Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

курсова работа Управление на възнагражденията

Възнагражденията са едни от основните фактори, свързани с мотивацията на персонала. За да не се превърнат в проблем както на работодатели, така и за служители, работната заплата и всички останали елементи на възнагражденията трябва да бъдат правилно определени. За това в теорията и в практиката се говори за управление на възнагражденията – дейност по създаване и поддържане на системи на възнаграждения, които спомагат за подобряване на качеството и ефективността на фирмената дейност.
Смисълът на управление на възнагражденията е да се разбере същността на парите и на другите непарични награди, които служителите в организацията получават. Управлението на възнагражденията трябва да разкрие пред хората техния индивидуален принос за целите на организацията. Управлението на възнагражденията трябва да привлича, поддържа и мотивира хората да работят по-производително, по-качествено и в съгласие с организацията.

Прочети повече

презентация Теренно проучване. Обект „Национален литературен музей” – Къща музей на Иван Вазов в София

SWOT анализ на Къщата музей на Иван Вазов в София

Прочети повече

курсова работа Теренно проучване на туристическа дестинация. Старинен Несебър като туристическа дестинация

През последните десетилетия се наблюдават множество промени в развитието на туристическата индустрия. Развитието на масов туризъм, съчетано с бурното развитие на информационните технологии и телекомуникации, създаде предпоставки за приоритетно развитие на туристическата индустрия и превръщането ѝ в основен елемент от икономиката на множество държави по света. Все повече туристически дестинации създават стратегии и планове за развитие, базирани на иновативни концепции, специални събития и тематични продукти. Челно място в тези стратегии заемат т.нар. „алтернативни“ форми на туризъм, които представляват „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ (Левков, 2013, с. 19). Предпоставки за развитието на алтернативен туризъм са преди всичко наситеното със стандартизирани и традиционни продукти туристическо предлагане, променящите се интереси и мотивация на туристите, както и нарастващото търсене на нови туристически продукти. От друга страна обаче, под алтернативен туризъм се разбира комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен потребителски интерес, различен от този при масовия традиционен туризъм (Алексиева и Стамов, 2003, с. 15).

Прочети повече

курсова работа Анн Сароян и корпорация “Elektronic office security”

Анн Сароян, която е продавач за корпорацията “Elektronic office security”, възбужда интереса на потенциалните клиенти. Нейната работа е свързана с продажбата на индустриални охранителни системи, а това само по себе си поставя изискването продавачът да има уменията да намира клиенти в дългосрочна перспектива, гъвкавост, креативност, добри идеи и иновативност. Необходимо е също да се реагира бързо с нови идеи, нови решения, ако дадена тактика не успява да спечели клиента. Анн има необходимия набор от качества и практика, които ѝ помагат да разбере, че презентациите нямат успех. Тя започва да търси нови клиенти, като им задава мултивъпросник, а въпросите в него са добре подбрани и насочващи. Това се оказва печеливша стратегия.

Прочети повече

курсова работа по маркетинг Възможности за използване на ефективни маркетингови системи по време на криза

В центъра на всяка маркетингова система стои пазарът и пазарните отношения между купувача и продавача. Важни са нуждите на купувачите и това продавачите да са в състояние да задоволят тези нужди по най-добрия възможен начин. Ето защо се използват четири основни инструмента – продукт, цена, място на продажба и комуникации. Не трябва да се пренебрегва също и маркетинговата среда, а тя включва околната за организацията среда, вкл. доставчици, посредници, конкуренти и контакти, или т.нар. микросреда. Средата за една организация също включва и съвкупността на общоикономически, демографски, научно-технически, географски, културни, правни, социални, политически и други условия, които несъмнено влияят върху поведението на организацията, т.е. т. нар. макросреда.
Икономическата криза е период, който изисква адаптиране на маркетинговите стратегии и на маркетинговото поведение към променените условия на пазарите (Г. Младенова, 2008, с. 4). Трябва да се обърне внимание, че влошената икономическа среда е само един от факторите (макар и много силен), които се отразяват върху пазарното търсене и потребителското поведение. Другият фактор е в „ръцете” на отделните компании, които чрез формиране на подходяща система от маркетингови мерки биха могли да повлияят позитивно върху търсенето. От гледна точка на маркетинга икономическата криза се отразява главно на потребителите и потреблението. Отделните пазарни единици често изменят своите навици и поведение при покупка, адаптирайки ги към рязко променените икономически условия. Компаниите реагират, като предприемат различни мерки, които засягат основните аспекти и области от дейността им: намаляват издръжките; намаляват обема на производството; редуцират инвестициите; в по-голяма степен използват собствен капитал; преструктурират задълженията си; търсят нови вкл. чужди пазари за продуктите си и др.

Прочети повече

курсова работа по Основи на управлението СЪЩНОСТ НА ДЕЛЕГИРАНЕТО

Понятието „делегиране” означава възлагане на подчинените на задължения, свързани с функциите на ръководителя. Всяко едно управление е свързано със съответните му функции, които не могат да бъдат вменени само на едно лице. Ето защо в такива случаи се прилага делегирането като способ за максималната ефективност при реализацията на поставените цели чрез възможно най-доброто използване на човешките ресурси, с които разполага съответната организация. Така максимално се уплътняват и оползотворяват тези функции в името на по-рационалната и ефективна работа в едно дружество. По своята същност делегирането е свързано с прехвърлянето на пълномощия от по-висшестоящ служител към по-низшестоящ такъв, като съществен момент тук е, че лицето, на което са прехвърлени тези пълномощия, следва да притежава съответния капацитет и качества, за да изпълни възложените му функции. Разбира се, заедно с предоставените права се предполага и понасянето на съответна отговорност за извършените вследствие на делегирането действия. Тук се засягат конкретно концепциите за отговорност и организационни пълномощия. Това са ключови моменти в процеса на делегиране, на които следва да се обърне по-специално внимание.

Прочети повече

курсова работа по Планиране и прогнозиране ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Планирането на човешките ресурси е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и на свързването на системата от човешки ресурси с другите дейности на организацията и с изграждането на плановата дейност като единна система. Връзките и взаимодействието между бизнес плана и плана за човешките ресурси са предпоставка за ефективността на организацията и на планирането в нея. Тази дейност като част от стратегическото планиране позволява на висшите мениджъри да разберат значението на персонала за успешното развитие на организацията. Тя е тясно свързана и с редица други мениджърски функции, каквито са корпоративното планиране, организиране и координиране на организационните структурни звена, обучение и развитие на кадрите и други.
Определянето на необходимите човешки ресурси по количество и със съответните качествени характеристики и тяхното осигуряване, стимулиране и развитие се предопределят от развитието на организацията, от нейните стратегически цели и планове за развитието на производството, внедряването на нова техника и технологии и другите дейности и ресурси. Същевременно крайният резултат от дейността по планирането им предопределя ефективността на останалите дейности в организацията, нейната стабилност, корпоративна култура, финансово състояние и други.

Прочети повече

курсова работа Стартиращата компания: предизвикателствата пред маркетинга и продажбите

В съвременните пазарни икономики, колкото повече нараства конкуренцията, толкова по-често се случва клиентите да избират целево фирмите, от които да купуват, отколкото обратното, както бе при традиционния маркетинг, а именно фирмите да избират целевите сегменти от потребители. Освен това съвременните пазари са толкова сегментирани, че пазарната ниша става крал, а бизнес средата става все по- непредсказуема. На един пазар с висока степен на зрялост перспективните и ценни клиенти не са неограничен брой, така че много фирми се конкурират за едни и същи клиенти. Мотивацията за започване на собствен бизнес обикновено са следствие от три житейски ситуации. Първата е неудовлетвореност от заплащането и възможностите за развитие на работното място. Втората е липса на работа и невъзможност да се намери такава. И третата е като естествена стъпка след завършване на училище или университет. И докато при първите две ситуации бизнеса е алтернатива и начин за подобряване на материалното състояние, то третата е целенасочен избор.

Прочети повече

курсова работа Развитие на сектора на регионалното развитие и благоустройство от българската икономика в условията на глобалната финансова криза и на следкризисно възстановяване /2008-2019/

Регионалното развитие е съвкупност от икономически, законодателни и административни мероприятия и действия, осъществявани от държавните и местните органи на управление с цел ускоряване на регионалния икономически растеж и преодоляване на регионални диспропорции в държавата. Решенията за регулиране и управление на регионалното развитие в България в условията на пазарната икономика са свързани с развитието на държавното регулиране и усъвършенстване на пазарните механизми, както и осигуряване на условия за самоуправление и самофинансиране на общините. Концепцията за регионалната политика е обвързана с националните законови и инстутицонални рамки, както и с изискванията на европейската интеграция. Общините са единен обществено-социален организъм, в който населените места функционират едновременно и като самостоятелно управляващи се единици, и като елемент от по-голяма система, обединена от стопански и социални връзки с решаваща роля за позитивното обществено-икономическо, териториално-устройствено, градоустройствено и културно развитие на държавата като цяло.

Прочети повече

курсова работа Маркетингови изследвания в практиката – банкови реклами

Рекламният бизнес е един от най-динамичните и бързо развиващи се бизнеси в сферата на услугите. Бързото развитие на бранша е повлияно от бързото усвояване на тенденциите в западната реклама. Това крие и своите рискове. Бързото развитие е свързано с интелектуални и ценностни скокове, които са настъпили плавно на Запад и често са следствие от осъзнаването на културни и социални промени, потвърдени от множество научни изследвания и проучвания. В България рекламистите приемат всичко наготово, защото бизнесът се движи напред от модерното и новото. И това е един от водещите елементи, формиращи креативността, която мнозина приемат като гарант за ефективността на рекламата.
Рекламата е нещо, без което нито един сериозен и амбициозен продукт не би могъл да просперира и да има успех в наши дни. Тя се разпространява във всякаква форма и с всякакви средства се стреми да стане привлекателна за всеки потребител. Настоящата разработка има за цел да представи анализ на две реклами, чрез които фирмите целят да създават една позитивна нагласа на потребителите за продукта, да го популяризират и естествено да го разграничат от масата на конкурентни и сродни по качество марки, защото чрез добрата реклама могат да превземат по-голяма част от пазара.

Прочети повече

курсова работа Икономически кризи, причини, протичане и последици. Световната криза от 2008 година, паралел с настоящата икономическа ситуация

В икономиката кризата се проявява като значителен спад на производството, нарушаване на производствените връзки, несъстоятелност на предприятията, растеж на безработицата. Световна икономическа криза се формира благодарение на факта, че причините за нея усърдно биват необявявани, докато последиците вече не могат да бъдат укривани и прерастват в глобален проблем. Световната криза се превръща в основна тема след като нови и нови държави биват въвлечени в нея. Опитът показва, че трябва да се обръща внимание на всички финансови дейности, които могат да бъдат източник на системен риск. Според някои държавата трябва да бъде „изгонена” от управлението на икономиката и пазарът автоматически се настройва. Според други кризата възниква, когато пазарът се саморегулира. Желязно правило в световната бюджетна теория и практика е, че в добри години следва да се поддържа умерен излишък, а в лоши години да се прибягва до умерен дефицит, така за период от 10-15 години би могло да се постигне равновесие.

Прочети повече

курсова работа Анализ на реклама кафе „Лаваца”

Предмет на изследване на нашата курсова работа е рекламата на Lavazza в списания, вестници и календари. Мотото на този вид кафе е: Най-невероятното еспресо изживяване. Това е една от най-сексапилните рекламни кампании на марката, в сравнение с всички предишни. Чрез супергероини и кафе като вълшебен еликсир пресъздава обстановката в един измислен свят, където от доста време справедливостта и сигурността са заели мястото на безредието. Това, което превръща една от тези героини в съблазнителен войн на доброто, не е някакъв магически еликсир, а е кафето еспресо. Димящо и уханно, то присъства в образа, за да внуши цялата енергия и удоволствие, което трябва да получаваме. Тези супергероини успяват винаги да се запазят съблазнителни и печелещи доверието ни, дори и в най-опасните моменти. Известно е, че в този измислен свят всичко е възможно, ако вълшебният еликсир е еспресо Lavazza.

Прочети повече