Категория: професионално обучение

Професионално обучение

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:
1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030
Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация
2. Професия „Готвач“, Код 811070
Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация
3. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080
Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация
4. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020
Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация
5. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020
Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация
6. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация
7. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация
8. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация
9. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация
10. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация
11. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация
12. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация
13. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация
14. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация
15. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030
Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация
16. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030
Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация
17. Професия „Заварчик“, Код 521090
Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация
18. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030
Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация
Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.
Нашият телефон за връзка е 0876424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg

Прочети повече

Закон за професионалното образование и обучение

Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;
4. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
(3) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.

Прочети повече