Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци, Page 4

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка

Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за профилираната подготовка
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за профилирана подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по профилиращите учебни предмети;
2. структурата на годишното тематично разпределение.
(2) Държавният образователен стандарт за профилиращата подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки профилиращ учебен предмет в края на средната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на профилираната подготовка;
2. профилиращите учебни предмети и тяхното разпределение по профили;
3. задължителните модули по всеки профилиращ учебен предмет и изискванията за резултатите от обучението по тях за придобиване на профилираната подготовка.

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин;
2. изучаването на български език от децата на българите в чужбина.
(2) Държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език е съвкупност от изисквания за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 2. (1) Кодифицираните норми на българския книжовен език се прилагат в системата на предучилищното и училищното образование съгласно действащия към съответния момент академичен правописен речник на Института за български език към Българската академия на науките.
(2) Речникът по ал. 1 определя правилата, в съответствие с които следва да:
1. се изучават в система нормите на българския книжовен език в часовете по български език;
2. се използва българският книжовен език в часовете по останалите общообразователни предмети;
3. са съобразени познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които се одобряват за ползване в системата на предучилищното и училищното образование.

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за учебния план.
(2) Държавният образователен стандарт за учебния план определя:
1. характеристиките, съдържанието и структурата на учебния план;
2. рамковите учебни планове в зависимост от степента и вида на образованието и спецификата и формата на обучението;
3. структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и условията и реда за тяхното утвърждаване;
4. изискванията към училищните учебни планове на иновативните училища.

Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. С тази наредба се урежда държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – (РЦПППО), Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост „институциите“.
Чл. 2. (1) Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда определя:
1. нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти;
2. условията за откриване на работно място за педагогическите специалисти;
3. реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции по чл. 1;
4. условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти в държавните и общинските институции по чл. 1.
(2) Наредбата не се прилага при определяне на брутната работна заплата на персонала в детските градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), определянето на която се извършва съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение

Наредба № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в институциите по чл. 9, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО).
(2) С наредбата се определят принципите за осигуряване на качеството, изискванията към институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, както и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.
Чл. 2. (1) Качеството на професионалното образование и обучение е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.
(2) Качеството на професионалното образование и обучение се осигурява чрез управление на процеса на развитие на институцията, основан на анализиране, планиране, изпълнение на дейностите, оценяване и внасяне на подобрения в работата на институцията.

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години

Наредба № 2 от 22 юни 2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
юли 18, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) В тази наредба се определят видовете документи за организирането и провеждането на професионално обучение на лица, навършили 16 години, и за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или информално учене, издавани от институциите в системата на професионалното образование и обучение, определени в чл. 18, т. 1, 2, 3, 5 и 6 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО), наричани по-нататък „институции“.
(2) Наредбата определя:
1. условията и реда за водене, съхранение и издаване на документите;
2. условията и реда за полагане на печат с държавен герб върху документите, издавани от частните професионални колежи;
3. условията и реда за заявяване, приемане, отчитане и унищожаване на документите с фабрична номерация;
4. условията и реда за предаване и съхраняване на документацията на професионалните колежи и центровете за професионално обучение в случай на преустановяване на дейността им.
Чл. 2. Документите, издавани или водени от институциите по чл. 1, ал. 1, се попълват на български книжовен език.

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)

Наредба № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
юли 14, 2020
за докторанти

Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда за провеждане на обучението чрез работа (дуално обучение), което се организира и осъществява в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и Кодекса на труда (КТ).
Чл. 2. (1) Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между един или няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.
(2) Институциите, които имат право да осъществяват професионално образование и обучение чрез работа, са:
1. професионални училища;
2. професионални гимназии;
3. професионални колежи;
4. центрове за професионално обучение.
Чл. 3. Обучението чрез работа (дуално обучение) включва:
1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в институция по чл. 2, ал. 2.

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища

Наредба № 1 от 30 август 2016 г. за условията и реда за прием и спортна подготовка на учениците в спортните училища
юли 14, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. условията и редът за приемане и преместване на ученици в спортните училища;
2. организацията на спортната подготовка на учениците в спортните училища.
(2) Наредбата се прилага за държавните и общинските спортни училища.

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ

НАРЕДБА № 11 ОТ 1 СЕПТЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ
юли 14, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за оценяване на резултатите от обучението на учениците по чл. 22, ал. 2, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт по ал. 1 определя:
1. основните компоненти, видовете и формите на оценяване на резултатите от обучението на учениците;
2. условията и реда за организацията и провеждането на оценяването на резултатите от обучението на учениците;
3. учебните предмети, формата, условията и реда за организацията и провеждането на националните външни оценявания;
4. условията и реда за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити;
5. формирането на общия успех в дипломата за средно образование.

Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование

Наредба №8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
юли 7, 2020
за докторанти

Чл. 1. (1) С тази наредба се приема държавният образователен стандарт за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.
(2) Държавният образователен стандарт за информацията и документите урежда:
1. видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование;
2. изискванията към формата и съдържанието на всеки от документите по т. 1;
3. условията и реда за водене на информационни регистри;
4. условията и реда за приемане, отчитане и унищожаване на документи с фабрична номерация;
5. документите, които се създават, обработват и съхраняват в електронен вид.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67