Етикет: документи

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Чл. 1. (1) В тази наредба се определят видовете документи за организирането и провеждането на професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, издавани от институциите в системата на професионалното образование и обучение, определени в чл. 18, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), наричани по-нататък „институции“.
(2) Наредбата определя:
1. условията и реда за водене, съхранение и издаване на документите;
2. условията и реда за полагане на печат с държавен герб върху документите, издавани от частните професионални колежи;
3. условията и реда за заявяване, приемане, отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация;
4. условията и реда за предаване и съхраняване на документацията на професионалните колежи и центровете за професионално обучение в случай на преустановяване на дейността им.
Чл. 2. Документите, издавани или водени от институциите по чл. 1, ал. 1, се попълват на български книжовен език.

Прочети повече

Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Чл. 1. (1) С тази наредба се приема държавният образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт за информацията и документите урежда:
1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
3. условията и реда за водене на информационни регистри;
4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.

Прочети повече