Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план

В сила от 04.12.2015 г.

Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г.

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за учебния план.

(2) Държавният образователен стандарт за учебния план определя:

1. характеристиките, съдържанието и структурата на учебния план;

2. рамковите учебни планове в зависимост от степента и вида на образованието и спецификата и формата на обучението;

3. структурата на училищните и на индивидуалните учебни планове, както и условията и реда за тяхното утвърждаване;

4. изискванията към училищните учебни планове на иновативните училища.

Раздел II.
Учебен план – характеристики, структура и съдържание

Чл. 2. (1) Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка.

(2) Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:

1. раздел А – задължителни учебни часове;

2. раздел Б – избираеми учебни часове;

3. раздел В – факултативни учебни часове.

(3) Учебният план за специалните училища за ученици със сензорни увреждания съдържа и раздел Г – часове, предвидени за изучаване на специалните учебни предмети.

(4) Към учебния план под формата на пояснителни бележки се отбелязват особеностите по прилагането му, в случай че има такива.

Чл. 3. (1) Общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е, както следва:

1. двадесет и два учебни часа – в I клас;

2. двадесет и три учебни часа – във II клас;

3. двадесет и седем учебни часа – в III и в IV клас;

4. тридесет учебни часа – от V до VI клас;

5. тридесет и един учебни часа – в VII клас;

6. тридесет и два учебни часа – от VIII до ХII клас;

7. до четиридесет учебни часа – за обучението чрез работа (дуалната система на обучение) в ХI и в ХII клас, в които се включва и времето за практика на определеното работно място.

(2) За иновативните училища се допуска увеличение с до 10 % на общия брой часове от раздел А и раздел Б.

Чл. 4. (1) Общият брой учебни седмици за една учебна година е, както следва:

1. тридесет и две учебни седмици – от I до III клас включително;

2. тридесет и четири учебни седмици – от IV до VI клас включително;

3. тридесет и шест учебни седмици – от VII до ХI клас включително, а паралелките за професионална подготовка в Х и в ХІ клас – и две учебни седмици допълнително за производствена практика;

4. до четиридесет учебни седмици – за обучението чрез работа (дуалната система на обучение) в ХI клас;

5. тридесет и една учебни седмици – за ХII клас, от които в паралелките за професионална подготовка две седмици са за производствена практика.

(2) Изключения по ал. 1 се допускат:

1. за спортните училища – за провеждане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност и за спортни лагери, без това да се отразява върху броя на учебните часове в раздел А на учебния план;

2. при обучение по индивидуални учебни планове – за ученици, които желаят да завършат в други срокове обучението си, като намаляването или увеличаването на броя на учебните седмици не бива да надвишава 50 % от съответния по ал. 1;

3. за иновативните училища – за които, в зависимост от иновативните елементи, общият брой на учебните седмици за една учебна година може да бъде увеличен, но не повече от 38 учебни седмици.

Чл. 5. (1) В задължителните учебни часове се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, а в паралелките за професионална подготовка – и обща професионална подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия.

(2) В задължителните учебни часове вместо общообразователна подготовка чрез учебните предмети физическо възпитание и спорт, музика или изобразително изкуство, съответно в спортните училища и в училищата по изкуствата, може да се придобива специализирана подготовка.

(3) В училищата по културата обучението за придобиване на специализирана подготовка по чужд език извън посочените чужди езици в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка може да се осъществява и в задължителните учебни часове, предвидени за учебния предмет чужд език.

Чл. 6. (1) В основната степен на образование учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи са едни и същи за всички видове училища.

(2) Изключения от ал. 1 се допускат за вечерната и за задочната форма на обучение, както и при обучение в училищата в местата за лишаване от свобода, при които в задължителните учебни часове в основната степен на образование не се изучават учебните предмети физическо възпитание и спорт, музика и изобразително изкуство, а в индивидуалната форма на обучение за учениците със специални образователни потребности – и други учебни предмети в зависимост от конкретния случай и причината за обучение в тази форма.

(3) Изключения от ал. 1 се допускат и за спортните училища и за училищата по изкуствата в случаите по чл. 5, ал. 2.

Чл. 7. (1) В средната степен на образование в зависимост от вида на училището, формата на обучение и от това, дали чуждият език се изучава интензивно, разширено или не, в задължителните учебни часове може да не се изучават всички общообразователни учебни предмети, посочени в държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, или те може да се изучават с различно разпределение на учебното време между тях по класове и етапи.

(2) Конкретните учебни предмети по ал. 1 и тяхното разпределение по класове и етапи се определят с рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2.

Чл. 8. (1) В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на :

1. профилирана подготовка;

2. отраслова и специфична професионална подготовка;

3. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А;

4. разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение;

5. разширена професионална подготовка по учебни предмети/модули;

6. специализирана подготовка;

7. подготовка по учебния предмет на чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка;

8. подготовка по учебния предмет майчин език;

9. подготовка по учебния предмет хореография;

10. подготовка по учебния предмет религия;

11. подготовка по учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети.

(2) Учебното време, определено за избираемите учебни часове в специализираните училища, може да се използва и за специализирана подготовка в областта на спорта, на изкуствата или на културата, или за религиозно обучение.

Чл. 9. Учебното време за осъществяване на профилирана подготовка във втория гимназиален етап е между 18 и 20 учебни часа седмично, като всеки от профилиращите предмети се изучава с не по-малко от 4 учебни часа седмично през целия етап на обучение.

Чл. 10. (1) Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им, и може да се извършва обучение по майчин език, религия, хореография и по чужд език, различен от посочените в държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка и в държавния образователен стандарт за профилирана подготовка.

(2) В спортните училища факултативните учебни часове се използват и за придобиване на специализирана подготовка.

(3) Броят на факултативните учебни часове във всеки от класовете е до 4 учебни часа седмично, а разпределението им между отделните предмети, модули и/или дейности се осъществява в училищния учебен план.

Чл. 11. (1) В часовете от раздел Г, предвидени за изучаване на специалните учебни предмети в специалните училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания – увреден слух или нарушено зрение, се осъществява обучение в зависимост от спецификата на конкретното училище и с цел подпомагане на цялостното развитие на ученика с увреден слух или с нарушено зрение, като конкретните специални учебни предмети и тяхното разпределение по класове, етапи и степени се определят в училищния учебен план в съответствие с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(2) Учебното време за обучение по всеки от специалните учебни предмети по ал. 1 в училищния учебен план е с не по-малко от 2 и с не повече от 4 учебни часа седмично.

Раздел III.
Рамкови и типови учебни планове

Чл. 12. (1) Рамковите учебни планове определят:

1. броя на учебните седмици по класове;

2. наименованията на учебни предмети/модули, включени в раздел А;

3. годишния брой учебни часове за съответния клас, както и общия брой часове за съответния етап и степен, предвидени за изучаването на всеки от задължителните учебни предмети/модули, включени в раздел А;

4. общия годишен брой на избираемите часове в раздел Б;

5. максималния годишен брой на факултативните часове в раздел В.

(2) Рамковите учебни планове са според степента и вида на образованието, както и според спецификата и формите на обучението, а в средната степен на образование – и според начина на изучаване на чужд език – интензивно, разширено или не, както следва:

1. Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование ( приложение № 1);

2. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“ ( приложение № 2);

3. Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“ ( приложение № 3);

4. Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език ( приложение № 4);

5. Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език ( приложение № 5);

6. Рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език ( приложение № 6);

7. Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 7);

8. Рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 8);

9. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища по изкуствата ( приложение № 9);

10. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортни училища ( приложение № 10);

11. Рамков учебен план за общо и за профилирано образование в училища по културата ( приложение № 11);

12. Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища в местата за лишаване от свобода ( приложение № 12);

13. Рамков учебен план за профилирано образование в духовните училища ( приложение № 13);

14. Рамков учебен план за професионално образование в духовните училища ( приложение № 14);

15. Рамков учебен план за общо образование във вечерна форма на обучение ( приложение № 15);

16. Рамков учебен план за профилирано образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 16);

17. Рамков учебен план за професионално образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 17);

18. Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в дистанционна форма на обучение ( приложение № 18);

19. Рамков учебен план за общо образование в задочна форма на обучение ( приложение № 19);

20. Рамков учебен план за профилирано образование в задочна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 20);

21. Рамков учебен план за професионално образование в задочна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език ( приложение № 21);

22. Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение) ( приложение № 22);

23. Рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение) ( приложение № 23);

24. Рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение) ( приложение № 24).

Чл. 13. (1) Въз основа на съответните рамкови учебни планове по чл. 12 министърът на образованието и науката – след съгласуване по компетентност с представители на работодателите, с министъра на младежта и спорта или с министъра на културата – утвърждава типови учебни планове по специалности от професии за професионална подготовка.

(2) Типовият учебен план по ал. 1 определя учебните предмети или модули от отрасловата и специфичната професионална подготовка, изучавани в избираемите учебни часове, и тяхното разпределение по класове, етапи и степени, както и броя на учебните часове, определени за изучаването на всеки предмет за придобиване на професионално образование.

(3) Въз основа на съответния рамков учебен план по чл. 12 министърът на образованието и науката утвърждава типов учебен план за специализираните учебни предмети за придобиване на съответната специализирана подготовка.

Раздел IV.
Училищен учебен план

Чл. 14. (1) Всяко училище при спазване на разпоредбите на тази наредба разработва свой училищен учебен план въз основа на избран рамков учебен план или типов учебен план, който отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението. Избраният рамков или типов учебен план се прилага за целия етап, съответно цялата степен на образование.

(2) Училищният учебен план се утвърждава за всяка учебна година за всяка паралелка с изключение на училищните учебни планове на иновативните училища, които може да се утвърждават и за всички класове от определен етап от степента на образование.

(3) В училищния учебен план се:

1. посочва учебната година, за която се прилага;

2. посочват формата на обучението и организацията на учебния ден;

3. посочват учебните предмети от раздел А и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях в съответствие с рамковия или типовия учебен план, въз основа на който е разработен;

4. определят учебните предмети/модули от раздел Б и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък от 0,5 часа;

5. определят учебните предмети, модули и/или дейности от раздел раздел В и седмичния и годишния брой на учебните часове по всеки от тях, като седмичният брой часове не може да бъде по-малък от 0,5 часа;

6. определят изучаваните чужди езици;

7. конкретизират модулите за осъществяване на спортни дейности;

8. определят учебните предмети извън учебния предмет чужд език, които се изучават на съответния чужд език, ако има такива;

9. посочват под формата на пояснителни бележки особеностите по прилагането му, ако има такива.

(4) Чуждият език по ал. 3, т. 6, определен за изучаване по общообразователния учебен предмет чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента, от който започва изучаването му, не може да се променя в училищните учебни планове за същата паралелка в следващите класове от степента.

(5) За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е извън часовете, определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2. В спортните училища този учебен час се използва за участие в спортни състезания, етапен контрол и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория.

(6) Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни планове по чл. 12, ал. 2, включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

(7) Обучението по ал. 5 и 6 може да се осъществява в блок от часове в зависимост от спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.

Чл. 15. За училищните учебни планове на отделни паралелки в дневна форма на обучение в иновативните училища се допуска:

1. различно от утвърденото в рамковите или типовите учебни планове разпределение на учебните предмети между класовете в рамките на етапа, при изпълнение на общия брой часове по съответните предмети за етапа;

2. в случаите по т. 3 – включване в раздел А на нови или интегрирани общообразователни учебни предмети, като общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап;

3. в случаите по т. 2 – намаляване на учебното време, но не с повече от 30 %, предвидено за изучаване на всеки от общообразователните учебни предмети в раздел А, и с не повече от 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап;

4. в случаите по т. 5 – включване в раздел А и в раздел Б на нови или интегрирани учебни предмети/модули от професионалната подготовка, като общият брой учебни часове за всички такива предмети не може да надвишава 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап;

5. в случаите по т. 4 – намаляване на учебното време, но не с повече от 30 %, предвидено за изучаване на всеки от професионалните учебни предмети/модули в раздел А и/или раздел Б на съответния типов учебен план, и с не повече от 10 % от общия брой учебни часове за всеки етап;

6. разпределение на учебното време за изучаване на учебните предмети, предвидени в раздел А на рамковия или в раздел А и/или в раздел Б на типовия учебен план, в повече на брой учебни часове и/или учебни седмици в отделния клас, ако това се налага поради включване на нови или интегрирани учебни предмети/модули.

Чл. 16. (1) Училищният учебен план се разработва в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди постъпването на ученика в училището.

(2) Училищният учебен план не може да се променя през учебната година.

(3) Училищните учебни планове за професионално образование се разработват въз основа на типовите учебни планове по чл. 13, ал. 1 с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по-големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с реалните потребности и с възможностите на бизнеса.

(4) Училищните учебни планове на специализираните училища се разработват въз основа на съответния типов учебен план по чл. 13, ал. 3.

(5) Училищният учебен план не може да определя условия и ред за завършване на етапи и степени на образованието.

Чл. 17. (1) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и след съгласуване с обществения съвет към училището при условията и по реда на чл. 269, ал. 2 и 3 от Закона за предучилищното и училищното образование се утвърждава от директора на училището, като за спортните училища и за училищата по културата се съгласува съответно с министъра на младежта и спорта или с министъра на културата.

(2) Училищните учебни планове ежегодно се включват в Националната електронна информационна система по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование.

(3) В училищните учебни планове на езиковите гимназии и в ІХ, и в Х клас се определят общообразователните учебни предмети от раздел А извън учебния предмет чужд език, които се изучават на съответния чужд език, като тези предмети са най-малко три.

Чл. 18. (1) Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за изучаване на съответните учебни предмети/модули за придобиване на училищна подготовка, е задължително за всеки ученик в училището, а в спортните училища – и учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел В, когато е за придобиване на специализирана подготовка.

(2) Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието си при условията и по реда на чл. 16, ал. 1.

Чл. 19. (1) Учениците имат право да се обучават във всички класове от степента на образование в определено училище по училищни учебни планове, разработени въз основа на рамковия, съответно типовия учебен план, в съответствие с който са започнали да се обучават в същото училище, освен ако друго не е предвидено в нормативен акт.

(2) Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е започнал да се обучава в същото училище.

(3) Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през учебната година, от която обучението продължава.

Раздел V.
Индивидуален учебен план

Чл. 20. (1) Индивидуален учебен план се разработва за обучение на отделен ученик в определен клас въз основа на съответния училищен учебен план.

(2) Индивидуален учебен план се разработва за:

1. ученици в индивидуална форма на обучение;

2. учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана или дистанционна форма на обучение, както и в дуална система на обучение;

3. учениците с изявени дарби, които се обучават в дистанционна или в комбинирана форма, или в дуална система на обучение.

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 индивидуален учебен план може да се разработва за два последователни класа в рамките на една учебна година, когато ученикът желае по семейни причини да завърши обучението си в други срокове.

Чл. 21. В индивидуалния учебен план се допуска:

1. отсъствие в раздел А на учебния предмет физическо възпитание и спорт, когато обучението на ученика по него е невъзможно и това е доказано с медицински документ;

2. отсъствието в раздел А и/или в раздел Б на учебни предмети, когато обучението на ученика по тях е невъзможно и въз основа на медицински документ екипът за подкрепа за личностно развитие е препоръчал съответните предмети да не се изучават – за учениците със специални образователни потребности;

3. намален брой учебни часове по един, повече или по всички учебни предмети, като намаляването в основната степен на образование не може да бъде повече от 50 %, а в средната степен на образование – не може да бъде повече от 70 % за всеки отделен учебен предмет.

Чл. 22. В пояснителни бележки към индивидуалния учебен план се определят:

1. място за провеждане на обучението – в училище, в център за подкрепа за личностно развитие, в домашни или в болнични условия;

2. календарен график на обучението по дати и часове;

3. специфичните методи на обучение, включително формите и методите за проверка и оценка, когато има такива специфики.

Чл. 23. (1) Индивидуалният учебен план при индивидуална форма на обучение се разработва по реда на държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а индивидуалният учебен план в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 2 и 3 – по реда на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.

(2) Индивидуалният учебен план се обсъжда и приема от педагогическия съвет и се утвърждава от директора на училището.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (1) Учебните планове, утвърдени при условията и по реда на тази наредба, влизат в сила за учениците, които през учебната 2016 – 2017 година постъпват в I и в V клас, учениците, които през учебната 2017 – 2018 година, учебната 2018 – 2019 година и учебната 2019 – 2020 година постъпват в I, в V и в VIII клас, както и учениците, които през учебната 2020 – 2021 година постъпват в VIII клас.

(2) През учебните години по ал. 1 учениците извън посочените в ал. 1 се обучават и завършват обучението си в съответния етап по учебни планове, утвърдени въз основа на отменената Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование и по реда на Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и подзаконовите актове за прилагането им.

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“ и отменя Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 22, ал. 3 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 2, т. 1

Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование
  Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
І ІI III IV I – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ
Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                    
Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 180 520 1430
Чужд език – …   64 96 102 262 119 119 108 346 608
Математика 128 112 112 136 488 136 136 144 416 904
Компютърно моделиране     32 34 66         66
Информационни технологии           34 34 36 104 104
Човекът и обществото     64 34 98         98
История и цивилизации           68 68 72 208 208
География и икономика           51 51 72 174 174
Околен свят 32 32     64         64
Човекът и природата     32 68 100 85 85   170 270
Биология и здравно образование               72 72 72
Физика и астрономия               54 54 54
Химия и опазване на околната среда               54 54 54
Музика 64 64 48 51 227 68 68 54 190 417
Изобразително изкуство 64 48 64 51 227 68 68 54 190 417
Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 51 51 36 138 268
Физическо възпитание и спорт 64 64 80 85 293 85 85 72 242 535
Общо за раздел А 608 640 784 833 2865 935 935 1008 2878 5743
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 96 96 80 85 357 85 85 108 278 635
Общо за раздел А + раздел Б 704 736 864 918 3222 1020 1020 1116 3156 6378
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 128 128 128 136 520 136 136 144 416 936
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 832 864 992 1054 3742 1156 1156 1260 3572 7314

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и спорт“
  Образователна степен: Средна
I гимназиален етап II гимназиален етап  
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XI – XII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – … 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език – …   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации   144 126 270       270
География и икономика   72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование   90 72 162       162
Физика и астрономия   90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда   90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1080 1098 954 3132 432 372 804 3936
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 72 54 198 324 720 620 1340 1664
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2, т. 3

Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или „Природни науки“
  Образователна степен: Средна
I гимназиален етап II гимназиален етап  
Класове Общо Класове Общо ОБЩО
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XI – XII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – … 648 144 72 864 72 62 134 998
Чужд език – …   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информатика 72     72       72
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации   144 126 270       270
География и икономика   72 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование   90 72 162       162
Физика и астрономия   90 72 162       162
Химия и опазване на околната среда   90 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1152 1098 954 3204 432 372 804 4008
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б   54 198 252 720 620 1340 1592
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 2, т. 4

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – … 648 144 72   864           864
Чужд език – …   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации   144 126   270           270
География и икономика   72 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование   90 72   162           162
Физика и астрономия   90 72   162           162
Химия и опазване на околната среда   90 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …           72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 1116 1116 990   3222 432 0 348   780 4002
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 36 36 162 64 298 720 64 580 64 1428 1726
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел А – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици в Х и в ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици в ХII клас е тридесет и една учебни седмици, от които две учебни седмици – за производствена практика.

Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2, т. 5

Рамков учебен план за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – … 432 216 72 720 72 62 134 854
Чужд език – …   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации 72 72 126 270       270
География и икономика 36 36 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование 54 36 72 162       162
Физика и астрономия 54 36 72 162       162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72 162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 1116 918 954 2988 432 372 804 3792
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 36 234 198 468 720 620 1340 1808
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Приложение № 6 към чл. 12, ал. 2, т. 6

Рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – … 432 216 72   720           720
Чужд език – …   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации 72 72 126   270           270
География и икономика 36 36 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование 54 36 72   162           162
Физика и астрономия 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – ………….           72    58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 1152 936 990   3078 432   348   780 3858
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика   216 162 64 442 720 64 580 64 1428 1870
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В   1296   1296   1296   64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за производствена практика.

Приложение № 7 към чл. 12, ал. 2, т. 7

Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – … 144 72 72 288 72 62 134 422
Чужд език – …   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации 72 72 126 270       270
География и икономика 36 36 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование 54 36 72 162       162
Физика и астрономия 54 36 72 162       162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72 162       162
Технологии и предприемачество 72 90   162       162
Музика 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 900 864 954 2718 432 372 804 3522
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 252 288 198 738 720 620 1340 2078
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Приложение № 8 към чл. 12, ал. 2, т. 8

Рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – … 144 72 72   288           288
Чужд език – …   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации 72 72 126   270           270
География и икономика 36 36 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование 54 36 72   162           162
Физика и астрономия 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …………..           72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 864 792 990   2646 432   348   780 3426
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 288 360 162 64 874 720 64 580 64 1428 2302
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за производствена практика.

Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 9

Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища по изкуствата
  Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо Класове Общо Класове Общо
І ІI III IV І – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36     36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                                          
Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 180 520 1430 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – …   64 96 102 262 119 119 108 346 608 144 72 72   288           288
Чужд език – …                       72 72   144 72   58   130 274
Математика 128 112 112 136 488 136 136 144 416 904 108 108 72   288 72   58   130 418
Компютърно моделиране     32 34 66         66                      
Информационни технологии           34 34 36 104 104 36 36 18   90           90
Човекът и обществото     64 34 98         98                      
История и цивилизации           68 68 72 208 208 72 72 126   270           270
География и икономика           51 51 72 174 174 36 36 90   162           162
Философия                     36 36 72   144           144
Гражданско образование                               36   29   65 137
Околен свят 32 32     64         64                      
Човекът и природата     32 68 100 85 85   170 270                      
Биология и здравно образование               72 72 72 54 36 72   162           162
Физика и астрономия               54 54 54 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда               54 54 54 36 54 72   162           162
Музика* 64 64 48 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство* 64 48 64 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18   54           54
Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 51 51 36 138 268                      
Физическо възпитание и спорт* 64 64 80 85 293 85 85 72 242 535 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка                                          
Чужд език по професията – …                               72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд                     18       18           18
Предприемачество                     36       36           36
Икономика                       36     36           36
Общо за раздел А 608 640 784 833 2865 935 935 1008 2878 5743 882 810 954   2646 432   348   780 3426
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 96 96 80 85 357 85 85 108 278 635 270 342 198 64 874 720 64 580 64 1428 2302
Общо за раздел А + раздел Б 704 736 864 918 3222 1020 1020 1116 3156 6378 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 128 128 128 136 520 136 136 144 416 936 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 832 864 992 1054 3742 1156 1156 1260 3572 7314 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1052 64 2476 6428

Пояснителна бележка:

Във всички класове задължителните учебни часове по учебните предмети музика*, изобразително изкуство* или физическо възпитание и спорт* може да се използват за специализирана подготовка.

Приложение № 10 към чл. 12, ал. 2, т. 10

Рамков учебен план за общо и за професионално образование в спортните училища
  Прогимназиален етап  I гимназиален етап  II гимназиален етап
Класове Общо Класове Общо  Класове Общо Общо
 V  VI  VII V – VІІ  VІІІ  ІХ  Х VІІІ – Х  ХІ  ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 34 4 34 4 36 2   36 2 36 2 36 2   36 2 29 4    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                                        
Български език и литература 170   170   180   520 144   108   108   360 108   87   195 555
Чужд език – … 119   119   108   346 144   72   72   288         0 288
Чужд език – …                   72   72   144 72   58   130 274
Математика 136   136   144   416 108   108   72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 34   34   36   104 36   36   18   90           90
История и цивилизации 68   68   72   208 72   72   126   270           270
География и икономика 51   51   72   174 36   36   90   162           162
Философия               36   36   72   144           144
Гражданско образование                             36   29   65 65
Човекът и природата 85   85       170                          
Биология и здравно образование         72   72 54   36   72   162           162
Физика и астрономия         54   54 54   36   72   162           162
Химия и опазване на околната среда         54   54 36   54   72   162           162
Музика 68   68   54   190                          
Изобразително изкуство 68   68   54   190                          
Технологии и предприемачество 51   51   36   138                          
Обща професионална подготовка                                        
Чужд език по професията                             72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд                   18       18           18
Предприемачество               36           36           36
Икономика                       36   36           36
Общо за раздел А 850   850   936   2636 756   684   882 0 2322 360 0 290 0 650 2972
Раздел Б – избираеми учебни часове + Раздел В – факултативни учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В, в т.ч. производствена практика 432  36 432  36 396  36 1368 576 36  648  36 450  36 1782 972  36 807 36  1851 3633
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1318 1318   1368   4004 1368   1368   1368   4104 1368   1133   2501 6605

Пояснителни бележки:

Задължителните учебни часове по учебния предмет физическо възпитание и спорт във всички класове и по учебните предмети музика и изобразително изкуство в първи гимназиален етап може да се използват за специализирана подготовка.

В рамките на целодневното обучение в спортните училища освен часовете, определени в горната таблица, за осъществяване на тренировъчния процес за всяка седмица допълнително се определят:

– 4 учебни часа за спортна подготовка;

– 2 учебни часа за активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания.

Приложение № 11 към чл. 12, ал. 2, т. 11

Рамков учебен план за общо и за профилирано образование в училища по културата
  Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО I гимназиален етап II гимназиален етап
Класове Общо Класове Общо Класове Общо Класове Общо ОБЩО
І ІI III IV І – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36     36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                                    
Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 180 520 1430 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – ….   64 96 102 262 119 119 108 346 608 144 72 72 288 72 62 134 422
Чужд език – ….*                       72 72 144 72 62 134 278
Математика 128 112 112 136 488 136 136 144 416 904 108 108 72 288 72 62 134 422
Компютърно моделиране     32 34 66         66                
Информационни технологии           34 34 36 104 104 36 36 18 90       90
Човекът и обществото     64 34 98         98                
История и цивилизации           68 68 72 208 208  72 72 126 270       270
География и икономика           51 51 72 174 174 36  36 90 162       162
Философия                     36 36 72 144       144
Гражданско образование                             36 31 67 67
Околен свят  32 32     64         64                
Човекът и природата     32 68 100 85 85   170 270                
Биология и здравно образование               72 72 72  54 36 72 162       162
Физика и астрономия               54 54 54 54  36 72 162       162
Химия и опазване на околната среда               54 54 54 36  54 72 162       162
Музика 64 64 48 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство 64 48 64 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18 54       54
Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 51 51 36 138 268                
Физическо възпитание и спорт 64 64 80 85 293 85 85 72 242 535 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 608 640 784 833 2865 935 935 1008 2878 5743 828 774 954 2556 432 372 804 3360
Раздел Б – задължителни учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 96 96 80 85 357 85 85 108 278 635 324 378 198 900 720 620 1340 2240
Общо за раздел А + раздел Б 704 736 864 918 3222 1020 1020 1116 3156 6378 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 128 128 128 136 520 136 136 144 416 936 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 832 864 992 1054 3742 1156 1156 1260 3572 7314 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Пояснителна бележка.

Задължителните учебни часове, предвидени за учебния предмет чужд език*, може да се използват за изучаване на древни или съвременни езици.

Приложение № 12 към чл. 12, ал. 2, т. 12

Рамков учебен план за общо и за професионално образование в училища в местата за лишаване от свобода
  Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо Класове Общо Класове Общо
І ІI III IV І – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36     36 36 36 2   36 2 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                                          
Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 180 520 1430 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – …   64 96 102 262 119 119 108 346 608 144 72 72   288         0 288
Чужд език – …                       72 72   144 72   58   130 274
Математика 128 112 112 136 488 136 136 144 416 904 108 108 72   288 72   58   130 418
Компютърно моделиране     32 34 66         66                     0
Информационни технологии           34 34 36 104 104 36 36 18   90           90
Човекът и обществото     64 34 98         98                     0
История и цивилизации           68 68 72 208 208 72 72 126   270           270
География и икономика           51 51 72 174 174 36 36 90   162           162
Философия                     36 36 72   144           144
Гражданско образование                               36   29   65 65
Околен свят 32 32     64         64                      
Човекът и природата     32 68 100 85 85   170 270                      
Биология и здравно образование               72 72 72 54 36 72   162           162
Физика и астрономия               54 54 54 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда               54 54 54 36 54 72   162           162
Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 51 51 36 138 268                      
Обща професионална подготовка                                          
Чужд език по професията – …                               72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд                       18     18           18
Общо за раздел А 416 464 592 646 2118 714 714 828 2256 4374 720 684 846   2250 360   290   650 2900
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 384 400 272 306 1362 306 306 252 864 2226 360 396 234 64 1054 720 64 580 64 1428 2482
Общо за раздел А + раздел Б 800 864 864 952 3480 1020 1020 1080 3120 6600 1080 1080 1080 64 3304 1080 64 870 64 2078 5382
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 64 64 64 68 260 68 68 72 208 468 72 72 72   216 72   72   144 360
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 864 928 928 1020 3740 1088 1088 1152 3328 7068 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 942 64 2222 5742

Пояснителни бележки:

1. Във втори гимназиален етап се провежда професионална подготовка.

2. Часовете по технологии и предприемачество се използват и за професионално обучение.

Приложение № 13 към чл. 12, ал. 2, т. 13

Рамков учебен план за профилирано образование в духовните училища
  I гимназиален етап II гимназиален етап
Класове Общо Класове Общо Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36   36 31    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561
Чужд език – …. 144 72 72 288 72 62 134 422
Чужд език – ….   72 72 144 72 62 134 278
Математика 108 108 72 288 72 62 134 422
Информационни технологии 36 36 18 90       90
История и цивилизации  72 72 126 270       270
География и икономика 36  36 90 162       162
Философия 36 36 72 144       144
Гражданско образование         36 31 67 67
Биология и здравно образование  54 36 72 162       162
Физика и астрономия 54  36 72 162       162
Химия и опазване на околната среда 36  54 72 162       162
Музика* 18 18 18 54       54
Изобразително изкуство* 18 18 18 54       54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72 216 72 62 134 350
Общо за раздел А 828 774 954 2556 432 372 804 3360
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 324 378 198 900 720 620 1340 2240
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144 432 144 124 268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300

Пояснителна бележка.

Във всички класове задължителните учебни часове по учебния предмет музика* или изобразително изкуство* може да се използват за специализирана подготовка.

Приложение № 14 към чл. 12, ал. 2, т. 14

Рамков учебен план за професионално образование в духовните училища
  I гимназиален етап II гимназиален етап Общо
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2    
 Раздел А – задължителни учебни часове 
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – … 144 72 72   288 72   58   130 418
Чужд език – ….   72 72   144           144
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации 72 72 126   270           270
География и икономика 36 36 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование 54 36 72   162           162
Физика и астрономия 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216 72   58   130 346
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …           72   58   130 130
Латински език 144       144           144
Библейски гръцки език   72 72   144           144
Свещено Писание на Новия Завет           72   58   130 130
Свещено Писание на Стария Завет   72 72   144           144
Общо за раздел А 936 882 1062   2880 504   406   910 3790
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 216 270 90 64 640 648 64 522 64 1298 1938
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1152 1152 64 3520 1152 64 928 64 2208 5728
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   116   260 692
Общо за раздел А + раздел Б +раздел В 1296 1296 1296 64 3952 1296 64 1044 64 2468 6420

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици в Х и в ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици в ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за производствена практика.

Приложение № 15 към чл. 12, ал. 2, т. 15

  Рамков учебен план за общо образование във вечерна форма на обучение     Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО Класове Общо Класове Общо І ІI III IV І – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36     Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети                     Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 144 484 1394 Чужд език   64 96 102 262 102 102 108 312 574 Математика 128 112 112 136 488 136 136 108 380 868 Компютърно моделиране     32 34 66         66 Информационни технологии           34 34 36 104 104 Околен свят 32 32     64         64 Човекът и обществото     64 34 98         98 История и цивилизации           51 51 54 156 156 География и икономика           51 51 54 156 156 Човекът и природата     32 68 100 68 68   136 236 Биология и здравно образование               54 54 54 Физика и астрономия               54 54 54 Химия и опазване на околната среда               54 54 54 Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 34 34 36 104 234 Общо за раздел А 416 464 592 646 2118 646 646 702 1994 4112 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ годишен брой часове за раздел Б 288 240 112 102 742 102 102 90 294 1036 Общо за раздел А + раздел Б 704 704 704 748 2860 748 748 792 2288 5148      

Приложение № 16 към чл. 12, ал. 2, т. 16

  Рамков учебен план за профилирано образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език     I гимназиален етап II гимназиален етап Класове Общо Класове Общо ОБЩО VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ Учебни седмици 36 36 36   36 31     Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети                 Български език и литература 144 108 108 360 108 93 201 561 Чужд език 144 72 72 288 72 62 134 422 Математика 108 108 72 288 72 62 134 422 Информационни технологии 36 36 18 90       90 История и цивилизации 72 72 126 270       270 География и икономика 36 36 90 162       162 Философия 36 36 72 144       144 Гражданско образование         36 31 67 67 Биология и здравно образование 54 36 72 162       162 Физика и астрономия 54 36 72 162       162 Химия и опазване на околната среда 36 54 72 162       162 Технологии и предприемачество 72 90   162       162 Общо за раздел А 792 684 774 2250 288 248 536 2786 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ годишен брой часове за раздел Б 72 180 90 342 720 620 1340 1682 Общо за раздел А + раздел Б 864 864 864 2592 1008 868 1876 4468    

Приложение № 17 към чл. 12, ал. 2, т. 17

  Рамков учебен план за професионално образование във вечерна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език     I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО Класове Общо Класове Общо VIII IX X VІІІ – Х XI XII XІ – ХII VIIІ – ХII Учебни седмици 36 36 36 2   36 2 29 2     Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети                       Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555 Чужд език 144 72 72   288 72   58   130 418 Математика 108 108 72   288 72   58   130 418 Информационни технологии 36 36 18   90           90 История и цивилизации 72 72 126   270           270 География и икономика 36 36 90   162           162 Философия 36 36 72   144           144 Гражданско образование           36   29   65 65 Биология и здравно образование 54 36 72   162           162 Физика и астрономия 54 36 72   162           162 Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162 Обща професионална подготовка                       Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18 Предприемачество 36       36           36 Икономика     36   36           36 Общо за раздел А 756 612 810   2178 288   232   520 2698 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 36 180 90 64 370 612 64 493 64 1233 1603 Общо за раздел А + раздел Б 792 792 900 64 2548 900 64 725 64 1753 4301                             Пояснителни бележки: 1. Общият брой учебни седмици за Х и за ХІ клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика. 2. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици – за производствена практика.  

Приложение № 18 към чл. 12, ал. 2, т. 18

  Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно или разширено изучаване на чужд език в дистанционна форма на обучение     Начален етап Прогимназиален етап   I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО Класове Общо Класове Общо Общо Класове Общо Класове Общо І ІI III IV І – IV V VI VII V – VІІ І – VІІ VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ Учебни седмици 32 32 32 34   34 34 36     36 36 36   36 31     Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети                                     Български език и литература 224 224 224 238 910 170 170 180 520 1430 144 108 108 360 108 93 201 561 Чужд език – …   64 96 102 262 119 119 108 346 608 144 72 72 288 72 62 134 422 Чужд език – …                       72 72 144 72 62 134 278 Математика 128 112 112 136 488 136 136 144 416 904 108 108 72 288 72 62 134 422 Компютърно моделиране     32 34 66         66                 Информационни технологии           34 34 36 104 104 36 36 18 90       90 Човекът и обществото     64 34 98         98                 История и цивилизации           68 68 72 208 208  72 72 126 270       270 География и икономика           51 51 72 174 174 36  36 90 162       162 Философия                     36 36 72 144       144 Гражданско образование                             36 31 67 67 Околен свят  32 32     64         64                 Човекът и природата     32 68 100 85 85   170 270                 Биология и здравно образование               72 72 72  54 36 72 162       162 Физика и астрономия               54 54 54 54  36 72 162       162 Химия и опазване на околната среда               54 54 54 36  54 72 162       162 Музика 64 64 48 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18 54       54 Изобразително изкуство 64 48 64 51 227 68 68 54 190 417 18 18 18 54       54 Технологии и предприемачество 32 32 32 34 130 51 51 36 138 268  72 90    162       162 Физическо възпитание и спорт 64 64 80 85 293 85 85 72 242 535 72 72 72 216 72 62 134 350 Общо за раздел А 608 640 784 833 2865 935 935 1008 2878 5743 900 864 954 2718 432 372 804 3522 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ годишен брой часове за раздел Б 96 96 80 85 357 85 85 108 278 635 252 288 198 738 720 620 1340 2078 Общо за раздел А +раздел Б 704 736 864 918 3222 1020 1020 1116 3156 6378 1152 1152 1152 3456 1152 992 2144 5600 Максимален годишен брой часове за раздел В 128 128 128 136 520 136 136 144 416 936 144 144 144 432 144 124 268 700 Общо за раздел А +раздел Б + раздел В 832 864 992 1054 3742 1156 1156 1260 3572 7314 1296 1296 1296 3888 1296 1116 2412 6300    

Приложение № 19 към чл. 12, ал. 2, т. 19

Рамков учебен план за общо образование в задочна форма на обучение  
  Начален етап Прогимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
I II III IV І – IV V VI VII V – VII I – VІІ
Учебни седмици   9 9 9   9   9    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                    
Български език и литература 55 55 50 50 210 40 40 40 120 330
Чужд език   30 30 30 90 20 20 20 60 150
Математика 50 50 40 50 190 40 40 40 120 310
Компютърно моделиране     10 10 20         20
Информационни технологии           10 10 10 30 30
Околен свят 10  25     35         35
Човекът и обществото     20 10 30         30
История и цивилизации           20 20 20 60 60
География и икономика           15 15 15 45 45
Човекът и природата     10 10 20 15 15   30 50
Биология и здравно образование               20 20 20
Физика и астрономия               20 20 20
Химия и опазване на околната среда               20 20 20
Технологии и предприемачество 10 10 10 10 40 10 10 10 30 70
Общо за раздел А 125 170 170 170 635 170 170 215 555 1190
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 73 73 73 73 292 73 73 73 219 511
Общо за раздел А + раздел Б 198 243 243 243 927 243 243 288 774 1701

Приложение № 20 към чл. 12, ал. 2, т. 20

Рамков учебен план за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в задочна форма на обучение
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 9 9 9   9 9    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                
Български език и литература 40 40 40 120 40 40 80 200
Чужд език 20 20 30 70 30 30 60 130
Математика 30 30 25 85 25 25 50 135
Информационни технологии 15 10 10 35       35
История и цивилизации 20 20 30 70       70
География и икономика 15 15 15 45       45
Философия 15 20 20 55       55
Гражданско образование         10 10 20 20
Биология и здравно образование 15 15 15 45       45
Физика и астрономия 15 15 15 45       45
Химия и опазване на околната среда 15 15 15 45       45
Технологии и предприемачество 15 15   30       30
Общо за раздел А 215 215 215 645 105 105 210 855
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б 73 73 73 219 183 183 366 585
Общо за раздел А + раздел Б 288 288 288 864 288 288 576 1440

Приложение № 21 към чл. 12, ал. 2, т. 21

Рамков учебен план за професионално образование в задочна форма на обучение без интензивно и без разширено изучаване на чужд език
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 9 9 9 2   9 2 9 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 40 40 40   120 40   40   80 200
Чужд език – … 20 20 20   60 30   30   60 120
Математика 30 30 25   85 25   25   50 135
Информационни технологии 10 10 10   30           30
История и цивилизации 20 20 20   60           60
География и икономика 15 15 10   40           40
Философия 10 15 20   45           45
Гражданско образование           10   10   20 20
Биология и здравно образование 15 15 15   45           45
Физика и астрономия 15 15 15   45           45
Химия и опазване на околната среда 15 15 15   45           45
Обща професионална подготовка                      
Здравословни и безопасни условия на труд   15     15           15
Предприемачество 20       20           20
Икономика     20   20           20
Общо за раздел А 210 210 210   630 105   105   210 840
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 78 78 78 64 298 183 64 183 64 494 792
Общо за раздел А + раздел Б 288 288 288 64 928 288 64 288 64 704 1632

Пояснителна бележка.

1. Общият брой учебни седмици за Х, за ХІ и за ХІІ клас е единадесет, от които две учебни седмици – за производствена практика.

Приложение № 22 към чл. 12, ал. 2, т. 22

Рамков учебен план за професионално образование с интензивно изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – …. 648 144 72   864           864
Чужд език – ….   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации   144 126   270           270
География и икономика   72 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование   90 72   162           162
Физика и астрономия   90 72   162           162
Химия и опазване на околната среда   90 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216           216
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …           72    58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 1116 1116 990   3222 360   290   650 3872
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 36 72 234 64 406 396   174   570 976
Практическо обучение в реална работна среда           504 140 609 70 1323 1323
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1188 1224 64 3628 1260 140 1073 70 2543 6171
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1332 1368 64 4060 1404 140 1197 70 2811 6871

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват практическото обучение в реална работна среда.

3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват практическо обучение в реална работна среда.

Приложение № 23 към чл. 12, ал. 2, т. 23

Рамков учебен план за професионално образование с разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2    
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – ….. 432 216 72   720           720
Чужд език – …..   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации 72 72 126   270           270
География и икономика 36 36 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование         0 36   29   65 65
Биология и здравно образование 54 36 72   162           162
Физика и астрономия 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216           216
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …           72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 1152 936 990   3078 360   290   650 3728
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика   252 234 64 550 396   174   570 1120
Практическо обучение в реална работна среда           504 140 609 70 1323 1323
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1188 1224 64 3628 1260 140 1073 70 2543 6171
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1332 1368 64 4060 1404 140 1197 70 2811 6871

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват практическото обучение в реална работна среда.

3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват практическо обучение в реална работна среда.

Приложение № 24 към чл. 12, ал. 2, т. 24

Рамков учебен план за професионално образование без интензивно и без разширено изучаване на чужд език в паралелки с обучение чрез работа (дуална система на обучение)
  I гимназиален етап II гимназиален етап ОБЩО
Класове Общо Класове Общо
VІІІ ІХ Х VІІІ – Х ХІ ХІІ XІ – ХII VІІІ – ХІІ
Учебни седмици 36 36 36 2   36 4 29 2    
Раздел А – задължителни часове (ЗЧ)
Учебни предмети                      
Български език и литература 144 108 108   360 108   87   195 555
Чужд език – ….. 144 72 72   288           288
Чужд език – …..   72 72   144 72   58   130 274
Математика 108 108 72   288 72   58   130 418
Информационни технологии 36 36 18   90           90
История и цивилизации 72 72 126   270           270
География и икономика 36 36 90   162           162
Философия 36 36 72   144           144
Гражданско образование           36   29   65 65
Биология и здравно образование 54 36 72   162           162
Физика и астрономия 54 36 72   162           162
Химия и опазване на околната среда 36 54 72   162           162
Музика 18 18 18   54           54
Изобразително изкуство 18 18 18   54           54
Физическо възпитание и спорт 72 72 72   216           216
Обща професионална подготовка                      
Чужд език по професията – …………           72   58   130 130
Здравословни и безопасни условия на труд   18     18           18
Предприемачество 36       36           36
Икономика     36   36           36
Общо за раздел А 864 792 990   2646 360   290   650 3296
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ годишен брой часове за раздел Б, в т.ч. производствена практика 288 396 234 64 982 396   174   570 1552
Практическо обучение в реална работна среда           504 140 609 70 1323 1323
Общо за раздел А + раздел Б 1152 1188 1224 64 3628 1260 140 1073 70 2543 6171
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В 144 144 144   432 144   124   268 700
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1332 1368 64 4060 1404 140 1197 70 2811 6871

Пояснителни бележки:

1. Общият брой учебни седмици за Х клас е тридесет и осем, от които две учебни седмици – за производствена практика.

2. Общият брой учебни седмици за ХІ клас е четиридесет, от които четири учебни седмици допълват практическото обучение в реална работна среда. 3. Общият брой учебни седмици за ХII клас е тридесет и една, от които две учебни седмици допълват практическо обучение в реална работна среда.

Вашият коментар