Етикет: приятелската среда

реферат Приятелската среда като условие и фактор, способстващ за обхвата и утвърждаването на девиантното поведение сред децата и възрастните

Използвана литература:
1. Златанова 2017: Валентина Златанова. Изследвания на девиантното поведение, София, 2017, изд. Авангард Прима
2. Златанова 2017: В. Златанова. Социализация и девиантно поведение, С., 2013
3. Русанка Манчева. Диагностика на личността с девиантно поведение
4. Образование и технологии, 6/2015
5. Минев 2012: Тодор Минев. Проблеми на ресоциализацията: теория, методика, Практика (лекционни записки), С. 2012, Издателство „Фабер“

Прочети повече