Етикет: дуално обучение

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
Чл. 2. (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.
(2) Институциите, които имат право да осъществяват професионално образование и обучение чрез работа, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. професионални колежи;
4. центрове за професионално обучение.
Чл. 3. Обучението чрез работа (дуално обучение) включва:
1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в институция по чл. 2, ал. 2.

Прочети повече