Категория: Изработка на казус

курсова работа F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby – Analysis

One of the most striking stylistic features of the passage is the use of unconventional, unpredictable, often obscure and unexpected epithets contributing to the oeverall atmosphere of wander and mystical premonition – paintless days ; solemn dumping ground; powdery air; move dimly; turkeys bewitched to a dark gold; yellow cocktail music, etc. This surrealistic impression of the setting is heightened by the highly metaphorical style employed by the author. The foregrounded image of the eyes of Dr T. J. Eckleburg is a particularly haunting detail of the text world which is represented against the shifting background and changing context, a trajector – fixed against the transitory events of the novel and alluding to the mutability of human life. „But his eyes, dimmed a little by many paintless days, under sun and rain, brood on over the solemn dumping ground.“ The eyes acting as a vehicle, a physical representatioin of the godly gaze or passive indifference of time, which could be interpreted as the tenor of the metaphor.

Прочети повече

курсова работа Ernest Hemingway, from “In Another Country” – Analysis

The author makes ample use of polysyndeton, which contributes to the stylised journalistic style of expression, so characteristic of his works. This gives the passage a realistic, matter-of-fact atmosphere that reflects the immediacy of war. It also evokes a sensation of its inevitability and its persistent presence in the life ot the narrator – „The deer hung stiff and heavy and empty, and small birds blew in the wind and the wind turned their feathers.“ This idiosyncratic rhetorical style translates into a reporting, impersonal tone, which equalises important and trivial aspects; tragic and every-day circumstances. It also conveys the resignation that came with the prolonged period of war. It has become part of people’s daily lives.

Прочети повече

курсова работа ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2010-2019 ГОДИНА

През последното десетилетие се забелязва известна промяна в стоковата структура на външния стокообмен на страната, което обуславя различни темпове на развитие по отношение на износа и вноса при основните стокови сегменти. При някои от тях се забелязва отчетлив прираст на стойностите, при други – спад, при трети – значителни амплитуди и нестабилност. Една от стоковите групи с все по-нарастващо значение и ясно очертана крива на развитие през разглеждания период е тази на машини, оборудване и превозни средства.
Подобно явление се дължи на редица фактори, като високите темпове на технологично развитие, глобалната мобилност на хора, стоки и капитали в световен мащаб, по-висока степен на интегрираност на европейската общност, засилените външнотърговски контакти и повишената степен на обвързаност с Европейския съюз, от една страна, и неговите търговски партньори, от друга, а също така и микроикономическите предпоставки, даващи възможност за по-значителни инвестиции и по-засилено производство на стоки с висока добавена стойност. Всичко това допринася за открояването на стоковата група над останалата част от външната търговия на страната и предполага внимателно вглеждане в тенденциите за нейното развитие, с цел извличане на по-големи икономически ползи от този процес в дългосрочен план. Стабилният ход на показване на стойностите на износа сочи към благоприятни перспективи на развитие, докато високите стойности на вноса са индикатор за аспекти, при които има потребност от подобряване и развитие.

Прочети повече

курсова работа LINGUISTIC STATUS OF PROPER NOUNS

The analysis of the status of proper names in the study of linguistics seems to bring about more questions than answers and the more we delve into the nature of the proper name the more problematic it becomes to define it. There is no one unifying theory that explains the presence of the notion without raising further questions. The problem of what constitutes a proper name has been exciting grammarians since ancient times and some of the theories have indeed persevered and are still considered valid today. In the current paper we shall look at some cornerstones in the linguistic study of proper names as well as the principles often employed in the attempts to solve the problem of their status. Finally some prominent issues will be addressed concerning the category in question and possible confusion with other classes of words.

Прочети повече

есе НАУКА ЛИ Е ПАРАПСИХОЛОГИЯТА?

Статутът на парапсихологията като наука е предмет на нестихващи дебати в научните среди, а предметът на нейните изследвания представлява интерес за представителите на различни сфери на човешкото познание. Парапсихологията поставя въпроси, които често се оказват без еднозначен отговор, а отговорите, които предоставя, нерядко пораждат още повече неизвестни. Оттук може да се предположи, че парапсихологията често попада под ударите на множество критици, а научната ѝ принадлежност все още горещо се оспорва. От една страна, парапсихологията не разполага с неоспорими доводи за научната обоснованост на своя предмет, нито с научен арсенал и специфична методика за своите изследвания. Дали поради естеството на предмета и явленията, които изследва, дали поради спорния характер на емпиричните доказателства, с които разполага, или заради неспособността на голяма част от научните среди да излязат от зоната си на комфорт, признавайки, че не всичко може да се изучава и обяснява по познатите ни начини – парапсихологията рядко се възприема като равнопоставена на останалите научни направления. От друга страна обаче, стои въпросът – не е ли именно това основата за възникване на нова сфера на човешкото познание – стремежът да се обясни необяснимото, да се осигури логична обосновка на явления, вълнували човечеството в продължение на хилядолетия и които привидно изглеждат абсурдни и немислими от гледна точка на нашето съвремие.

Прочети повече

курсова работа Анн Сароян и корпорация “Elektronic office security”

Анн Сароян, която е продавач за корпорацията “Elektronic office security”, възбужда интереса на потенциалните клиенти. Нейната работа е свързана с продажбата на индустриални охранителни системи, а това само по себе си поставя изискването продавачът да има уменията да намира клиенти в дългосрочна перспектива, гъвкавост, креативност, добри идеи и иновативност. Необходимо е също да се реагира бързо с нови идеи, нови решения, ако дадена тактика не успява да спечели клиента. Анн има необходимия набор от качества и практика, които ѝ помагат да разбере, че презентациите нямат успех. Тя започва да търси нови клиенти, като им задава мултивъпросник, а въпросите в него са добре подбрани и насочващи. Това се оказва печеливша стратегия.

Прочети повече

курсова работа по маркетинг Възможности за използване на ефективни маркетингови системи по време на криза

В центъра на всяка маркетингова система стои пазарът и пазарните отношения между купувача и продавача. Важни са нуждите на купувачите и това продавачите да са в състояние да задоволят тези нужди по най-добрия възможен начин. Ето защо се използват четири основни инструмента – продукт, цена, място на продажба и комуникации. Не трябва да се пренебрегва също и маркетинговата среда, а тя включва околната за организацията среда, вкл. доставчици, посредници, конкуренти и контакти, или т.нар. микросреда. Средата за една организация също включва и съвкупността на общоикономически, демографски, научно-технически, географски, културни, правни, социални, политически и други условия, които несъмнено влияят върху поведението на организацията, т.е. т. нар. макросреда.
Икономическата криза е период, който изисква адаптиране на маркетинговите стратегии и на маркетинговото поведение към променените условия на пазарите (Г. Младенова, 2008, с. 4). Трябва да се обърне внимание, че влошената икономическа среда е само един от факторите (макар и много силен), които се отразяват върху пазарното търсене и потребителското поведение. Другият фактор е в „ръцете” на отделните компании, които чрез формиране на подходяща система от маркетингови мерки биха могли да повлияят позитивно върху търсенето. От гледна точка на маркетинга икономическата криза се отразява главно на потребителите и потреблението. Отделните пазарни единици често изменят своите навици и поведение при покупка, адаптирайки ги към рязко променените икономически условия. Компаниите реагират, като предприемат различни мерки, които засягат основните аспекти и области от дейността им: намаляват издръжките; намаляват обема на производството; редуцират инвестициите; в по-голяма степен използват собствен капитал; преструктурират задълженията си; търсят нови вкл. чужди пазари за продуктите си и др.

Прочети повече

курсова работа по Основи на управлението СЪЩНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Понятието „делегиране” означава възлагане на подчинените на задължения, свързани с функциите на ръководителя. Всяко едно управление е свързано със съответните му функции, които не могат да бъдат вменени само на едно лице. Ето защо в такива случаи се прилага делегирането като способ за максималната ефективност при реализацията на поставените цели чрез възможно най-доброто използване на човешките ресурси, с които разполага съответната организация. Така максимално се уплътняват и оползотворяват тези функции в името на по-рационалната и ефективна работа в едно дружество. По своята същност делегирането е свързано с прехвърлянето на пълномощия от по-висшестоящ служител към по-низшестоящ такъв, като съществен момент тук е, че лицето, на което са прехвърлени тези пълномощия, следва да притежава съответния капацитет и качества, за да изпълни възложените му функции. Разбира се, заедно с предоставените права се предполага и понасянето на съответна отговорност за извършените вследствие на делегирането действия. Тук се засягат конкретно концепциите за отговорност и организационни пълномощия. Това са ключови моменти в процеса на делегиране, на които следва да се обърне по-специално внимание.

Прочети повече

курсова работа по Планиране и прогнозиране ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Планирането на човешките ресурси е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и на свързването на системата от човешки ресурси с другите дейности на организацията и с изграждането на плановата дейност като единна система. Връзките и взаимодействието между бизнес плана и плана за човешките ресурси са предпоставка за ефективността на организацията и на планирането в нея. Тази дейност като част от стратегическото планиране позволява на висшите мениджъри да разберат значението на персонала за успешното развитие на организацията. Тя е тясно свързана и с редица други мениджърски функции, каквито са корпоративното планиране, организиране и координиране на организационните структурни звена, обучение и развитие на кадрите и други.
Определянето на необходимите човешки ресурси по количество и със съответните качествени характеристики и тяхното осигуряване, стимулиране и развитие се предопределят от развитието на организацията, от нейните стратегически цели и планове за развитието на производството, внедряването на нова техника и технологии и другите дейности и ресурси. Същевременно крайният резултат от дейността по планирането им предопределя ефективността на останалите дейности в организацията, нейната стабилност, корпоративна култура, финансово състояние и други.

Прочети повече

курсова работа Стартиращата компания: предизвикателствата пред маркетинга и продажбите

В съвременните пазарни икономики, колкото повече нараства конкуренцията, толкова по-често се случва клиентите да избират целево фирмите, от които да купуват, отколкото обратното, както бе при традиционния маркетинг, а именно фирмите да избират целевите сегменти от потребители. Освен това съвременните пазари са толкова сегментирани, че пазарната ниша става крал, а бизнес средата става все по- непредсказуема. На един пазар с висока степен на зрялост перспективните и ценни клиенти не са неограничен брой, така че много фирми се конкурират за едни и същи клиенти. Мотивацията за започване на собствен бизнес обикновено са следствие от три житейски ситуации. Първата е неудовлетвореност от заплащането и възможностите за развитие на работното място. Втората е липса на работа и невъзможност да се намери такава. И третата е като естествена стъпка след завършване на училище или университет. И докато при първите две ситуации бизнеса е алтернатива и начин за подобряване на материалното състояние, то третата е целенасочен избор.

Прочети повече

курсова работа Развитие на сектора на регионалното развитие и благоустройство от българската икономика в условията на глобалната финансова криза и на следкризисно възстановяване /2008-2019/

Регионалното развитие е съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия и действия, осъществявани от държавните и местните органи на управление с цел ускоряване на регионалния икономически растеж и преодоляване на регионални диспропорции в държавата. Решенията за регулиране и управление на регионалното развитие в България в условията на пазарната икономика са свързани с развитието на държавното регулиране и усъвършенстване на пазарните механизми, както и осигуряване на условия за самоуправление и самофинансиране на общините. Концепцията за регионалната политика е обвързана с националните законови и инстутицонални рамки, както и с изискванията на европейската интеграция. Общините са единен обществено-социален организъм, в който населените места функционират едновременно и като самостоятелно управляващи се единици, и като елемент от по-голяма система, обединена от стопански и социални връзки с решаваща роля за позитивното обществено-икономическо, териториално-устройствено, градоустройствено и културно развитие на държавата като цяло.

Прочети повече

курсова работа Маркетингови изследвания в практиката – банкови реклами

Рекламният бизнес е един от най-динамичните и бързо развиващи се бизнеси в сферата на услугите. Бързото развитие на бранша е повлияно от бързото усвояване на тенденциите в западната реклама. Това крие и своите рискове. Бързото развитие е свързано с интелектуални и ценностни скокове, които са настъпили плавно на Запад и често са следствие от осъзнаването на културни и социални промени, потвърдени от множество научни изследвания и проучвания. В България рекламистите приемат всичко наготово, защото бизнесът се движи напред от модерното и новото. И това е един от водещите елементи, формиращи креативността, която мнозина приемат като гарант за ефективността на рекламата.
Рекламата е нещо, без което нито един сериозен и амбициозен продукт не би могъл да просперира и да има успех в наши дни. Тя се разпространява във всякаква форма и с всякакви средства се стреми да стане привлекателна за всеки потребител. Настоящата разработка има за цел да представи анализ на две реклами, чрез които фирмите целят да създават една позитивна нагласа на потребителите за продукта, да го популяризират и естествено да го разграничат от масата на конкурентни и сродни по качество марки, защото чрез добрата реклама могат да превземат по-голяма част от пазара.

Прочети повече