Етикет: ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО

курсова работа УСТНА РЕЧ. ЕЗИКЪТ НА ТЯЛОТО

В съвременния ни книжовен правоговор формите с крайно ударение постепенно губят почва. Те са допустими, но с някои твърде съществени ограничения. Книжовноизговорната норма не приема да се мести ударението, ако глаголът е с представка или с наставка, особено ако глаголът е многосричен и е от чужд, книжен произход. При това положение във всички случаи безизключително правилни по отношение на ударението са всички форми от всички и всякакви глаголи, които в минало свършено време не местят ударението си към края, тоест остават с постоянно ударение. Това е напълно в духа на ясно открояващата се тенденция ударението да не се мести в глаголното спрежение. За предпочитане е да се каже Снощи глèдах един много хубав филм, макар че е допустимо, тоест също правилно, да се каже и Снощи гледàх един много хубав филм, тъй като, ако към глагола се прибави представка, вече преместването е недопустимо – неправилно е да се каже Изгледàх го до края, а само Изглèдах го до края.

Прочети повече