Категория: Изработка на магистърска теза

дипломна работа Технология за биологично производство на череши

дипломна работа Технология за биологично производство на череши

Прочети повече

Важни ли са дипломите днес

Всичко е игра, но с истински последствия, геймифицирането при наемане и обучение на служители вече е сериозен фактор в сферата на човешките ресурси. Една от причините са много бързо възникващите нови професии, които изискват и нови умения. Те често не могат да бъдат усвоени в университетите или се развиват толкова светкавично, че докато студентите завършат петгодишното си обучение, са се появили много нови изисквания за умения, които трудно могат да бъдат оценени по документи и доказани само с наличието на диплома. Вече масово в обяви за работа в САЩ и Европа пише, че се търси не анализатор или инженер, а мотивиран човек, готов да се учи и развива непрекъснато за целите на съответната позиция. Най-важното качество вече е способността да се ориентираш бързо в непозната среда или конкретен казус и да потърсиш необходимата информация, която умно да синтезираш и използваш.

Прочети повече

КАК СЕ ПИШЕ ДИПЛОМНА РАБОТА Умберто Еко

Дипломната работа обикновено е ръкопис със средна дължина, варираща между сто и четиристотин машинописни страници, в който ръкопис студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чиито курс той желае да завърши. Дипломната работа, според нашите закони, е необходима, за да се завърши курсът на обучение. Когато е издържал семестриалните изпити, студентът представя дипломната си работа пред комисия, състояща се от преподавателя, с когото “се прави” дипломната работа, и опонентите, които изказват възражения. Така се получава дискусия, в която взимат участие всички членове на комисията. От мненията на двамата докладчици за качествата (или недостатъците) на писмената работа и от способността на кандидата да защити позициите си комисията си съставя преценка. Пресмятайки освен това средния успех от семестриалните изпити, комисията присъжда оценка на дипломната работа, изказва поздравления и прави препоръка за отпечатване. Поне това е правилото, следвано в почти всички факултети с хуманитарна насоченост.

Прочети повече

Научно–изследователска работа в спорта за високи постижения Изготвяне на библиографска справка, критичен анализ и идеен магистърски проект

Научно–изследователска работа в спорта за високи постижения Изготвяне на библиографска справка, критичен анализ и идеен магистърски проект

Прочети повече

дипломна работа Автоимунни заболявания

Автоимунните заболявания са група заболявания, характеризиращи се с хиперактивност на имунната система, която сама разрушава и унищожава здрави тъкани, клетки и органи в собствения си организъм. Болестите са предимно на имунната система, като повечето от тях пряко засягат и други органи (бял дроб, щитовидна жлеза и др.)
При автоимунните болести има хроничност и симптомите се облекчават единствено чрез прилагане на имуносупресори. Те потискат имунната система и я правят по-слаба, за да не атакува собственото тяло. Това обаче прави организма лесно податлив на вирусни инфекции като грип, саркоидоза и др.
Към опасните и нелечими автоимунни заболявания спадат ревматоидния артрит, множествената склероза, тиреоидит на Хашимото, синдром на Бехчет, синдром на Хайнц, псориазис, псориатичен артрит, гломерулонефрит, лупус, болест на Адисон, диабет тип 1, автоимунни хепатити, хронични възпалителни заболявания на дебелото черво, миокаридитите, голям брой кожни и ставни заболявания.

Прочети повече

Как се изготвят дипломни работи

Дипломната работа обикновено е разработка с дължина, варираща между 50 и 100 машинописни страници, където студентът разработва проблем, отнасящ се до научната дисциплина, чийто курс той желае да завърши. Когато е издържал семестриалните изпити, студентът представя дипломната си работа пред комисия, състояща се от преподавателя, с когото “се прави” дипломната работа, и опонентите, които изказват възражения. Така се получава дискусия, в която взимат участие всички членове на комисията. От мненията на двамата докладчици за качествата (или недостатъците) на писмената работа и от способността на кандидата да защити позициите си комисията си съставя преценка.

Прочети повече

дипломна работа Тероризмът – една от заплахите за националната сигурност

дипломна работа Тероризмът – една от заплахите за националната сигурност

Прочети повече

курсова работа ОБЩУВАНЕ. СИТУАЦИЯ НА ОБЩУВАНЕ

Приложеният текст е научен, вероятно е част от научна статия. Ще анализираме всеки от компонентите, които са част от речевата ситуация – отправител на информацията, получател на информацията, цел на общуване, предмет на общуване и условия на общуване.

Прочети повече

дипломна работа Развитие на публичния образ на град Калофер в печатните издания за периода след 2010 година

Съдържание
Увод…………………………………………………………………………………………………………………с. 2
1. Цели на изследването…………………………………………………………………………..с. 2
2. Задачи на изследването………………………………………………………………………..с. 3
3. Предмет на изследването……………………………………………………………………..с. 3
4. Обект на изследването…………………………………………………………………………с. 3
ПЪРВА ГЛАВА. Развитие на печатните издания. …………………………………………….с. 4
1.1. Развитие на печата в Европа……………………………………………………………….с. 6
1.2. Развитие на печата в България……………………………………………………………с. 27
1.2.1. Печатът в България преди 1989 година……………………………………………………с. 27
1.2.2. Печатът в България след 1989 година………………………………………………………с. 37
1.3. Общ преглед на национални и регионални печатни издания………………с. 40
ВТОРА ГЛАВА. Дестинация Калофер – перспектива за развитие и популяризиране в печатни издания. ………………………………………………………………………………с. 44
2.1. Характеристики на град Калофер…………………………………………………………….с. 44
2.2.Специалните събития и забележителности на Калофер, отразени в националния и регионалния печат………………………………………………….с. 51
ТРЕТА ГЛАВА. Изследване и анализ на публичния образ на Калофер в печатните издания за периода от 2010 година – 2018 година………………………………………………..с. 62
3.1. Изследване на отразяването на събития от Калофер и периодичността на това отразяване в печатната преса. Резултати…………………………………………………….с. 62
3.2. Анализ на резултатите от изследването. Изводи……………………………………….с. 87

Заключение…………………………………………………………………………………………………………с. 92
Използвана литература……………………………………………………………………………………….с. 95
Приложения

Прочети повече

дипломна работа Личностни характеристики (Големите 5) и удовлетвореност от работата в банковия сектор

дипломна работа Личностни характеристики (Големите 5) и удовлетвореност от работата в банковия сектор

Прочети повече

дипломна работа Стимулиране на продажбите като маркетингова комуникация

дипломна работа Стимулиране на продажбите като маркетингова комуникация

Прочети повече