Категория: казуси

Казусът е метод, при който се представя една проблемна ситуация, която е обект на анализ, с цел открояване на различни алтернативи за решение. Казусът може да бъде описание на случай, част от документ, филм и пр. Чрез използване на казус може да се провери прилагането на теоретични постановки на практика, изпробването на различни техники в една реалистична или симулирана ситуация. Специфичните особености на казуса са:
• Представя един проблем, техника, човек, клиентска група и др. с максимално много детайли.
• Базира се на факти и на реален житейски сюжет.
• Приближава се максимално до един проблем или до истинския живот.
• Казусът може да се свърже с теоретични постановки и служи за илюстрирането на теорията или за нейното оспорване.

What are the biggest strategic challenges for international firms in the post-COVID-19 world and how their management can proactively address them – A critical discussion

An Overview
One of the industries that have been impacted most severely due to the Co-vid crisis is the sector of tourism. According to data provided by the UN, 2020 has been the worst year in tourism history with losses estimated at 1.3 trillion dollars (1 trillion euro). The effect of the coronavirus has been disastrous with reports of 74 % loss of international tourist arrivals (FRANCE 24 (2021). The global crisis has been felt acutely across the whole system of the world’s economy and the tourism industry has been hit particularly hard owing to the restrictions and additional regulating measures imposed by the states. The ban on international travel and even local tourism in most countries has conditioned a steep decline in the revenues, which is particularly detrimental for traditional touristic destinations and small developing states which rely heavily on this sector of the economy. Even developed touristic countries such as France have reported a plunge in income from tourism by 41 % in 2020 which amounts to 61 billion euro (FRANCE 24 (2021). It has been termed as a shock to the economy by the French minister for Tourism, which gives a clear enough idea of what consequences it has had even for European developed states, some of which have suffered even greater damage to their economies. Representatives of the World Tourist Organisation have predicted that achieving relative stability in the sector and a return to the pre-pandemic conditions would not be possible any time earlier than 2023 (United Nation World Tourism Organisation (2020).

Прочети повече

TEACHING GRAMMAR

1. Theoretical framework
Teaching of grammar in the process of second language acquisition has been the subject of a constant debate among linguists and practitioners. It has been argued that teaching grammatical rules has as its primary function to eliminate lexical ambiguity and thus is closely connected with precision of expression and clarity of meaning. It is not unusual to encounter utterances that could be interpreted in a number of ways and without grammatical knowledge it would be difficult to decipher the right meaning encoded in the messages. For instance: My parents gave me his permission. The lack of agreement in this example strikes the listener as odd and they would experience significant difficulty to understand if the parents gave their permission or they passed on the permission given by someone else. Such break in communication might occur often if grammatical rules are not observed as sometimes the situational context is not enough to rely on.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с ВУИ в областта на обучението

Серия от проучвания ясно показват ефектът на университетското образование върху иновативното представяне на фирмите в определен регион. Според данните от проучване на Rothaermel and Ku (2008) броят на завършилите висококвалифицирани специалисти е пряко обвързан с броя на патентите за бизнеса в региона. Faggian and McCann (2009) също установяват положителен ефект на наплива от университетски дипломанти върху иновативното представяне на бизнеса в отделни региони в Обединеното Кралство. Това сочи, че обучението на кадри във ВУИ има пряко отношение към конкурентното представяне на бизнеса в съответния регион и свидетелства за регионалната обусловеност на взаимодействието.
В наши дни е добре известно, че обучението и формирането на човешки капитал са основни детерминанти на индустриални растеж в условията на икономика на знанието. Конкурентноспособността на фирмите, особено на малките и средни предприятия зависи от капацитета на образователния сектор да отговори на нуждите им от необходими умения и компетентности. В общество, характеризирано от глобализация и интернационализация на култури всяка национална икономика съзнава, че най-добрият начин да се конкурира и да се възползва от световните възможности за растеж осъзнаването на важността да развива човешкия ресурсен потенциал.

Прочети повече

курсова работа WORD ORDER IN THE ENGLISH LANGUAGE

The current state of the English language is the result of many external influences and internal processes which took place throughout history and which constitute language change. Most languages, English included, have alternative constructions for expressing the same ideas. One of these ways is more common than others and is considered the normal, neutral, unmarked construction. For example, English word order has the basic dominant structure Subject Verb Object, which can be broken or changed for special purposes (Trask, 2015). Those alternative ways of expressing the same idea are marked because they are considered less usual and are often remnants from the past when there was more variation within the English syntax (Trask, 2015). In the following work, an attempt will be made to look at the focal points around which the word order in English is organised, focusing on the basic unmarked order of lexical elements in the simple sentence and its constituents. Furthermore, a brief account of the word ordering in complex sentences would also be given for the purposes of more complete view of the matter.

Прочети повече

курсова работа ТЕНДЕНЦИИ И ОСОБЕНОСТИТЕ НА ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ НА БЪЛГАРИЯ С МАШИНИ, ОБОРУДВАНЕ И ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2010-2019 ГОДИНА

През последното десетилетие се забелязва известна промяна в стоковата структура на външния стокообмен на страната, което обуславя различни темпове на развитие по отношение на износа и вноса при основните стокови сегменти. При някои от тях се забелязва отчетлив прираст на стойностите, при други – спад, при трети – значителни амплитуди и нестабилност. Една от стоковите групи с все по-нарастващо значение и ясно очертана крива на развитие през разглеждания период е тази на машини, оборудване и превозни средства.
Подобно явление се дължи на редица фактори, като високите темпове на технологично развитие, глобалната мобилност на хора, стоки и капитали в световен мащаб, по-висока степен на интегрираност на европейската общност, засилените външнотърговски контакти и повишената степен на обвързаност с Европейския съюз, от една страна, и неговите търговски партньори, от друга, а също така и микроикономическите предпоставки, даващи възможност за по-значителни инвестиции и по-засилено производство на стоки с висока добавена стойност. Всичко това допринася за открояването на стоковата група над останалата част от външната търговия на страната и предполага внимателно вглеждане в тенденциите за нейното развитие, с цел извличане на по-големи икономически ползи от този процес в дългосрочен план. Стабилният ход на показване на стойностите на износа сочи към благоприятни перспективи на развитие, докато високите стойности на вноса са индикатор за аспекти, при които има потребност от подобряване и развитие.

Прочети повече

курсова работа по Основи на управлението СЪЩНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Понятието „делегиране” означава възлагане на подчинените на задължения, свързани с функциите на ръководителя. Всяко едно управление е свързано със съответните му функции, които не могат да бъдат вменени само на едно лице. Ето защо в такива случаи се прилага делегирането като способ за максималната ефективност при реализацията на поставените цели чрез възможно най-доброто използване на човешките ресурси, с които разполага съответната организация. Така максимално се уплътняват и оползотворяват тези функции в името на по-рационалната и ефективна работа в едно дружество. По своята същност делегирането е свързано с прехвърлянето на пълномощия от по-висшестоящ служител към по-низшестоящ такъв, като съществен момент тук е, че лицето, на което са прехвърлени тези пълномощия, следва да притежава съответния капацитет и качества, за да изпълни възложените му функции. Разбира се, заедно с предоставените права се предполага и понасянето на съответна отговорност за извършените вследствие на делегирането действия. Тук се засягат конкретно концепциите за отговорност и организационни пълномощия. Това са ключови моменти в процеса на делегиране, на които следва да се обърне по-специално внимание.

Прочети повече

курсова работа по Планиране и прогнозиране ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Планирането на човешките ресурси е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и на свързването на системата от човешки ресурси с другите дейности на организацията и с изграждането на плановата дейност като единна система. Връзките и взаимодействието между бизнес плана и плана за човешките ресурси са предпоставка за ефективността на организацията и на планирането в нея. Тази дейност като част от стратегическото планиране позволява на висшите мениджъри да разберат значението на персонала за успешното развитие на организацията. Тя е тясно свързана и с редица други мениджърски функции, каквито са корпоративното планиране, организиране и координиране на организационните структурни звена, обучение и развитие на кадрите и други.
Определянето на необходимите човешки ресурси по количество и със съответните качествени характеристики и тяхното осигуряване, стимулиране и развитие се предопределят от развитието на организацията, от нейните стратегически цели и планове за развитието на производството, внедряването на нова техника и технологии и другите дейности и ресурси. Същевременно крайният резултат от дейността по планирането им предопределя ефективността на останалите дейности в организацията, нейната стабилност, корпоративна култура, финансово състояние и други.

Прочети повече

курсова работа Стартиращата компания: предизвикателствата пред маркетинга и продажбите

В съвременните пазарни икономики, колкото повече нараства конкуренцията, толкова по-често се случва клиентите да избират целево фирмите, от които да купуват, отколкото обратното, както бе при традиционния маркетинг, а именно фирмите да избират целевите сегменти от потребители. Освен това съвременните пазари са толкова сегментирани, че пазарната ниша става крал, а бизнес средата става все по- непредсказуема. На един пазар с висока степен на зрялост перспективните и ценни клиенти не са неограничен брой, така че много фирми се конкурират за едни и същи клиенти. Мотивацията за започване на собствен бизнес обикновено са следствие от три житейски ситуации. Първата е неудовлетвореност от заплащането и възможностите за развитие на работното място. Втората е липса на работа и невъзможност да се намери такава. И третата е като естествена стъпка след завършване на училище или университет. И докато при първите две ситуации бизнеса е алтернатива и начин за подобряване на материалното състояние, то третата е целенасочен избор.

Прочети повече

курсова работа Развитие на сектора на регионалното развитие и благоустройство от българската икономика в условията на глобалната финансова криза и на следкризисно възстановяване /2008-2019/

Регионалното развитие е съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия и действия, осъществявани от държавните и местните органи на управление с цел ускоряване на регионалния икономически растеж и преодоляване на регионални диспропорции в държавата. Решенията за регулиране и управление на регионалното развитие в България в условията на пазарната икономика са свързани с развитието на държавното регулиране и усъвършенстване на пазарните механизми, както и осигуряване на условия за самоуправление и самофинансиране на общините. Концепцията за регионалната политика е обвързана с националните законови и инстутицонални рамки, както и с изискванията на европейската интеграция. Общините са единен обществено-социален организъм, в който населените места функционират едновременно и като самостоятелно управляващи се единици, и като елемент от по-голяма система, обединена от стопански и социални връзки с решаваща роля за позитивното обществено-икономическо, териториално-устройствено, градоустройствено и културно развитие на държавата като цяло.

Прочети повече

курсова работа Маркетингови изследвания в практиката – банкови реклами

Рекламният бизнес е един от най-динамичните и бързо развиващи се бизнеси в сферата на услугите. Бързото развитие на бранша е повлияно от бързото усвояване на тенденциите в западната реклама. Това крие и своите рискове. Бързото развитие е свързано с интелектуални и ценностни скокове, които са настъпили плавно на Запад и често са следствие от осъзнаването на културни и социални промени, потвърдени от множество научни изследвания и проучвания. В България рекламистите приемат всичко наготово, защото бизнесът се движи напред от модерното и новото. И това е един от водещите елементи, формиращи креативността, която мнозина приемат като гарант за ефективността на рекламата.
Рекламата е нещо, без което нито един сериозен и амбициозен продукт не би могъл да просперира и да има успех в наши дни. Тя се разпространява във всякаква форма и с всякакви средства се стреми да стане привлекателна за всеки потребител. Настоящата разработка има за цел да представи анализ на две реклами, чрез които фирмите целят да създават една позитивна нагласа на потребителите за продукта, да го популяризират и естествено да го разграничат от масата на конкурентни и сродни по качество марки, защото чрез добрата реклама могат да превземат по-голяма част от пазара.

Прочети повече

курсова работа Икономически кризи, причини, протичане и последици. Световната криза от 2008 година, паралел с настоящата икономическа ситуация

В икономиката кризата се проявява като значителен спад на производството, нарушаване на производствените връзки, несъстоятелност на предприятията, растеж на безработицата. Световна икономическа криза се формира благодарение на факта, че причините за нея усърдно биват необявявани, докато последиците вече не могат да бъдат укривани и прерастват в глобален проблем. Световната криза се превръща в основна тема след като нови и нови държави биват въвлечени в нея. Опитът показва, че трябва да се обръща внимание на всички финансови дейности, които могат да бъдат източник на системен риск. Според някои държавата трябва да бъде „изгонена” от управлението на икономиката и пазарът автоматически се настройва. Според други кризата възниква, когато пазарът се саморегулира. Желязно правило в световната бюджетна теория и практика е, че в добри години следва да се поддържа умерен излишък, а в лоши години да се прибягва до умерен дефицит, така за период от 10-15 години би могло да се постигне равновесие.

Прочети повече

курсова работа Анализ на реклама кафе „Лаваца”

Предмет на изследване на нашата курсова работа е рекламата на Lavazza в списания, вестници и календари. Мотото на този вид кафе е: Най-невероятното еспресо изживяване. Това е една от най-сексапилните рекламни кампании на марката, в сравнение с всички предишни. Чрез супергероини и кафе като вълшебен еликсир пресъздава обстановката в един измислен свят, където от доста време справедливостта и сигурността са заели мястото на безредието. Това, което превръща една от тези героини в съблазнителен войн на доброто, не е някакъв магически еликсир, а е кафето еспресо. Димящо и уханно, то присъства в образа, за да внуши цялата енергия и удоволствие, което трябва да получаваме. Тези супергероини успяват винаги да се запазят съблазнителни и печелещи доверието ни, дори и в най-опасните моменти. Известно е, че в този измислен свят всичко е възможно, ако вълшебният еликсир е еспресо Lavazza.

Прочети повече