Етикет: основи на управлението

курсова работа по Основи на управлението СЪЩНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Понятието „делегиране” означава възлагане на подчинените на задължения, свързани с функциите на ръководителя. Всяко едно управление е свързано със съответните му функции, които не могат да бъдат вменени само на едно лице. Ето защо в такива случаи се прилага делегирането като способ за максималната ефективност при реализацията на поставените цели чрез възможно най-доброто използване на човешките ресурси, с които разполага съответната организация. Така максимално се уплътняват и оползотворяват тези функции в името на по-рационалната и ефективна работа в едно дружество. По своята същност делегирането е свързано с прехвърлянето на пълномощия от по-висшестоящ служител към по-низшестоящ такъв, като съществен момент тук е, че лицето, на което са прехвърлени тези пълномощия, следва да притежава съответния капацитет и качества, за да изпълни възложените му функции. Разбира се, заедно с предоставените права се предполага и понасянето на съответна отговорност за извършените вследствие на делегирането действия. Тук се засягат конкретно концепциите за отговорност и организационни пълномощия. Това са ключови моменти в процеса на делегиране, на които следва да се обърне по-специално внимание.

Прочети повече