Категория: професионално обучение

курсова работа Цели и задачи на социалната педагогика

Социалната педагогика има сравнително продължителна история. Нейните корени могат да се открият в далечното историческо минало, а идеите ѝ намират отражение в трудовете на много автори – педагози, философи, психолози, социолози, антрополози. Предмет на социалната педагогика е изучаването и изследването на процесите и проблемите на социализацията на децата, подрастващите и възрастните както в положителен план (в смисъл на целенасочено въздействие на социалните фактори и условия върху формирането и развитието на човека), така и при наличие на проблеми и девиации (в смисъл на необходимост от подкрепа, помощ, съдействие и др. за тяхното преодоляване). По този начин се създават възможности, условия и предпоставки за социалното формиране на личността.

Прочети повече

курсова работа ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Терминът „социална работа” отразява и определя конкретно направление на човешко познание с отчетлив социономичен, интегративен и практико-приложен характер. Използват се и се интегрират знания преди всичко от социалните и от други науки и в социалната работа се прилага обобщен опит от практиката, отличаващ се със своите концептуални, емпирични, социално-политически и професионално-етични аспекти. В своята цялост тя е насочена към поддържане на благосъстоянието в обществото и откликва на широк спектър от нужди на клиенти (индивиди, семейства, групи, общности) със специфични проблеми, като отчита правата и равните възможности по отношение на възраст, социална, класова, расова и етническа принадлежност, пол, политически убеждения. Социалната работа има, от една страна, нормотворчески характер, изпълнява превантивна, възпитателна, организираща и санкционираща роля, като включва разработването, разясняването и прилагането на законови и подзаконови актове – правилници, инструкции, наредби, методики и др. при осъществяването на защитните функции на държавата, синдикатите, работодателите, неправителствените, религиозните и др. организации. От друга страна, социалната работа има научен характер и предполага разработване на методологичната страна на социално-защитната дейност, както и изследвания, анализи и проекти.

Прочети повече

курсова работа Теренно проучване на туристическа дестинация. Старинен Несебър като туристическа дестинация

През последните десетилетия се наблюдават множество промени в развитието на туристическата индустрия. Развитието на масов туризъм, съчетано с бурното развитие на информационните технологии и телекомуникации, създаде предпоставки за приоритетно развитие на туристическата индустрия и превръщането ѝ в основен елемент от икономиката на множество държави по света. Все повече туристически дестинации създават стратегии и планове за развитие, базирани на иновативни концепции, специални събития и тематични продукти. Челно място в тези стратегии заемат т.нар. „алтернативни“ форми на туризъм, които представляват „съвкупност от устойчиви туристически форми и практики, които са насочени едновременно към задоволяване на индивидуалните интереси и потребности на туриста и към съхраняване на местната природа и култура“ (Левков, 2013, с. 19). Предпоставки за развитието на алтернативен туризъм са преди всичко наситеното със стандартизирани и традиционни продукти туристическо предлагане, променящите се интереси и мотивация на туристите, както и нарастващото търсене на нови туристически продукти. От друга страна обаче, под алтернативен туризъм се разбира комплекс от туристически дейности, различни от тези на масовия туризъм, свързани с използването на разнообразни природни и антропогенни туристически ресурси, привличане на специфичен пазарен сегмент, при задоволяване на специфичен потребителски интерес, различен от този при масовия традиционен туризъм (Алексиева и Стамов, 2003, с. 15).

Прочети повече

Професионално обучение

Учебно-консултантски център „Словеси“ и Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД осъществяват професионално обучение и удостоверяването му с придобиване на степен на професионална квалификация по:
1. Професия „Помощник-възпитател“, Код 762030
Специалност Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца, Код 7620301, трета степен на професионална квалификация
2. Професия „Готвач“, Код 811070
Специалност Производство на кулинарни изделия и напитки, Код 8110701, втора степен на професионална квалификация
3. Професия „Сервитьор-барман“, Код 811080
Специалност Обслужване на заведения в обществено хранене, Код 8110801, втора степен на професионална квалификация
4. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020
Специалност Автотранспортна техника, Код 5250201, втора степен на професионална квалификация
5. Професия „Монтьор на транспортна техника“, Код 525020
Специалност Пътностроителна техника, Код 5250202, втора степен на професионална квалификация
6. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Полевъдство, Код 6210302, втора степен на професионална квалификация
7. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Зеленчукопроизводство, Код 6210303, втора степен на професионална квалификация
8. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Трайни насаждения, Код 6210304, втора степен на професионална квалификация
9. Професия „Растениевъд“, Код 621030
Специалност Растителна защита, Код 6210308, втора степен на професионална квалификация
10. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Индустрия, Код 3451201, трета степен на професионална квалификация
11. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Търговия, Код 3451202, трета степен на професионална квалификация
12. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Земеделско стопанство, Код 3451203, трета степен на професионална квалификация
13. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Икономика и мениджмънт, Код 3451204, трета степен на професионална квалификация
14. Професия „Икономист“, Код 345120
Специалност Горско стопанство, Код 3451205, трета степен на професионална квалификация
15. Професия „Оперативен счетоводител“, Код 344030
Специалност Оперативно счетоводство, Код 3440301, трета степен на професионална квалификация
16. Професия „Оператор на компютър“, Код 482030
Специалност Текстообработване, Код 4820301, първа степен на професионална квалификация
17. Професия „Заварчик“, Код 521090
Специалност Заваряване, Код 5210901, първа степен на професионална квалификация
18. Професия „Работник в озеленяването“, Код 622030
Специалност Озеленяване и цветарство, Код 6220301, първа степен на професионална квалификация
Обучението се осъществява онлайн по най-високите образователни стандарти. Лицензираният Център за професионално обучение „СоВи“ към ШКОЛА ЗАЕДНО ПРЕЗ ГОДИНАТА ООД издава легитимни удостоверения за проведените обучения.
Нашият телефон за връзка е 0876424904. Можете да ни пишете и на следния имейл: pismenirazrabotki@abv.bg

Прочети повече

Закон за професионалното образование и обучение

Чл. 1. (1) Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
1. осигуряване на правото на професионално образование и обучение на гражданите, съобразно личните им интереси и възможности;
2. задоволяване на потребностите от квалифицирана работна сила, конкурентоспособна на пазара на труда;
3. осигуряване на условия за функциониране и развитие на системата на професионалното образование и обучение, основаващи се на сътрудничество между нейните институции и органите на изпълнителната власт и на местното самоуправление и социалните партньори;
4. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
(2) Законът регламентира организацията, институциите, управлението и финансирането на системата на професионалното образование и обучение.
(3) За училищното професионално образование и обучение се прилага Законът за предучилищното и училищното образование, подзаконовите актове по прилагането му и държавните образователни стандарти, доколкото в този закон не е предвидено друго.

Прочети повече