Как се разработват проекти

     Учебните проекти са вид учебна задача, свързана с решаването на проблем, с който учащите не са се занимавали преди това. Като всички проекти и учебният проект е ограничен във времето, има специфични цели, предварително планирани, очаквани резултати и предварително планирани дейности за постигане на резултатите. Според специалистите в сайта http://kursoviraboti.com основните характеристики на учебния проект са:

 • Той е “уникален” – има специфична цел.
 • Основава се на изследователска работа.
 • Фокусиран e върху една тема, която се изследва в дълбочина.
 • Излиза извън рамките на познати модели за изследване на проблем.
 • Ограничен е във времето.
 • Изисква наличието на добри управленски умения – за планиране, организиране и управление на времето.

      Всеки проект съдържа: наименование, цел (цели) и задачи, целева група, дейности, резултати, а при по-голям проект – описание на екипа и финансов план.

     Чрез работата по проекти могат да се оценят уменията за планиране и организиране на различни дейности, свързани с изпълнението на определени учебни задачи (индивидуално или екипно). Има широка приложимост в различните учебни дисциплини. Може да се използва както за текущо оценяване, така и за финално оценяване. Критерии за оценяване на проектите могат да бъдат:

 • Избор и формулировка на темата на проекта.
 • Конкретизиране на задачите.
 • Подбор на подходящите методи за изпълнение на проектната задача.
 • Начини на отразяване на събраната информация.
 • Подбор на хората (екипа) и разпределението на задачите между тях.
 • Източниците (хора, материали) и местата за реализиране на проекта.
 • Отчет (доклад) за извършената работа.
 • Спазване на крайния срок.

      За оценяването на всеки проект се изработват критерии и показатели. Критериите, които най-широко се използват, са относно:

 • Целите (ясни, конкретни, реалистични).
 • Дизайна на проекта.
 • Качеството на резултатите.

Вашият коментар