Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти е ключова политика в страните членки на Европейския съюз, очертана в редица стратегически документи (Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”, Стратегическата рамка за европейско сътрудничество в образованието и обучението „Образование и обучение 2020” и др.). Поставените цели и набелязаните мерки в европейските документи намират отражение и в националните програми, политики и нормативни актове, касаещи предучилищното и училищното образование, и по-конкретно повишаване квалификацията на учителите и кариерното им развитие. Повишеният интерес на държавата към създаване на по-добри условия за професионалното и кариерното развитие на педагогическите специалисти намира израз в разработването и приемането на Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри.

        С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

       Учителският стаж е едно от условията за назначаване и заемане на длъжност. Лицата, които постъпват за първи път на учителска или възпитателска длъжност и не са придобили учителски стаж, се назначават на длъжност „учител“, а за да заемат длъжност „старши учител” следва да имат десет години учителски стаж. Друго условие за кариерно развитие в хоризонтален план на учителите е придобитата професионално-квалификационна степен. Педагогическите специалисти, въз основа на достигнатото равнище на квалификация, може да придобиват последователно професионално-квалификационни степени (ПКС).

       Длъжността „старши учител“ се заема от лица, които имат придобита пета или четвърта професионално-квалификационна степен, а длъжността „главен учител“ – от лица, които имат придобита трета, втора или първа професионално-квалификационна степен. Като допълнително условие за заемане на последните две длъжности е въведена и придобитата от висшето образование образователно-квалификационна степен „магистър“. Следващите условия за напредване и издигане в професията и за кариерно развитие са оценката от последното атестиране и задължителните квалификационни кредити, придобити от педагогическите специалисти, за всеки преминат период на атестиране.

        Професионално-квалификационни степени се придобиват от педагогически специалисти, които заемат длъжности в системата на предучилищното и училищното образование в съответствие с придобитото образование и професионална квалификация и изпълняват функции, свързани с:

 1. Обучение, възпитание, социализация и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие, като:
 2. учители
 3. възпитатели
 4. психолози
 5. педагогически съветници
 6. логопеди
 7. рехабилитатори на слуха и говора
 8. корепетитори
 9. хореографи
 10. треньори по вид спорт
 11. ръководители на направление “ИКТ”.

1.2. Управление на детски градини, на училища и на центрове за подкрепа за личностно развитие, като:

 • директори на детски градини
 • директори на училища
 • директори на центрове за подкрепа за личностно развитие
 • заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа и които отговарят на изискванията за заемане на съответна длъжност в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие.

2. Професионално-квалификационни степени може да придобиват експерти от регионалните управления по образованието, от специализираните обслужващи звена, от Министерството на образованието и науката, от общинските администрации, които изпълняват контролни, организационни и методически функции, притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

3. Професионално-квалификационни степени може да придобиват инспектори от Националния инспекторат по образованието, които притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

4. Професионално-квалификационни степени може да придобиват лица, които работят на изборно или щатно място в синдикалните организации на учителите, притежават професионална квалификация „учител” и към момента на кандидатстването имат необходимия учителски стаж.

5. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват последователно следните професионално-квалификационни степени (ПКС):

5.1. пета професионално-квалификационна степен (V ПКС);

5.2. четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС);

5.3. трета професионално-квалификационна степен (III ПКС);

5.4. втора професионално-квалификационна степен (II ПКС);

5.5. първа професионално-квалификационна степен (I ПКС).

6. Изискванията към кандидатите за придобиване на професионално-квалификационна степен са:

6.1. да имат най-малко една година учителски стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 1;

6.2. да имат най-малко една година трудов или служебен стаж от придобиването на предходната професионално-квалификационна степен – за лицата по т. 2, 3 и 4;

6.3. да нямат наложено дисциплинарно наказание по чл. 188, т. 2 или 3 от Кодекса на труда или Закона за държавния служител, освен ако е заличено.

6.4. да имат най-малко две години учителски стаж, в случаите, когато кандидатстват за придобиване на V ПКС.

УСЛОВИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННИ СТЕПЕНИ

ПЕТА ПКС

1.   Пета професионално-квалификационна степен (V ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

1.1. към момента на кандидатстването имат най-малко 2 години учителски стаж;

1.2. имат придобити допълнително професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12, с обща продължителност не по-малко от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

1.3. успешно са положили устен изпит по конспект с успех не по-нисък от „Много добър” (4,50);

или

1.4. отговарят на условията за придобиване на V ПКС без полагане на изпит, а именно:

1.4.1. педагогически специалисти, които отговарят на изискванията, упоменати в т. 1.1 и 1.2 и представят грамоти, награди и протоколи от участие на свои ученици в национални, балкански и международни олимпиади, състезания и конкурси, организирани от Министерството на образованието и науката и проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие или класирания:

а) от I до VIII място включително от международни олимпиади и състезания;

б) от I до VI място, включително, от балкански олимпиади и състезания;

в) от I до III място включително от национални кръгове на ученически олимпиади и национални състезания;

1.4.2. Учители по специализирана подготовка в спортните училища, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в състезания от държавния и международния спортен календар на българските спортни федерации, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен, с реализирано участие в олимпийски игри или класирания:

а) от I до XII място включително от световни първенства;

б) от I до VIII място включително от европейски първенства;

в) от I до IV място включително от балкански първенства;

г) от I до III място включително от държавни първенства;

1.4.3. Учители по професионална подготовка, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят протоколи от участие на свои ученици в национални и международни състезания по професии, проведени в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен с класиране от I до III място включително;

1.4.4. Учители, които преподават чужд език, учебен предмет на чужд език или чужд език по професията, отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и представят безсрочен сертификат за международно призната квалификация за преподаване на чужд език;

1.4.5. Учители-наставници, които отговарят на изискванията на т. 1.1 и 1.2 и организират и провеждат практическа подготовка на стажант-учители, като координират и консултират самостоятелното им участие в образователния процес в период до пет години преди датата на кандидатстване за придобиване на пета професионално-квалификационна степен.

ЧЕТВЪРТА ПКС

2. Четвърта професионално-квалификационна степен (IV ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

2.1. имат придобита V ПКС;

2.2. след придобиването на V ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 12 с обща продължителност не по-малка от 16 академични часа (1 квалификационен кредит), удостоверени с документ(и);

2.3. успешно положат писмен изпит с успех най-малко Много добър (4,50) по проблем от конкретната професионална област, в която работят.

ТРЕТА ПКС

3. Трета професионално-квалификационна степен (III ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

3.1. имат придобита четвърта професионално-квалификационна степен;

3.2. са завършили едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко „Много добър” (4,50) и дипломна работа с представена добра педагогическа практика.

3.3. професионално – педагогическата специализация по т. 3.2 трябва да отговаря на следните условия:

3.3.1. да има за цел повишаване на професионално-педагогическата компетентност на обучаваните в съответствие със заеманата от тях длъжност;

3.3.2. да се провежда по учебен план, в който най-малко 50 % от учебните часове са за учебни дисциплини, свързани с педагогическата, психологическата или петодическата подготовка на специализантите или по управление на образованието;

3.3.3. хорариумът на занятията по учебен план да бъде не по-малко от 200 академични часа, от които поне 50% са присъствени.

3.3.4. на завършилите специализацията по т.3.2 да е издадено свидетелство за професионално-педагогическа специализация (Приложение № 15 към Наредба № 12)

3.4. Условията за участие в професионално-педагогическата специализация се договарят между специализанта и висшето училище, като учебният план на специализацията е неразделна част от договора.

ВТОРА ПКС

4. Втора професионално-квалификационна степен (II ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

4.1. имат придобита III ПКС;

4.2. след придобиването на III ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба № 12, с обща продължителност не по-малка от 32 академични часа (2 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

4.3. след придобиването на III ПКС, защитят с успех най-малко „Много добър” (4,50) писмена разработка, свързана с анализ на резултатите от приложена диагностична процедура.

ПЪРВА ПКС

5. Първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) могат да придобиват лица, които отговарят на следните условия:

5.1. имат придобита II ПКС;

5.2. след придобиването на II ПКС имат придобити допълнителни или нови професионални компетенции от участие в обучения за повишаване на квалификация в организации и институции по чл. 43, ал. 2 от Наредба 12, с обща продължителност не по-малка от 48 академични часа (3 квалификационни кредита), удостоверени с документ(и);

5.3. успешно защитят писмена разработка с иновационен характер, свързана с педагогическата им практика;

5.4. представят не по-малко от две публикации по проблеми, свързани с темата на писмената разработка в специализирано издание.

6. Педагогически специалисти, които притежават научна степен, имат право да придобият първа професионално-квалификационна степен (I ПКС) при следните условия:

6.1. ако имат най-малко две години учителски стаж на длъжност на педагогически специалист в детска градина, училище или център за подкрепа за личностно развитие;

6.2. притежават образователна и научна степен „доктор” или научна степен „доктор на науките” по педагогика, психология или по научна област, съответстваща на завършената специалност от дипломата за висше образование.

Вашият коментар