Етикет: литература

Как се пише интерпретативно съчинение по литература

Интерпретативното съчинение (статия) представлява систематично изложение на резултатите от проучването и интерпретацията на проблем, съществен за даден изходен текст. В този вид съчинение ясно се откроява и пътят, по който ученикът е достигнал до своите истини за интерпретирания проблем.
Интерпретативното съчинение по литература е научен, литературноаналитичен и литературнокритически текст, писмено изложение коментар на художествена литературна творба или творби по определена тема. То като цяло се отъждествява с понятието аргументативен литературнонаучен текст: систематично писмено изложение, комплекс от разсъждения и изводи, илюстрирани с цитати от художествената литературна творба, които доказват състоятелността на формулираната теза въз основа на проблематиката, заложена в заглавието.
С други думи, интерпретативното съчинение по литература е умален и опростен работен вариант на литературнокритическата статия, предназначен за практическа образователна работа в средното училище. Неговата идеална цел е да развива у учениците умения за относително самостоятелен коментар на художествено литературно произведение, изложен в последователен смислово свързан текст, подчинен на изискванията на научния стил и орнаментиран, по възможност, с оригинални есеистични елементи. Реалната му цел е чрез неговото създаване учениците да си изградят практически умения за генериране на аргументативен, „доказателствен“ литературнонаучен текст с известни аналитични изводи въз основа на зададен проблем.

Прочети повече

ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”

Тестът по литература е критериален, защото при него като норма са изискванията на учебната програма. С тях се установяват постижения на учениците, но в съответствие с изискванията на учебната програма, в съответствие с целите и задачите на обучението по литература за 12. клас.
В учебната програма по литература за 12. клас се изучава стихотворението на Атанас Далчев „Дяволско“. Представеният тематичен тест по литература за 12. клас играе роля при установяване на критерии за резултатността на педагогическия процес при обучението на учениците от 12. клас относно възприемането и интерпретацията на Далчевото стихотворение „Дяволско“.
В училищната среда тестът по литература се използва с цел осъществяване на текущ контрол на знанията и уменията на учениците от 12 . клас.
Тестът по литература съдържа 15 задачи. Задачите са два вида:
• със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и
• с кратък свободен отговор.
За всяка задача със структуриран отговор трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Верен е само един от структурираните отговори.
Задачите в тестовете са от следните когнитивни равнища:
• когнитивно равнище намиране и извличане на информация.
• когнитивно равнище обобщаване и тълкуване
• когнитивно равнище осмисляне и оценяване

Прочети повече

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието […]

Прочети повече

КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС

КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ […]

Прочети повече

Как се прави презентация

Основните правила при създаването на компютърната анимация са:Правила, свързани с текста:6 х 6 – най-много 6 реда текст с по 6 думи на ред;Повече визия, по-малко текст;Заглавията да са кратки и ясни, без използване на съкращения. В заглавията трябва да присъстват ключовите думи от текста и да са написани с по-едър шрифт.

Прочети повече