Категория: изготвяне на резюме

философско есе „Важна е енергията, с която се избира“ Сьорен Киркегор

Киркегор разглежда избора като един от основните дългове на индивида. Понеже го свързва главно със субекта и само чрез осъществяването му, Аз-ът може пълноценно да се приобщи към обществото. Енергията и посоката на разсъждение при взимането на избори ръководят човека в цялостното му битие, защото само чрез прехода от естетическото към етичното и откриваното на морално валидното в конкретиката за него самия човекът може да се изгради като личност, да стане истински свободен и да създаде у себе си пълноценното щастие. Само така Аз-ът може да разкрие себе си в цялата си абсолютност.

Прочети повече

задачи по философия за 8. клас

Обяснение: Емоционалната интелигентност се изразява в това, че главният герой не реагира импулсивно в дадената ситуация, макар да е нападнат, не преминава в нападение. Предпочита първо да обмисли случилото се, да поговори с възрастен за съвет, да се успокои, за да може да постъпи по най-правилния начин. Провежда разговор с приятеля си, в който личи, че е съпричастен с проблемите му, и се опитва да се постави на негово място, за да може да разбере чувствата му. Същевременно говори открито за собствените си чувства, което му помага за се освободи по-лесно от тежестта на емоциите си.

Прочети повече

TYPES OF CLAUSES IN ENGLISH: SUBJECT CLAUSE, PREDICATIVE CLAUSE

INTORDUCTION
When it comes to the notion of the clause in English we must bear in mind that any linguistic terminology is far from universal and very often trying to supply a definite description of a term brings along more questions. 91 What constitutes a clause in English must be determined by looking at the concept from various perspectives and we should consider the views of different authors. There are distinctions also based on the grammatical school and type of grammar (formal, functional, etc.) we are taking into account.
PRELIMINARIES
It would be useful to first draw a line of demarcation between a clause and a sentence, the latter being of more fuzzy nature and often broadly defined as the highest syntactic unit in English. Clause on the other hand might be seen as both a simple sentence (independent clauses, in particular) and a constituent in the complex sentence (dependent/subordinate clauses).

Прочети повече

Проблемни области при покриването на държавните стандарти от учениците

С оглед покриването на държавните образователни изисквания за постигане на определено ниво на вадеене на английски език, следва да бъдат взети предвид различни фактори, които заедно съставляват реалния учебен процес. Общото ниво на подготовка за съответния клас, учебната програма, броят на учениците и начинът на провеждане на учебния процес в даден клас оказват пряко влияние върху способността на учениците за овладяване на учебното съдържание. Оттук следва, че постигнатите резултати са следствие на комплексни фактори и често имат динамичен характер. Затова и така очертаните наблюдения по-долу имат условен характер и представляват общи изводи от досегашната ми практика.
Едно от основните затруднения, които учениците срещат през целия си курс на обучение в училище, е балансираното овладяването на езика в четирите му основни направления – четене, писане и особено слушане и говорене.

Прочети повече

Annotation “Teaching Spelling: An Opportunity to Unveil the Logic of Language” by Louisa Moats

In her article Louisa Moats looks into the problematic nature of English spelling and highlights the importance of adopting Structured Literacy practices in teaching and learning spelling as a central part of language instruction. The article provides valuable insights regarding the significance of spelling and its potential to reveal major linguistic principles of language acquisition.
Dr Moats’ in-depth familiarity with the subject stems from her extensive career as a researcher and practitioner in the fields of education and psychology. An award winning contributor to the field of reading disabilities, she delves into the subject of spelling the challenges it poses, proposing structured teaching methods oriented towards maximising the efficiency of the instruction process. A special emphasis is laid on the interrelatedness of the linguistic skills and the special place of spelling within the linguistic framework.

Прочети повече

“The Role of Intelligence in Second Language Learning” by Fred Genesee, McGill University

The current research is to determine the suitability of Second language acquisition programmes in the Canadian school system such as immersion or bilingual programmes, among learners of higher and lower intellectual abilities in both primary and secondary levels of education. The main medium of intelligence level evaluation are standardised IQ tests. It is carried out among Anglophone students of 4, 7 and 11 grades of the immersion programme and the regular English programme with French as a second language.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с ВУИ в областта на обучението

Серия от проучвания ясно показват ефектът на университетското образование върху иновативното представяне на фирмите в определен регион. Според данните от проучване на Rothaermel and Ku (2008) броят на завършилите висококвалифицирани специалисти е пряко обвързан с броя на патентите за бизнеса в региона. Faggian and McCann (2009) също установяват положителен ефект на наплива от университетски дипломанти върху иновативното представяне на бизнеса в отделни региони в Обединеното Кралство. Това сочи, че обучението на кадри във ВУИ има пряко отношение към конкурентното представяне на бизнеса в съответния регион и свидетелства за регионалната обусловеност на взаимодействието.
В наши дни е добре известно, че обучението и формирането на човешки капитал са основни детерминанти на индустриални растеж в условията на икономика на знанието. Конкурентноспособността на фирмите, особено на малките и средни предприятия зависи от капацитета на образователния сектор да отговори на нуждите им от необходими умения и компетентности. В общество, характеризирано от глобализация и интернационализация на култури всяка национална икономика съзнава, че най-добрият начин да се конкурира и да се възползва от световните възможности за растеж осъзнаването на важността да развива човешкия ресурсен потенциал.

Прочети повече

курсова работа СПЕЦИФИКА НА ТВОРЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ НА СЮРРЕАЛИСТА

Изкуството е неделима част от човешкото съществуване и изразява непрестанния стремеж към естетическо представяне на вътрешния свят на личността и заобикалящата я действителност – два аспекта, които още от древността поставят проблеми пред философи и творци. Човекът не съществува самостоятелно, а в неспирно взаимодействие с околната среда и субективното усещане за реалността е неизчерпаем източник на творчески търсения. Централно място в процеса на естетическото тълкувание на явленията заема фигурата на твореца, който активно участва в процеса на интерпретация и репрезентация на вътрешния и външния свят на личността.
Културните и философските схващания на сюрреализма радикално променят възгледите за ролята на твореца като активен субект на творческия процес и за същността на човешкия индивид като съзнателна личност, контролираща заобикалящата я действителност. Сюрреализмът изразява преосмислянето на основни положения във философията и изкуството в опит да обясни противоречията вътре в самия индивид и тези в заобикалящата го действителност.

Прочети повече

курсова работа Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test – Analysis

The world-building elements such as real people’s names and locations, make for a rich and vivid textual world while various stylistic devices lend fragmented surreleastic experience of reality. Through the factual references to the discourse world it has been brought close to the textual world, to the point of convergence and mutual permeability. Hyperbolic descriptions, for instance, highlight certain aspects of reality that fascilitate the interpretation of the main ideas. Thus the physical activity of the man with the hammer, with its exaggerated lightness and swiftness of movement, for example are employed to emphasise the ideas of strength and skill, embodied in his image – „…his arms and legs kicking out the whole time and his shoulders rolling and his head bobbing, all in a jerky beat…”
Multiple references to other works and famous characters serve as transitory elements building a complex, multi-faceted image of the situation that is being described. The allusions enhance the intertextual significance of the text and provide it with additional layers of meaning.

Прочети повече

курсова работа Donald Barthelme, from The Dead Father (“Manual for Sons”) – Analysis

The author makes ample use of polysyndeton, which contributes to the stylised journalistic style of expression, so characteristic of his works. This gives the passage a realistic, matter-of-fact atmosphere that reflects the immediacy of war. It also evokes a sensation of its inevitability and its persistent presence in the life ot the narrator – „The deer hung stiff and heavy and empty, and small birds blew in the wind and the wind turned their feathers.“ This idiosyncratic rhetorical style translates into a reporting, impersonal tone, which equalises important and trivial aspects; tragic and every-day circumstances. It also conveys the resignation that came with the prolonged period of war. It has become part of people’s daily lives.

Прочети повече

курсова работа WORD ORDER IN THE ENGLISH LANGUAGE

The current state of the English language is the result of many external influences and internal processes which took place throughout history and which constitute language change. Most languages, English included, have alternative constructions for expressing the same ideas. One of these ways is more common than others and is considered the normal, neutral, unmarked construction. For example, English word order has the basic dominant structure Subject Verb Object, which can be broken or changed for special purposes (Trask, 2015). Those alternative ways of expressing the same idea are marked because they are considered less usual and are often remnants from the past when there was more variation within the English syntax (Trask, 2015). In the following work, an attempt will be made to look at the focal points around which the word order in English is organised, focusing on the basic unmarked order of lexical elements in the simple sentence and its constituents. Furthermore, a brief account of the word ordering in complex sentences would also be given for the purposes of more complete view of the matter.

Прочети повече

курсова работа Човек и история. Теории за историята

курсова работа Човек и история. Теории за историята

Прочети повече