Етикет: реферат

реферат СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАВАНЕ. ТОПХАНЕНСКИ АКТ

Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) завършва с преходния Санстефански мирен договор. Той е последван през лятото на 1878 г. от Берлинския договор, който определя границите и статута на новоосвободените български земи и разделянето им на Княжество България и Източна Румелия.
В края на 1884-1885 г. обществеността в Княжество България, както и в Източна Румелия, се раздвижва във връзка със засилването на терора над християнското население в Европейска Турция. По инициатива на Захари Стоянов през февруари 1885 г. в Пловдив е организиран Български таен централен революционен комитет (БТРЦК), който си поставя за цел „окончателното освобождение на българския народ чрез революция морална и с оръжие“ – освобождението на Македония и присъединяването на Източна Румелия. По редица вътрешни и външни причини организаторите ограничават целта на движението и вниманието е насочено главно към Източна Румелия и нейното присъединяване към Княжество България.

Прочети повече

реферат Мотивация на ученето в училище

Проблемът за формирането у учениците на рационални техники на учене, на умения и стратегии за самостоятелно овладяване на знания и придобиване на опит е много актуален през последните десетилетия във връзка с нарастващия обем на информацията. В съвременните условия целите на образователния процес включват не само овладяване на знания, които впоследствие твърде бързо остаряват морално, а и формиране на похвати за самостоятелно ориентиране в разнообразната информация, на умения за критично мислене, на способност за натрупване на нов познавателен опит.

Прочети повече

реферат Емоции и чувства в учебния процес

Емоционалните процеси наред с когнитивните и мотивационните представляват особен аспект на преживяването и поведението или с други думи – на преработката на информацията, който се отнася най-вече до динамиката на постигане или непостигане на цели, т.е. до задоволяването или незадоволяването на потребности, претенции и др.
По своята интензивност формално емоциите могат да се разграничат на (Минчев 2005):
1. Същински, интенционални чувства, насочени към обекти или лица.
2. Настроения, например депресии, които обхващат цялостно преживяването.
3. Афекти, протичащи много интензивно и нерядко дезорганизиращи поведението.

Прочети повече

реферат Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ

Основната функция на бъбреците е да отделя вода и водоразтворими вещества (крайни продукти на метаболизма). Функцията за регулиране на йонното и киселинно-алкалното равновесие на вътрешната среда на тялото (хомеостатична функция) е тясно свързана с екскреторната функция. И двете функции се контролират от хормони. В допълнение, бъбреците изпълняват ендокринна функция, като участват пряко в синтеза на много хормони. Накрая, бъбреците са включени в процесите на междинния метаболизъм, особено при глюконеогенезата и разграждането на пептиди и аминокиселини.

Прочети повече

реферат по рибовъдство Шаран

Шаранът е най-старият доместициран и култивиран вид в света – отглежда се от около 4000 години в Китай и от няколко века в Европа. Той произхожда от Централна Евразия и е разделен на няколко раси:
• Европейско-транскавказки шаран
• Амурско-китайски шаран
• Югоизточно-азиатски шаран.
Многобройни вариетети и подвариетети от шаран се отглеждат в Югоизточна Азия, Русия, Източна и Централна Европа както за храна, така и като декоративни рибки. Европейските подвидове произхождат от дивия шаран от река Дунав – най-ранните находки датират от времето на Римската империя. Той се разпространява с християнството в Европа, откъдето оглежданите вече форми се разпространяват и в други страни.

Прочети повече

реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса

реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса

Прочети повече

реферат Превенция и закрила на деца с поведенчески трудности (насилието в семейна и извънсемейна среда)

Съдържание
Увод……………………………………………………………………………………………………….с. 2
1. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – теоретични постановки по проблема ………………………………………………с. 2
2. Нормативна база и обществени институции, свързани с превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 7
3. Решения и политики в Република България, касаещи превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 9
4. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – описание на конкретен случай ……………………………………………………………………….с. 12
Заключение……………………………………………………………………………………………с. 16
Използвана литература………………………………………………………………………..с. 17

Прочети повече

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. […]

Прочети повече

курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪЧНИ СТАВКИ

курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И […]

Прочети повече