Етикет: същност

есе Същност на активния отдих и спортната рекреация в контекста на валеологията. Средства, методи и форми

От дълбока древност разнообразната двигателна дейност на човека – битова, трудова, военно-приложна и т. н. – е съпътствана от спорта като средство за развлечение, за поддържане на добра работоспособност и за удовлетворяване на страстта му към игра и съревнование. Понятието рекреация произлиза от латинската дума „recreatio“, означаваща „възстановяване“. Рекреацията включва дейността на човека в свободното му време, насочена към възстановяване и укрепване на физическите и морално-психическите сили за неговото добро физическо и духовно развитие. В основата стои холистичният подход, който разглежда човешкото тяло като единно цяло, неразривно свързано с психиката, способна сама да се възстановява, ако човек ѝ предостави тази възможност и е готов да поеме активна роля за собственото си изцеляване. Доброто здраве означава физически, емоционален, умствен и духовен „баланс“ и може да се дефинира като физическа и психична хармония.

Прочети повече

икономическо есе Проблеми пред фирмата в краткосрочен план – същност и възможности за решение

Политиката на фирмата е насочена към постигане на основните цели на предприятието – максимизиране на печалбата и минимизиране на разходите. Изборът и обосновката на корпоративната финансовата и управленската политика се влияят от следните основни вътрешни фактори: с каква организационна и правна форма се отнася дружеството, с каква дейност се занимава и с какъв отрасъл има дейност, какъв мащаб на дейността на компанията, дали дружеството има автоматизирани системи за управление, каква организационна структура на компанията оперира, колко добре е развита системата за финансово управление. В крайна сметка компанията избира за себе си такава политика, която е най-адаптирани към неговите вътрешни и външни функции и характеристики. Избраният курс на финансова и управленска политика трябва да осигури успешното функциониране на предприятието в условия на жестока конкуренция, постигане на плановете и резултатите в условия на ограничени ресурси, както и максимално увеличаване на пазарната стойност на компанията, което ще я направи привлекателна за привличане на големи инвеститори.

Прочети повече