Категория: доклади

Докладът допринася за формиране на академичен начин на мислене на по-високо равнище и е неразделна част от изпълнението на специфична изследователска работа или работа по проект. Целта на доклада е студентът или ученикът в задълбочен вид писмено да представи свой план и проект върху определена тема. Това изисква работа с информационните базови източници, съставяне на библиографска справка по зададена тема или формулиран научен проблем, селекция и преглед на събраните научни публикации.

Иновативен урок върху трагедията „АНТИГОНА“ от СОФОКЪЛ 8 клас „АНТИГОНА СРЕЩУ КРЕОН – ЛЮБОВТА СРЕЩУ ТИРАНИЯТА“

Чрез трагичната съдба на Креон Софокъл произнася своята присъда над властолюбието и тиранията, убеждава зрителите на трагедията, че пренебрежението към законите на човешката природа може да се окаже фатално за живота, показва ни до какъв трагичен край може да доведат човека забравените жестове на благородство, на човечност и етичност. Макар че умира, Антигона остава в съзнанието на зрителите като една възвишена, убедена в правотата си решителна и непоколебима личност, на която не са чужди нито нежността, нито любовта, нито душевната красота.

Прочети повече

есе Ролята на държавата в икономиката

Ролята на държавата в икономиката е проблем, който и днес не е получил еднозначно решение. Няма точно установена рецепта. Пример за това е отминалата световна икономическа криза през периода 2009-2014 година, която доведе до тежки икономически последици и в България. Но детайлният анализ и направените изводи от кризата могат да насочат икономистите към вземане на по-премислени и аргументирани решения за ефективните форми на компримис между държавната намеса и стопанската свобода в пазарния механизъм, за да се избегнат резките сривове.

Прочети повече

Какви ползи откри и какво научи за себе си от книгата „Благоденствие. Ново разбиране за щастието и просперитета“ от Мартин Селигман – курсова работа

Селигман смята, че богатството на нацията трябва да се използва в служба на благополучието. Той отхвърля иктономическата догма, че брутният вътрешен продукт е показател за благоденствието на една нация. Селигман посочва, че за благоденствието на нацията може да се съди много по-добре по това за колко радостен, ангажиращ и смислен намират живота си нейните представители. Понастоящем обаче несъответствието между благосъстоянието и качеството на живот е крещящо.
Селигман показва как повишаването на благосъстоянието достига до една точка, отвъд която то вече не е обвързано с повишаването на удовлетвореността от живота. Бъдещето изисква от хората да измерват и да градят политиката си около благополучието, вместо единствено около парите. Така хората ще могат да се възползват от дългосрочните ефекти на благоденствието: да се радват на здраве, продуктивност и мир.

Прочети повече

Презентация на урок по безопасност на движението за втора група в детската градина „Пътят на житената питка“

По пътя си житената питка срещнала заека. Той я попитал как е стигнала дотук, след като по пътя минават много автомобили. Тя отговорила, че е минавала само през там, където е имало пешеходна пътека. Обяснила му, че е изключително опасно да се преминава през улицата, ако там няма пешеходна пътека. Освен това е изключително важно да се спазват правилата за движение, пътните знаци и указанията на светофара. Това било поучително за заека, тъй като не спазвал правилата за движение. Той разбрал, че ако пресича правилно, винаги ще бъде в безопасност.

Прочети повече

План-конспект на урок по безопасност на движението за втора група в детската градина

I. Цели на урока:
• Изграждане у децата на конкретни представи за участници в движението; светлините на светофара и съдържанието на достъпни пътни знаци; основни правила за безопасно движение;
• Изграждане на умения да проектират в последователност действия при пресичане на пътното платно;
• Да демонстрират желание да регулират поведението си съобразно правила и норми за безопасно движение;
• Да проявяват положително емоционално отношение към труда на хората, които се грижат за безопасността, живота и сигурността на участниците в движението;
• Да анализират пътна ситуация от картина и отговорят на въпроси. Да забелязват детайлите в уличната ситуация.

Прочети повече

реферат Мотивация на ученето в училище

Проблемът за формирането у учениците на рационални техники на учене, на умения и стратегии за самостоятелно овладяване на знания и придобиване на опит е много актуален през последните десетилетия във връзка с нарастващия обем на информацията. В съвременните условия целите на образователния процес включват не само овладяване на знания, които впоследствие твърде бързо остаряват морално, а и формиране на похвати за самостоятелно ориентиране в разнообразната информация, на умения за критично мислене, на способност за натрупване на нов познавателен опит.

Прочети повече

реферат Емоции и чувства в учебния процес

Емоционалните процеси наред с когнитивните и мотивационните представляват особен аспект на преживяването и поведението или с други думи – на преработката на информацията, който се отнася най-вече до динамиката на постигане или непостигане на цели, т.е. до задоволяването или незадоволяването на потребности, претенции и др.
По своята интензивност формално емоциите могат да се разграничат на (Минчев 2005):
1. Същински, интенционални чувства, насочени към обекти или лица.
2. Настроения, например депресии, които обхващат цялостно преживяването.
3. Афекти, протичащи много интензивно и нерядко дезорганизиращи поведението.

Прочети повече

курсова работа Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“

Филмът на Иван Кулеков „Държава се прави с хора“ си поставя една амбициозна задача – да възхвали труда на онези хора, които са участвали в процеса на присъединяването на България към Европейския съюз, да разкрие трудностите и препятствията, съпътствали трънливия път на преговорите с европейските партньори и по този начин да ни въвлече в личните истории, съдби и стремежи на целия екип, изнесъл тежестта на осъществяването на тази външнополитическа цел за България. Хората в този филм не са политиците, които подписват споразуменията за отделните преговорни глави, финалния договор за присъединяване и които изнасят политическите речи по време на лъскавите събития в Брюксел и Страсбург. Хората – това са експертите от различните министерства, техническите лица и целия обслужващ персонал, които затварят преговорна глава след преговорна глава и денонощно работят за успеха на България в този труден процес.

Прочети повече

курсова работа по дисциплината „Многоагентни системи“ Съвременна реализация на един-два агента по избор

Многоагентните системи са системи, състоящи се от множество автономни модули-агенти, със следните свойства: всеки агент притежава набор от знания; нямат централно управление; източникът на данни и достъпът до тях е децентрализиран; работата на агентите е асинхронна. Връзките между отделните агенти трябва да са синергитични. В МАС могат да влизат и хора. Целите в МАС се достигат чрез състезателна или кооперативна дейност.

Прочети повече

курсова работа Задачи и цели на духовно-нравственото възпитание в статията на Магдалена Легкоступ „Духовно-нравственото възпитание в детската градина“

В статията си Духовно-нравственото възпитание в детската градина Магдалена Легкоступ обръща внимание на православната педагогика, която би могла да разгърне образователен модел, осигуряващ духовно-нравствените компоненти в образователното съдържание. Авторката подчертава, че „духовно-нравственото възпитание на основата на православните традиции формира ядрото на личността, като влияе благотворно на всички страни и форми на взаимоотношение на детето със света: на неговото етическо и естетическо развитие, светоглед и формиране на гражданска позиция, патриотична и семейна ориентация, интелектуален потенциал, емоционално състояние и общо физическо и психическо развитие“.

Прочети повече

курсова работа по старобългарска литература – „Кръчмарката Теофана“ – анализ на текста

курсова работа по старобългарска литература – „Кръчмарката Теофана“ – анализ на текста

Прочети повече

курсова работа Анализ на детска рисунка от предучилищна възраст. Изобразителна техника

Детската рисунка на Дамяна – момиче от предучилищна възраст – представлява пейзаж, разгърнат в типичното за детското мислене на тази възраст плоскостно изображение. В произведението липсва дълбочина, а всички изобразени елементи присъствант на преден план, поставени един до друг или един над друг. В духа на детския наивизъм светът е представен като двуизмерно пространство, затворено между линията на зелената трева и линията на синьото небе. Така предният план на творбата се насища с изображението на цветята, къщата, триетажната къща, разноцветните балони, политнали към небето, камъка и платформата, на която се вее българският трибагреник, и слънцето, греещо със своите лъчи.

Прочети повече