Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсов проект по дисциплината Стратегическо ръководство ЛИДЕРЪТ И СТРАТЕГИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО ВЪВ ВОЕННАТА ОРГАНИЗАЦИЯ

Лидерството и стратегическото ръководство във военната организация е постоянна и същевременно особено актуална тема в съвременния свят, в бързо променящите се и усложняващите се условия на нашата съвременност. В разработката се търсят новите измерения и актуалност на темата. В центъра на вниманието в разработката е осмислянето и оценката на ролята на лидера и на стратегическото ръководство въобще и във военната организация. Анализира се процесът на формиране и израстване на лидера, както и качествата, необходими за осъществяването на добро и ефективно лидерство. Поставен е и акцент за особено необходимите и ценни качества на стратегическия ръководител (лидера) при критични ситуации и кризи.

Прочети повече

реферат СЪЕДИНЕНИЕТО НА КНЯЖЕСТВО БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧНА РУМЕЛИЯ. МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАВАНЕ. ТОПХАНЕНСКИ АКТ

Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.) завършва с преходния Санстефански мирен договор. Той е последван през лятото на 1878 г. от Берлинския договор, който определя границите и статута на новоосвободените български земи и разделянето им на Княжество България и Източна Румелия.
В края на 1884-1885 г. обществеността в Княжество България, както и в Източна Румелия, се раздвижва във връзка със засилването на терора над християнското население в Европейска Турция. По инициатива на Захари Стоянов през февруари 1885 г. в Пловдив е организиран Български таен централен революционен комитет (БТРЦК), който си поставя за цел „окончателното освобождение на българския народ чрез революция морална и с оръжие“ – освобождението на Македония и присъединяването на Източна Румелия. По редица вътрешни и външни причини организаторите ограничават целта на движението и вниманието е насочено главно към Източна Румелия и нейното присъединяване към Княжество България.

Прочети повече

курсова работа по Психология и Психопатология Сравнителен анализ

Депресията е съвременно заболяване, което спокойно може да бъде приравнено със сърдечно-съдови и други заболявания на тялото. Именно от него днес страдат милиони хора, живеещи на нашата планета, изпитвайки определени проблеми в живота. Едно от психичните разстройства на човек е депресията. Признаците на разстройство включват нарушение на съня, намален апетит, депресия, апатия, нарушена концентрация, умствена изостаналост. Депресията може да се развие в резултат на силен стрес, заболяване и някои лекарства. Ендогенната депресия се развива без влиянието на определени негативни фактори и няма очевидна причина, соматогенната депресия се основава на различни заболявания, психогенната депресия се основава на стрес, причинен от различни житейски ситуации. Депресията може да причини развитие на суицидни тенденции, да доведе до развитие на алкохолизъм, наркомания.

Прочети повече

курсова работа Цели и задачи на социалната педагогика

Социалната педагогика има сравнително продължителна история. Нейните корени могат да се открият в далечното историческо минало, а идеите ѝ намират отражение в трудовете на много автори – педагози, философи, психолози, социолози, антрополози. Предмет на социалната педагогика е изучаването и изследването на процесите и проблемите на социализацията на децата, подрастващите и възрастните както в положителен план (в смисъл на целенасочено въздействие на социалните фактори и условия върху формирането и развитието на човека), така и при наличие на проблеми и девиации (в смисъл на необходимост от подкрепа, помощ, съдействие и др. за тяхното преодоляване). По този начин се създават възможности, условия и предпоставки за социалното формиране на личността.

Прочети повече

курсова работа ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Терминът „социална работа” отразява и определя конкретно направление на човешко познание с отчетлив социономичен, интегративен и практико-приложен характер. Използват се и се интегрират знания преди всичко от социалните и от други науки и в социалната работа се прилага обобщен опит от практиката, отличаващ се със своите концептуални, емпирични, социално-политически и професионално-етични аспекти. В своята цялост тя е насочена към поддържане на благосъстоянието в обществото и откликва на широк спектър от нужди на клиенти (индивиди, семейства, групи, общности) със специфични проблеми, като отчита правата и равните възможности по отношение на възраст, социална, класова, расова и етническа принадлежност, пол, политически убеждения. Социалната работа има, от една страна, нормотворчески характер, изпълнява превантивна, възпитателна, организираща и санкционираща роля, като включва разработването, разясняването и прилагането на законови и подзаконови актове – правилници, инструкции, наредби, методики и др. при осъществяването на защитните функции на държавата, синдикатите, работодателите, неправителствените, религиозните и др. организации. От друга страна, социалната работа има научен характер и предполага разработване на методологичната страна на социално-защитната дейност, както и изследвания, анализи и проекти.

Прочети повече

курсова работа по Методи на социалната работа Социална оценка – Работа с индивидуален случай

Социалната работа може да се разглежда като една от разновидностите на човешката дейност, чиято най-обща насока е да направи по-добър живота на хората, намиращи се в ситуация на житейско неблагополучие. Това означава да се помага както на отделния човек, така и на семейства, групи и общности, изпаднали в беда, криза, риск или нужда. Независимо от индивидуалните характеристики на всеки един случай, първопричина за неблагополучието на хората са дефицитите в индивидуалната жизнена реалност. Те могат да бъдат обективно и субективно обусловени. В зависимост от конкретния случай помощта може да се изразява във варианти за подобряване на условията на живот или с възможности, свързани с развитие на личностния капацитет на нуждаещите се. За да бъде ефективна социалната работа, тя се реализира като сложен пъзел, в който се взема под внимание конкретният социален проблем, възрастовите особености, специфичните личностни особености и индивидуална житейска история. Главната цел на социалната работа е осигуряване на качествен начин на живот на всички членове на обществото. Операционната цел на социалната работа е да се промени животът на хората, които не са в състояние самостоятелно да решат проблемите си и да променят социалните условия, за да се поддържа неблагополучието в поносими граници.

Прочети повече

курсова работа по ГРУПОВА ТЕРАПЕВТИЧНА РАБОТА Тренинг за общуване на юноши и девойки – горна училищна възраст

Цел:
– формиране на толерантно поведение на уменията, култура на общуване;
– повишаване на сближаването на проучваната група;
– развитие на екипа като неразделна група;
– практикуване на умения за групово взаимодействие;
– подобряване на уменията за правилна междуличностна комуникация;
– формиране на социална и комуникативна компетентност
– практикуване на умения за ефективно поведение за постигане на съгласие при решаване на групова задача.
Мястото е класната стая;
Видове работа: разработване на практически умения в режим на обучение, бизнес игра, упражнения с елементи на обучение, дискусии, споделяне, размисъл.
Продължителността на обучението е 3 дни, като във всеки ден обучението е с продължителност от 2 часа – (2 часа и 20 минути)

Първи работен ред
1. Актуализация за работа.
– свързване на „тук“ и „сега“;
– калибриране;
– установяване на разбирателство

Прочети повече

курсова работа по Занимателна трудотерапия Дизайн на тренинг

Ебру, или на японски Суминагаши, е техника за рисуване върху водна повърхност и прехвърляне на изображението на хартия, плат или друга основа. Тази техника от векове е популярна в Източна и Централна Азия, а също в ислямския свят. При нея творецът никога не знае как точно ще изглежда бъдещата му картина. Има само най-обща представа за композицията ѝ.
Реквизити на тренинга:
1. Участници
2. Цел и задачи на заниманията
3. Необходими материали
4. Дейности.
Броят на учениците в групата не надвишава 6 души.
Групата се формира, като се отчитат възрастовите особености така, че да може най-добре да се изградят урокът и правилното разпределение на времето за изпълнение на задачата.
Целта е да се насърчи социалната и личната адаптация на учениците с интелектуални затруднения за по-успешната им интеграция в обществото.

Прочети повече

курсова работа Музикотерапия при деца с комуникативни нарушения на вербалната комуникация

Благотворният ефект, който оказва изкуството върху човешкия организъм, е доказан отдавна и без съмнение както в теоретичната литература по проблема, така и в практическия му аспект. Изкуството с цел терапия, корекция, стимулация на личностните особености се използва успешно както за превенция и лечение при редица заболявания, така и като ефикасен метод в помощ на различни социални и образователни институции. От арттерапевтична гледна точка, изразните средства, които изкуството използва, се определят като стимулиращи за децата със специални образователни потребности, а и като положително въздействащи в процеса на тяхната интеграция в масовото училище.
Музикотерапията е една от възможностите на изкуството за интегриране на деца с комуникативни нарушения на вербалната комуникация към условията на съвременен педагогически и терапевтичен процес.

Прочети повече

курсова работа по Функционална трудотерапия Индивидуален план за функционална трудотерапия на възрастен пациент с увреждане и на дете с увреждане

В терапевтичната градина пациентът може да намери текстури, миризми, които връщат спомените. Това е и момент на споделяне, обмен, комуникация. Основната цел на тази терапия е да стимулира когнитивните функции във всички посоки, за да ограничи развитието на патологията. В тази среда терапевтите създават допълнителни и забавни упражнения, за да стимулират пациента според индивидуалните цели на лечение. При този вид терапия, пациентът написва и пренаписва историята си. Паметта постепенно се възстановява.
Обект на нашата терапия е пациент на 46 години с изразени речеви и практически разстройства. Тук се разглежда влиянието на хортитерапията върху развитието на общото състояние на пациента. Хортитерапията ще бъде допълващ метод на гореизброените.

Прочети повече

курсова работа Арттерапия при работа с деца

Психотерапевтичната работа с деца изисква не само търпение и грижа, но и използването на специални методи.
Не всички техники, които психотерапевтите прилагат за възрастни, са като за деца. Децата имат различен тип възприятие и мислене те са по-емоционални, поведението им се контролира не от ума, а от света на чувствата.
Една от най-ефективните и безопасни методи на работа с деца е арттерапията. Той не само има благотворен ефект върху емоционалното състояние на много малки деца и юноши, но и допринася за тяхното умствено и творческо развитие.
Този вид работа с деца в момента се превръща в една от най-популярните. Отличава се със своята мекота и същевременно с ефективността си във влиянието върху емоционалната сфера и допринася за развитието на творческия потенциал. Това е посока в психотерапията, при която средствата за художественото творчество се използват за коригиране на емоционалното състояние на човека, тяхното самопознание и общото развитие.

Прочети повече

презентация Детската ясла

Детската ясла е медико-социално детско заведение, което е част от системата на здравеопазването. Разкрива се с цел да подпомага семейството в отглеждането и възпитанието на детето. В детските ясли се приемат деца от 3 месеца до 3 навършени години. Издръжката на децата се финансира от общинския бюджет. За отглеждането на децата в общинските детски ясли родителите и/или настойниците заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

Прочети повече