Етикет: превенция

реферат Превенция и закрила на деца с поведенчески трудности (насилието в семейна и извънсемейна среда)

Съдържание
Увод……………………………………………………………………………………………………….с. 2
1. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – теоретични постановки по проблема ………………………………………………с. 2
2. Нормативна база и обществени институции, свързани с превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 7
3. Решения и политики в Република България, касаещи превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 9
4. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – описание на конкретен случай ……………………………………………………………………….с. 12
Заключение……………………………………………………………………………………………с. 16
Използвана литература………………………………………………………………………..с. 17

Прочети повече