Категория: проекти

Учебният проект е вид учебна задача, свързана с решаването на проблем, с който учащите не са се занимавали преди това. Като всеки проект и той е ограничен във времето, има специфични цели, предварително планирани, очаквани резултати и предварително планирани дейности за постигане на резултатите. Според специалистите в сайта http://kursoviraboti.com основните характеристики на учебния проект са:
• Той е “уникален” – има специфична цел.
• Основава се на изследователска работа.
• Фокусиран e върху една тема, която се изследва в дълбочина.
• Излиза извън рамките на познати модели за изследване на проблем.
• Ограничен е във времето.
• Изисква наличието на добри управленски умения – за планиране, организиране и управление на времето.

Курсова задача Социокултурни аспекти на превода

ENGLAND’S WEIRDEST CUSTOMS
From wife-carrying in Surrey to cheese-rolling in the Cotswolds, these are some of the quirkiest traditions and village pastimes still alive and well in England today.
Apparently we are a nation of weirdos. To anyone who grew up in England – particularly in a small village in England – there is nothing at all strange about dressing up in ribbons and bells and hitting sticks together in public, or chasing a large cheese down a steep hill, or setting fire to things and running around with them, trying not to get burned.
To outsiders, this is weird. This is wacky. These quirky customs and pastimes, with their roots in customs dating back to the middle ages, are the last bastions of English eccentricity – and are often just a little bit dangerous, too. Third-degree burns, dropping your wife on her head, or knocked out with a wellington boot is all part of the fun. Warning: may contain morris dancing.

Прочети повече

What are the biggest strategic challenges for international firms in the post-COVID-19 world and how their management can proactively address them – A critical discussion

An Overview
One of the industries that have been impacted most severely due to the Co-vid crisis is the sector of tourism. According to data provided by the UN, 2020 has been the worst year in tourism history with losses estimated at 1.3 trillion dollars (1 trillion euro). The effect of the coronavirus has been disastrous with reports of 74 % loss of international tourist arrivals (FRANCE 24 (2021). The global crisis has been felt acutely across the whole system of the world’s economy and the tourism industry has been hit particularly hard owing to the restrictions and additional regulating measures imposed by the states. The ban on international travel and even local tourism in most countries has conditioned a steep decline in the revenues, which is particularly detrimental for traditional touristic destinations and small developing states which rely heavily on this sector of the economy. Even developed touristic countries such as France have reported a plunge in income from tourism by 41 % in 2020 which amounts to 61 billion euro (FRANCE 24 (2021). It has been termed as a shock to the economy by the French minister for Tourism, which gives a clear enough idea of what consequences it has had even for European developed states, some of which have suffered even greater damage to their economies. Representatives of the World Tourist Organisation have predicted that achieving relative stability in the sector and a return to the pre-pandemic conditions would not be possible any time earlier than 2023 (United Nation World Tourism Organisation (2020).

Прочети повече

курсова работа Процес на въвеждане на система за управление на риска

Представеният за разглеждане и анализ случай представлява интересен казус, тъй като по своята същност включва оценка на рисковете, произтичащи от въвеждане на отдел за преценка на рисковете и евентуалните негативни последствия от взетите в компанията решения. Въпросът включва няколко важни аспекта и от основно значение е характерът на основната за организацията дейност – разработването на софтуер. Това е област, в която иновативните идеи и ефикасното им прилагане са ключови за конкурентоспособността на компанията и конфиденциалността на всички нива е жизнено важна. Поради тази причина, изискванията, пред които е изправен юридическият отдел на компанията, крият рискове и опасенията на Джордж Френч са напълно основателни.
Същността на провежданата от компанията дейност е да се използват ресурсите на организацията, за да се придобие всякакво, дори най-малко предимство пред опонентите им, които биха се възползвали от всяка възможност да вземат превес. Според законовите разпоредби разкриването на вътрешнофирмена информация е задължително и подлежи на законови санкции, ако не бъде предоставена, ако бъде изискано.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с ВУИ в областта на обучението

Серия от проучвания ясно показват ефектът на университетското образование върху иновативното представяне на фирмите в определен регион. Според данните от проучване на Rothaermel and Ku (2008) броят на завършилите висококвалифицирани специалисти е пряко обвързан с броя на патентите за бизнеса в региона. Faggian and McCann (2009) също установяват положителен ефект на наплива от университетски дипломанти върху иновативното представяне на бизнеса в отделни региони в Обединеното Кралство. Това сочи, че обучението на кадри във ВУИ има пряко отношение към конкурентното представяне на бизнеса в съответния регион и свидетелства за регионалната обусловеност на взаимодействието.
В наши дни е добре известно, че обучението и формирането на човешки капитал са основни детерминанти на индустриални растеж в условията на икономика на знанието. Конкурентноспособността на фирмите, особено на малките и средни предприятия зависи от капацитета на образователния сектор да отговори на нуждите им от необходими умения и компетентности. В общество, характеризирано от глобализация и интернационализация на култури всяка национална икономика съзнава, че най-добрият начин да се конкурира и да се възползва от световните възможности за растеж осъзнаването на важността да развива човешкия ресурсен потенциал.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с бизнеса в областта на обучението

В условията на икономика, базирана на знанието, все по-голямо значение придобиват различните образователни ресурси, с които разполагат ВУИ. Подготвеността на кадрите е тясно обвързана с тяхната бъдеща професионална реализация в сферата, която са избрали. В този смисъл, висшите учебни заведения повече от всякога се стремят да максимизират конкурентоспособността на своите възпитаници на пазара на труда. Това обуславя и нарасналата необходимост от все по-тясно сътрудничество с бизнеса, за да се повиши ефективността на обучението и практическата реализация на дипломантите.
Университетите подкрепят съвременната икономика, базирана на знанието в две направления (Nelson, 1986) . Първо, те обучават хора, като осигуряват квалифицирана работна сила, и второ, генерират знание, което да има инструментална роля за подобряването на съществуващите икономически дейности или създаването на нови такива.

Прочети повече

есе НАУКА ЛИ Е ПАРАПСИХОЛОГИЯТА?

Статутът на парапсихологията като наука е предмет на нестихващи дебати в научните среди, а предметът на нейните изследвания представлява интерес за представителите на различни сфери на човешкото познание. Парапсихологията поставя въпроси, които често се оказват без еднозначен отговор, а отговорите, които предоставя, нерядко пораждат още повече неизвестни. Оттук може да се предположи, че парапсихологията често попада под ударите на множество критици, а научната ѝ принадлежност все още горещо се оспорва. От една страна, парапсихологията не разполага с неоспорими доводи за научната обоснованост на своя предмет, нито с научен арсенал и специфична методика за своите изследвания. Дали поради естеството на предмета и явленията, които изследва, дали поради спорния характер на емпиричните доказателства, с които разполага, или заради неспособността на голяма част от научните среди да излязат от зоната си на комфорт, признавайки, че не всичко може да се изучава и обяснява по познатите ни начини – парапсихологията рядко се възприема като равнопоставена на останалите научни направления. От друга страна обаче, стои въпросът – не е ли именно това основата за възникване на нова сфера на човешкото познание – стремежът да се обясни необяснимото, да се осигури логична обосновка на явления, вълнували човечеството в продължение на хилядолетия и които привидно изглеждат абсурдни и немислими от гледна точка на нашето съвремие.

Прочети повече

доклад Statistical Analysis of Touristic Indicators in the Plovdiv Region

1. The data listed below has been provided by the NSI and the Municipality of Plovdiv regarding the regional tourism indicators in 2019. It has been taken into account to perform further calculations and estimate the overall relative share of the tourism activities compared to those of the industry on a national level for the respective period.

• Number of accommodation establishments in the region: 242
• Number of beds in the region: 11 531
• Total Revenue: 56 271 135
• Revenue Foreigners: 18 014 850
• Number of total overnight stays in the region: 1 129 439
• Number of overnight stays for foreigners: 310 856
• Number of persons who stayed overnight: 579 668
• Number of foreigners who stayed overnight: 143 752
• Total number of beds in the country: 341 506
• Number of regions: 28
• Total revenue for the country: 1 521 865 800
• Total number of tourists for the country: 8 187 634
• Total number of overnights for the country: 27 154 791
• Total number of establishments for the country: 3664

Прочети повече

Как се пише преразказ

Преразказът е текст, който повторно разказва неща, разказани вече от друг наративен текст. Според наличието/липсата иа предварително поставени дидактически условия пред преразказването самите преразкази се делят на две групи.
Преразказите, които се създават с оглед на конкретни изисквания във връзка с начина на преразказване, се определят като регламентирани. Според вида на поставения регламент те се разделят на подробни, сбити, подборни и трансформиращи (творчески).
Преразказите, които се създават в ситуации на нерегламентирано преразказване, се определят като свободни. Свободният преразказ е тип репродуктивен текст, при който на ученика е предоставена свобода да избира, включително и да комбинира, преразказни техники според собственото си предпочитание за пресъздаване на първоизточника.

Прочети повече

курсова работа Философията на Новото време. Франсис Бейкън и Рене Декарт

курсова работа Философията на Новото време. Франсис Бейкън и Рене Декарт

Прочети повече

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

курсова работа Философията: представи за нейния предмет, философията като светоглед, философската рефлексия, вечните философски въпроси

Прочети повече

Курсова работа по Бизнес статистика

Курсова работа по Бизнес статистика

Прочети повече

Казус Проектът „Балкан“

Казус Проектът „Балкан“

Прочети повече