ПО МАРКЕТИНГ Ситуационен маркетингов анализ на “Марина” ЕООД
 • КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ИКОНОМИКА ЗА МЕНИДЖЪРИ” ОБОСНОВКА НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА (ПРАГ НА РЕНТАБИЛНОСТ) НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА
 • курсова работа Индивидуално задание № 6 Да се развие бизнес идея, базирана на възможностите за реализация на следните активи: Собствени парични средства в размер на 60 000 лева; 3 броя лекотоварни автомобили; 15 г. Трудов стаж като „Управител“ в ресторант
 • курсова работа Производствени разходи и приходи
 • курсова работа Последствия от присъединяването на България към Световната търговска организация
 • КАЗУС ПО МАРКЕТИНГ НА ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ Bank of America : Предлагане на финансови услуги на пазара на студентите
 • курсова работа СПЕЦИФИЧНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВЪТРЕШНИЯ  ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • курсова работа ОРГАНИЗАЦИЯ НА ФИНАНСОВИЯ ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА. ОРГАНИ. ФУНКЦИИ И ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ
 • курсова работа ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УПРАВЛЕНСКАТА ОТГОВОРНОСТ В ОРГАНИЗАЦИИТЕ ОТ ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
 • Специфики в счетоводното отчитане в публичния сектор
 • курсова работа Представяне на годишни финансови отчети и финансов контрол на политическите партии
 • курсова работа SG Експресбанк – СЪЗДАВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО. НАСТЪПИЛИ СТРУКТУРНИ ПРОМЕНИ. СОБСТВЕНОСТ
 • казус по Регионална икономика – Коментар на СТАТИЯТА „ЛУКСЪТ ДА СЕ ВРЪЩАТ ПАРИ НА ЕС” (в. „ДНЕВНИК”, 14 май 2004 г.)
 • курсова работа Мобилен телефон с две сим карти
 • казус СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРОМЕНИ Хотел „Дьовлен” Девин 
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ Възможности за въвеждане на маркетинговия подход и управлението на маркетинга в хотел „Дьовлен” – гр. Девин
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННОТО ПОВЕДЕНИЕ Анализ на профила за организационно поведение на мениджъра Параноята зад булото на властта
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНСКИ И ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ Информационна система на кадастъра и имотния регистър на Столична община
 • курсова работа Мениджърски информациони системи, подпомагащи вземането на стратегически решения
 • есе НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ – ПРОМЕНИ И ПРОБЛЕМИ, КОИТО ТЕ ПОРАЖДАТ В ТРУДА И ЗАЕТОСТТА
 • курсова работа по Управленски и информационни системи Проектът Електронно правосъдие
 • казус ПРОЕКТЪТ “ЕЛЕКТРОННО ПРАВОСЪДИЕ”
 • курсова работа ФИНАНСОВО-КРЕДИТНИТЕ ИНСТРУМЕНТИ КАТО ЦЕНООБРАЗУВАЩИ ФАКТОРИ
 • КАЗУС ПО ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЦЕНИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ АУКЦИОН
 • КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ” МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА В “СИНХРО Р” ООД
 • ПРОЕКТ ОЦЕНЯВАНЕ, ПОДБОР И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В “ЕВРАЗИЯ” ООД ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ФИРМАТА
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • реферат ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНА СМЯДОВО ПРЕЗ 2005 г. НА ФОНА НА ДЕМОГРАФСКАТА СИТУАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ И ОБЛАСТ ШУМЕН
 • есе ПРЕЧКИ В ЧОВЕШКОТО ОБЩУВАНЕ
 • курсова работа КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА НЕВЕРБАЛНИТЕ КОМУНИКАЦИИ – ПРАВИЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО – ЕЛЕМЕНТИ, ОСНОВНИ ФУНКЦИИ. ЗНАЧЕНИЕ НА ИЗРАЗА НА ЛИЦЕТО, ЖЕСТОВЕТЕ. РАЗЧИТАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, ЦВЕТОВЕТЕ И ДРУГИ
 • курсова работа Директен маркетинг
 • Казус по икономика на туристическата фирма МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА ЧРЕЗ СЪВРЕМЕННИ ФОРМИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО В СТОПАНСКО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ
 • КАЗУС ПО ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
 • КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ИКОНОМИКА ЗА МЕНИДЖЪРИ” ОБОСНОВКА НА УПРАВЛЕНСКИ РЕШЕНИЯ НА ОСНОВАТА НА АНАЛИЗ НА КРИТИЧНАТА ТОЧКА (ПРАГ НА РЕНТАБИЛНОСТ) НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА
 • курсова работа ПРИМЕР ОТ ФИРМЕНАТА ПРАКТИКА, ИЛЮСТРИРАЩ  “PIGGYBACK” ЕКСПОРТ (“PIGGYBACK” МАРКЕТИНГ)
 • курсова работа АЛГОРИТЪМ НА КРЕДИТНИЯ ПРОЦЕС (по примера на Първа инвестиционна банка)
 • Казус по връзки с обществеността КАК ДА ОРГАНИЗИРАМЕ PR КАМПАНИЯ “ДА ЗАЩИТИМ БЪЛГАРИТЕ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ” 1
 • Казус по връзки с обществеността ОРГАНИЗИРАНЕ НА PR КАМПАНИЯ “ДА ЗАЩИТИМ БЪЛГАРИТЕ КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ПОТРЕБИТЕЛИ” 2
 • КАЗУС ПО ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
 •  КАЗУС ПО ДИСЦИПЛИНАТА “ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДСТВО”
 •  КАЗУС ПО МАКРОИКОНОМИКА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
 • курсова работа ВЛИЯНИЕ НА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНАТА МАРКЕТИНГОВА СРЕДА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ПЕНСИОННОСИГУРИТЕЛНИ  ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2006-2007 ГОДИНА 1
 • курсова работа ВЛИЯНИЕ НА НОВИТЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНАТА МАРКЕТИНГОВА СРЕДА ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ПРЕЗ 2006-2007 ГОДИНА 2
 • КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО 1
 • КАЗУС ПО ОСНОВИ НА ПРАВОТО 2
 • КАЗУС ПО ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ФИРМА АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС 1
 • КАЗУС ПО ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКАТА ФИРМА АНАЛИЗ НА УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО Й КЪМ ЕС 2
 • КАЗУС ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО
 • КУРСОВ ПРОЕКТ ПО ДИСЦИПЛИНАТА “МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА” РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА В УСЛОВИЯТА НА ПРЕХОДА КЪМ ПАЗАРНА ИКОНОМИКА
 • курсова работа ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО
 • курсова работа ПРИНОСИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА РИШАР КАНИЙОН
 • курсова работа Прокурист
 • КАЗУС ПО ИКОНОМИКА НА ТРУДА РАВНИЩЕ НА ЗАЕТОСТ И БЕЗРАБОТИЦА – ОБЩО, ПО ПОЛ И ВЪЗРАСТ
 • Методическа разботка на урок по психология „Самооценката“
 • курсова работа ВАЖНИ ЗАДАЧИ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ ЗА ВСЯКА ФАЗА ОТ ПРОЦЕСА НА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИПА
 • КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ УПРАВЛЕНИЕ НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
 •  курсова работа ЕФЕКТИВНОТО ЛИДЕРСТВО – КРИТЕРИИ И ПРАВИЛА
 • курсова работа ЛИДЕРСТВОТО В УПРАВЛЕНИЕТО
 • курсова работа МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА „АМАЛИЯ ВИВЕНТИ” ООД
 • курсова работа ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА МОТИВИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
 • курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
 • проект ОЦЕНЯВАНЕ, ПОДБОР И РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В “ЕВРАЗИЯ” ООД ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗШИРЯВАНЕТО НА ФИРМАТА 
 • есе Педагогическа власт и авторитет
 • курсова работа ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКИП
 • курсова работа РЪКОВОДИТЕЛЯТ КАТО ЛИДЕР
 • курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В УСЛОВИЯТА НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА
 • курсова работа Пространствени и времеви характеристики в разказа от Елин Пелин „Приключенията на един ангел в село Цепилово“
 • казус Електронен бизнес
 • курсов проект Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство
 • курсов проект Външна търговия и външноикономически отношения на Р. България – проблеми и перспективи
 • курсов проект Дебатът по идеята за „Европа на няколко скорости“
 • курсов проект Външна търговия и външноикономически отношения на Р. България – проблеми и перспективи
 • Задание по Бизнес инвестиции
 • курсова работа Изкуството на преговорите
 • КАЗУС СТРАТЕГИИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
 • курсова работа Грозното патенце от едноименната приказка на Ханс Кристиан Андерсен

 • дипломна работа за 3 ПКС Изучаване на дихателната система 4-7 клас
 • изпитни въпроси по Растителна защита
 • изпитни въпроси за държавен изпит по Социални дейности
 • дипломна работа Машини с ЦПУ
 • дипломна работа Нискочестотни аудиоусилватели
 • дипломна работа Проучване на потребностите на родители на деца с увреждания
 • курсова работа Коментирайте романа на Хенри Филдинг “Приключенията на Джоузеф Андрюс”
 • курсова работа Разгледайте темите за греха и изкуплението в поемата на Колридж “Балада за стария моряк”
 • изпитни задачи по Електротехника
 • Задачи за текущ контрол по маркетинг
 • Изпитни задачи по теоретична механика
 • казус по икономика Платежен баланс на България
 • казус по икономика Външният дълг на България
 • курсова работа Диагностика на готовността за училище
 • курсова работа по химия Флуор
 • курсова работа Пространствени и времеви характеристики в разказа от Елин Пелин „Приключенията на един ангел в село Цепилово“
 • курсов проект по Международен финансов мениджмънт ТЕНДЕНЦИИ И РАЗВИТИЕ НА СДЕЛКИТЕ ПО СЛИВАНИЯ И ПОГЛЪЩАНИЯ В СВЕТА, ЕВРОПА И БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. ПРИМЕРИ ЗА ФИРМЕНИ И БАНКОВИ СДЕЛКИ ОТ БЪЛГАРСКАТА И МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА
 • курсова работа по регионална инвестиционна политика
 • курсова работа по сензорна техника Нормиращ преобразувател влажност-напрежение
 • курсова работа по Статистика на околната среда Заети в находищата за добив на подземни запаси по икономическа дейност
 • Курсова работа по Стратегическо управление Прилагане на стратегии според реакцията на околната среда
 • курсов проект Проектиране на визуални елементи на рекламна кампания
 • курсов проект Разработване и управление на проекти в туризма
 • курсова работа Подражанието като стил на живот в комедията „Криворазбраната цивилизация“
 • Самостоятелна работа за дисциплина „Управление на иновационни проекти“
 • курсов проект Проектиране на домашно кино
 • План-конспекти на уроци за начален етап и ситуации за детската градина
 • План-конспекти на уроците по технологии и предприемачество за 1. клас
 • доклад Етапи в усвояването на езика
 • доклад Как се усвоява езикът – “от ръката на природата” или по пътя на обучението?
 • доклад Език, култура и мислене
 • доклад Теория за лингвистичната относителност
 • доклад Свързани ли са езиковите различия с различия в мисленето?
 • изпитни задачи по Математическа грамотност – теория и практика
 • есе на английски език Movies
 • есе на английски език Sports
 • есе на английски език Nature
 • есе на английски език Technology
 • есе на английски език Customs and traditions
 • казус по информатика Текстообработка
 • задачи за текущ контрол по маркетинг
 • задачи по геометрия
 • казус по макроикономически анализи и прогнози
 • курсова работа Организационна култура на моя работодател – А1 България
 • курсова работа по комуникативни умения – Радио
 • курсова работа Управление на организация, предоставяща социални услуги в България – КСУ „Олга Скобелева“ Пловдив
 • курсова работа Облагане на доходите от лихви  на ниво фирма и физически лица в Германия
 • дипломна работа Обученията на персонала – ефективна стратегия за изграждане и повишаване на ангажираността на служителите към работата
 • дипломна работа Стимулиране на продажбите като маркетингова комуникация
 • дипломна работа Националните ценности и рекламата
 • курсова работа Диагностика на готовността на децата за училище
 • дипломна работа Личностни характеристики (Големите 5) и удовлетвореност от работата в банковия сектор
 • реферат Превенция и закрила на деца с поведенчески трудности (насилието в семейна и извънсемейна среда)
 • реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса
 • курсов проект Управление на човешките ресурси във фирма „Мода фешън“
 • презентация Франция страната на свободата
 • есе Защо играят децата?
 • курсов проект Тероризмът като заплаха за световната сигурност – определение и характеристики. Класификация на терористичните актове
 • курсов проект Основни конвенции, свързани с международната сигурност. Международноправно инкриминиране на тероризма
 • курсов проект Форми и равнища на международната сигурност
 • курсов проект Обекти и субекти на международната сигурност
 • курсов проект Международни организации за сигурност
 • курсов проект Същност и значение на системата за колективна сигурност
 • курсов проект Начини за защита от ООН на международната сигурност. Мироопазващи операции
 • курсов проект Основни органи на ООН свързани с международната сигурност. Функции и задачи на Съвета за сигурност на ООН
 • курсов проект Обективни и субективни условия за глобализиране на международния тероризъм
 • курсов проект Начини и средства за борба с международния тероризъм
 • икономическо есе Проблеми пред фирмата в краткосрочен план – същност и възможности за решение
 • казус по Обща икономическа теория
 • курсова работа и презентация Функциониране, политики, проекти на Банка на Организацията за икономическо сътрудничество (Economic Cooperation Organization Trade and Development Bank ETDB) в годините на глобалната финансова криза и следкризисното възстановяване (2008-2018)
 • курсова работа Планиране и провеждане на ПР кампания. Видове кампании

 • курсова работа Покупко-продажбата в римското право

 • реферат по рибовъдство Шаран

 • курсова работа Генератор на правоъгълни и триъгълни импулси структурна и принципна схема

 • реферат Приятелската среда като условие и фактор, способстващ за обхвата и утвърждаването на девиантното поведение сред децата и възрастните

 • презентация На какво като учители е нужно да научим децата, за да се справят с предизвикателствата на утрешния свят?

 • курсова работа Дизайн на cайта на Министерство на отбраната

 • курсова работа Изграждане на имидж. Румен Радев – Пресконференция след предизборната кампания за президент и вицепрезидент на България, НДК, 13 ноември, 2016 г.

 • курсова работа ИЗМЕРВАНЕ НА КРИЗИ

 • курсова работа Професионалистът във Връзки с обществеността: Личностни качества и професионална компетентност

 • курсова работа Анализ на комуникативните умения  на Бойко Борисов
 • дипломна работа Развитие на публичния образ на град Калофер в печатните издания за периода след 2010 година
 • курсова работа Никулден

 • реферат Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ

 • курсова работа Земята като традиционна  ценност и като морален коректив в повестта „Земя“ от Е. Пелин
 • курсова работа ОБЩУВАНЕ. СИТУАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕ
 • курсова работа КУЛТУРА. КУЛТУРА НА РЕЧТА
 • курсова работа УМЕНИЯ ЗА ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ. СТИЛОВИ И ЖАНРОВИ ЧЕРТИ НА ТЕКСТА
 • курсова работа УСТНА РЕЧ. ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО
 • курсова работа Управление на риска в системи, базирани на информационните технологии
 • курсова работа по лингвокултурология Фразеологизми, съставени с помощта на думите „яйце“ и „кокошка“
 • курсова работа Ценова еластичност от търсенето и еластичност на предлагането – определение и видове
 • курсова работа Източници на правото и законодателството
 • курсова работа Балканският човек в капаните на традиционните мисловни схеми, предразсъдъци и предубеждения (Исмаил Кадаре „Посърналият април“ и Георги Караславов „Татул“; „Снаха“)
 • дипломна работа Защита на населението и инфраструктурата при извънредни ситуации
 • дипломна работа Тероризмът – една от заплахите за националната сигурност
 • проект Продуктова и иновационна политика на „Димитър Маджаров – 2“ ЕООД – фирма, в която бих искал да работя
 • курсова работа EURO DISNEY или как може да се провали успешен бранд
 • курсова работа Анализ на детска рисунка от предучилищна възраст. Изобразителна техника

 • курсова работа по старобългарска литература – „Кръчмарката Теофана“ – анализ на текста
 • курсова работа Задачи и цели на духовно-нравственото възпитание в статията на  Магдалена Легкоступ „Духовно-нравственото възпитание в детската градина“
 • курсова работа по дисциплината „Многоагентни системи“ Съвременна реализация на един-два агента по избор

 • курсова работа Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“

 • реферат Емоции и чувства в учебния процес
 • реферат Мотивация на ученето в училище
 • План-конспект на урок по безопасност на движението за втора група в детската градина

 • Презентация на урок по безопасност на движението за втора група в детската градина „Пътят на житената питка“

 • Какви ползи откри и какво научи за себе си от книгата   „Благоденствие. Ново разбиране за щастието и просперитета“ от Мартин Селигман – курсова работа
 • Ролята на държавата в икономиката – есе

 • Иновативен урок върху трагедията „АНТИГОНА“ от СОФОКЪЛ 8 клас „АНТИГОНА СРЕЩУ КРЕОН – ЛЮБОВТА СРЕЩУ ТИРАНИЯТА“

 • КУРСОВА РАБОТА по електротехника и електроника за специалност Индустриален мениджмънт – решаване на задачи

 • Курсова работа по Здравно образование
 • Сравнителен анализ по равнище на безработица за 2017 година в България, Чехия, Германия, Австрия, Гърция, Испания, Бразилия, Русия, САЩ и Швейцария – курсова работа

 • Джоузеф Хелър „Параграф 22“ – курсова работа
 • курсова работа Правата на новите имигранти в Германия – защита, проблеми, предизвикателства

 • курсова работа Какви са фигурите на словото и фигурите на мисълта в „Реторика” от Аристотел
 • курсова работа по медиалингвистика Анализ на журналистическата статия „Как ни съсипват модерните технологии?“ от Анна Палазова (LifeBites.bg, 15.09.2016 г., http://www.lifebites.bg/tehnologii-sasipvat/) и интервюто с Тереза Станчева – юрисконсулт на община Костенец „Заради кукумявка зелени искат да изселят Рилския манастир“ (в. Стандарт, 25.03.2016 г., стр. 49)

 • курсова работа по Управление на репутационна криза Оставката на депутата от ГЕРБ Антон Тодоров – отношенията между българската журналистика и политическата власт

 • курсова работа по Управление на репутационна криза Ремонтът на „Граф Игнатиев“ – гражданите и Столична община

 • курсова работа по Управление на репутационна криза Оставките на Лазаров и Писанчев – специалните служби и правителствената коалиция

 • дипломна работа Автоимунни заболявания

 • курсова работа по богословие Суеверията на съвременните християни

 • Научно–изследователска работа в спорта за високи постижения Изготвяне на библиографска справка, критичен анализ и идеен магистърски проект
 • курсова работа Спортно разузнаване във футбола
 • ПЛАН-ПРОГРАМА /подготовка на отбор или състезател за световно или европейско първенство/
 • Практическо задание по Бизнес маркетинг Изборът „пазар-продукт“ в избрана b2b-организация. IKEA International Group (ИКЕА) – лидер на потребителския пазар за мебели и аксесоари и компания, навлизаща активно на бизнес пазара за мебели и аксесоари

 • ТЕСТ по български език за 7. клас Художествен текст

 • ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”

 • философско есе Възможно ли е да бъде създаден компютър, притежаващ свободна воля?
 • философско есе Генетично предопределено ли е човешкото поведение?
 • философско есе Наука ли е парапсихологията?
 • курсова работа Анализ на рекламата за Калофер от гледна точка на семиотиката

 • Технологична карта към рекламата на Калофер
 • Рекламна кампания на тонери за коса vip’s Prestige, произведени от РОЗАИМПЕКС ООД

 • курсова работа Интегрирани маркетингови комуникации Тонери за коса vip’s Prestige

 • курсова работа по Сравнително-културна психология Културата и основните когнитивни психически процеси. Възприятие, познание, интелект, съзнание в контекста на културата

 • Канон за свети Методий от Константин Преславски

 • Канон в чест на св. Димитър Солунски от свети Методий

 • Общ канон (служба) за св. Кирил и св. Методий от Климент Охридски

 • Поучителните слова на Йоан Екзарх

 • Поучителните слова на Константин Преславски /Учително евангелие/
 • Похвално слово за Константин-Кирил от Климент Охридски
 • Служба за св. Кирил от Климент Охридски
 • Служба за св. Методий от Константин Преславски
 • Канон за свети Методий от Константин Преславски
 • курсова работа Преподаване на български език като чужд
 • философско есе Познайте истината и тя ще ви направи свободни!
 • философско есе Човек без вяра е като риба без велосипед
 • курсова работа Обществени нагласи към бежанците в България
 • есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?
 • Правилник за функциониране на студентски кръжок по позитивна психология
 • курсов проект Генератор на времеинтервали
 • курсов проект Преобразувател със захранване от горивна клетка
 • курсов проект Проектиране и чертеж на малтийски механизъм за прекъснато кръгово движение – тип едноролков
 • курсова работа Методи за получаване на неорганични съединения на флуора. Получаване на флуор. Синтези
 • курсова работа Използване на енергията на изгорелите газове – теоретична постановка. Схеми и системи. Принудително пълнене
 • курсова работа Горивоподаване и смесообразуване
 • курсова работа Горене и горивни процеси – принципи и проблеми
 • курсова работа Диагностика на двигателите – принципи, методи, средства
 • курсова работа Екология на двигателите – състав на изгорелите газове
 • курсова работа Възможности за усъвършенстване на двигателите
 • дипломна работа Технология за биологично производство на череши
 • курсова работа Задачи по схемотехника
 • курсов проект по дисциплината „База от данни“ Разработване на информационна система за отчитане дейността на стоматологичен кабинет
 • научно есе по филма „12 разгневени мъже“
 • Курсова работа по Бизнес статистика
 • Казус Проектът „Балкан“
 • курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси
 • курсова работа Философски школи и идеи в Древна Индия и Китай
 • курсова работа Възникване и развитие на античната философия. Първи философски школи. Античен атомизъм
 • курсова работа Антична философска класика и елинизъм. Сократ. Платон. Аристотел. Античен скептицизъм и стоицизъм
 • курсова работа Бог, човек и свят в Средновековната християнска философия
 • курсова работа Философията на Новото време. Франсис Бейкън и Рене Декарт
 • курсова работа Немска класическа философия. Границите на познанието и моралният закон: Имануел Кант. Философската система на Хегел
 • курсова работа Отчужденият човек и неговата история: Карл Маркс
 • курсова работа “Философия на живота” – Фридрих Ницше и “психоанализа” – Зигмунд Фройд
 • курсова работа Екзистенциална философия. Представители и основни идеи
 • курсова работа Философията на ХХ-ти век: феноменология, неопозитивизъм, “неомарксизъм”, херменевтика, структурализъм, постмодернизъм, философия на диалога, еко-философия и др.
 • курсова работа Българска философия: Димитър Михалчев
 • курсова работа Онтология: учение за битието
 • курсова работа Гносеология /епистемология/: учение за познанието
 • курсова работа Диалектика: учение за развитието
 • курсова работа Аксиология: учение за ценностите
 • курсова работа Философска антропология – философско учение за човека
 • курсова работа Човек и история. Теории за историята
 • курсова работа Труд, дейност, практика. Социалното време и пространство
 • курсова работа Човек и общество. Теории за възникването на човека и обществото. Ролята на природната среда
 • курсова работа Човекът и неговата личност
 • курсова работа Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода
 • курсова работа Човек и власт
 • курсова работа Наука и идеология
 • курсова работа Философия на техниката
 • курсова работа Цел и смисъл на човешкия живот
 • курсова работа Проблеми на самотата и човешкото общуване
 • курсова работа Смъртта като философски проблем. Съвременната танатология
 • курсова работа Философия и култура
 • курсова работа Съвременната цивилизация: глобални проблеми и противоречия
 • текст за зачисляване на докторант Професионален стрес или бърнаут във висшето образование
 • курсова работа по маркетинг Големите губещи и щастливите победители. Управлението на маркетинга по време на пандемия