Категория: Изработка на есе

курсова работа Процес на въвеждане на система за управление на риска

Представеният за разглеждане и анализ случай представлява интересен казус, тъй като по своята същност включва оценка на рисковете, произтичащи от въвеждане на отдел за преценка на рисковете и евентуалните негативни последствия от взетите в компанията решения. Въпросът включва няколко важни аспекта и от основно значение е характерът на основната за организацията дейност – разработването на софтуер. Това е област, в която иновативните идеи и ефикасното им прилагане са ключови за конкурентоспособността на компанията и конфиденциалността на всички нива е жизнено важна. Поради тази причина, изискванията, пред които е изправен юридическият отдел на компанията, крият рискове и опасенията на Джордж Френч са напълно основателни.
Същността на провежданата от компанията дейност е да се използват ресурсите на организацията, за да се придобие всякакво, дори най-малко предимство пред опонентите им, които биха се възползвали от всяка възможност да вземат превес. Според законовите разпоредби разкриването на вътрешнофирмена информация е задължително и подлежи на законови санкции, ако не бъде предоставена, ако бъде изискано.

Прочети повече

есе Език и култура

Езикът е сложен феномен, включващ в себе си физиологични способности, психологически и културни аспекти, които отразяват вътрешната и външна реалност на човешкото съществуване. Нашата представа за езика като средство за изразяване на културата на говорещия трябва да включва множеството от променливи и многобройните перспективи, от които се разглеждат понятията за език и култура, както и взаимодействието между двете. Преди всичко трябва да уточним, че семиотичното вербално и невербално представяне на света, в който живеем, е тясно свързано с човешкия индивид и неговата представа за реалността. С други думи, връзката между език и култура има основно антропоцентрично тълкование и в този смисъл културата като социологичен конструкт може да се разглежда като основен предмет и фокус на езиковото изразяване.

Прочети повече

Проблемни области при покриването на държавните стандарти от учениците

С оглед покриването на държавните образователни изисквания за постигане на определено ниво на вадеене на английски език, следва да бъдат взети предвид различни фактори, които заедно съставляват реалния учебен процес. Общото ниво на подготовка за съответния клас, учебната програма, броят на учениците и начинът на провеждане на учебния процес в даден клас оказват пряко влияние върху способността на учениците за овладяване на учебното съдържание. Оттук следва, че постигнатите резултати са следствие на комплексни фактори и често имат динамичен характер. Затова и така очертаните наблюдения по-долу имат условен характер и представляват общи изводи от досегашната ми практика.
Едно от основните затруднения, които учениците срещат през целия си курс на обучение в училище, е балансираното овладяването на езика в четирите му основни направления – четене, писане и особено слушане и говорене.

Прочети повече

Annotation “Teaching Spelling: An Opportunity to Unveil the Logic of Language” by Louisa Moats

In her article Louisa Moats looks into the problematic nature of English spelling and highlights the importance of adopting Structured Literacy practices in teaching and learning spelling as a central part of language instruction. The article provides valuable insights regarding the significance of spelling and its potential to reveal major linguistic principles of language acquisition.
Dr Moats’ in-depth familiarity with the subject stems from her extensive career as a researcher and practitioner in the fields of education and psychology. An award winning contributor to the field of reading disabilities, she delves into the subject of spelling the challenges it poses, proposing structured teaching methods oriented towards maximising the efficiency of the instruction process. A special emphasis is laid on the interrelatedness of the linguistic skills and the special place of spelling within the linguistic framework.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с бизнеса в областта на обучението

В условията на икономика, базирана на знанието, все по-голямо значение придобиват различните образователни ресурси, с които разполагат ВУИ. Подготвеността на кадрите е тясно обвързана с тяхната бъдеща професионална реализация в сферата, която са избрали. В този смисъл, висшите учебни заведения повече от всякога се стремят да максимизират конкурентоспособността на своите възпитаници на пазара на труда. Това обуславя и нарасналата необходимост от все по-тясно сътрудничество с бизнеса, за да се повиши ефективността на обучението и практическата реализация на дипломантите.
Университетите подкрепят съвременната икономика, базирана на знанието в две направления (Nelson, 1986) . Първо, те обучават хора, като осигуряват квалифицирана работна сила, и второ, генерират знание, което да има инструментална роля за подобряването на съществуващите икономически дейности или създаването на нови такива.

Прочети повече

A critical analysis of the representations of childhood in Dickens’s novels Oliver Twist and Great Expectations

The Victorian era in English history is marked by critical shifts in the economic, social and cultural outlook, reflected in the literature of the period, of which Dickens is a major representative. His works depict a time of turbulent change and critical re-evaluation of the old ways, norms and values (Mitchell, 2009). Among them the notion of childhood appears to stand out as one of utmost importance for the author (Schuster, 2014). The parallel analysis of two of his most popular characters presented in the following essay illustrates some interesting developments in the concept of childhood. The fates of Oliver and Pip are quite dissimilar and Dickens employs a distinctly different approach in describing them – Oliver is represented as a generalised angelic image of children living in trying times and dehumanised society, while Pip is a more realistic description of the divided individual as torn between the old ways and the new, between innocence and hard-gained experience, between hopes and disillusionment in the course towards adulthood (Wood, 2012). Both characters testify to Dickens’ belief in the pervasive influence of childhood as a formative force in the overall growth of the individual.

Прочети повече

THE GRAMMATICAL CATEGORIES OF THE ENGLISH NOUN – CASE

The grammatical category of case in English has been notoriously difficult to define. This difficulty arises partly from the simplification of the English inflectional system and partly from the confusion which stems from the differences in terminology among different authors. Historically, English had a fully developed system of inflectional cases which gradually underwent a process of reduction. Presently there are only remnants of the old case system, most noticeable in the pronoun paradigm of the language (Huddleston & Pullum, 2012). The only largely accepted category of case in English today is the genitive, which is marked by the ‘s and has certain syntactic and semantic functions.

Прочети повече

курсова работа СПЕЦИФИКА НА ТВОРЧЕСКАТА ЛИЧНОСТ НА СЮРРЕАЛИСТА

Изкуството е неделима част от човешкото съществуване и изразява непрестанния стремеж към естетическо представяне на вътрешния свят на личността и заобикалящата я действителност – два аспекта, които още от древността поставят проблеми пред философи и творци. Човекът не съществува самостоятелно, а в неспирно взаимодействие с околната среда и субективното усещане за реалността е неизчерпаем източник на творчески търсения. Централно място в процеса на естетическото тълкувание на явленията заема фигурата на твореца, който активно участва в процеса на интерпретация и репрезентация на вътрешния и външния свят на личността.
Културните и философските схващания на сюрреализма радикално променят възгледите за ролята на твореца като активен субект на творческия процес и за същността на човешкия индивид като съзнателна личност, контролираща заобикалящата я действителност. Сюрреализмът изразява преосмислянето на основни положения във философията и изкуството в опит да обясни противоречията вътре в самия индивид и тези в заобикалящата го действителност.

Прочети повече

курсова работа Tom Wolfe, The Electric Kool-Aid Acid Test – Analysis

The world-building elements such as real people’s names and locations, make for a rich and vivid textual world while various stylistic devices lend fragmented surreleastic experience of reality. Through the factual references to the discourse world it has been brought close to the textual world, to the point of convergence and mutual permeability. Hyperbolic descriptions, for instance, highlight certain aspects of reality that fascilitate the interpretation of the main ideas. Thus the physical activity of the man with the hammer, with its exaggerated lightness and swiftness of movement, for example are employed to emphasise the ideas of strength and skill, embodied in his image – „…his arms and legs kicking out the whole time and his shoulders rolling and his head bobbing, all in a jerky beat…”
Multiple references to other works and famous characters serve as transitory elements building a complex, multi-faceted image of the situation that is being described. The allusions enhance the intertextual significance of the text and provide it with additional layers of meaning.

Прочети повече

курсова работа Donald Barthelme, from The Dead Father (“Manual for Sons”) – Analysis

The author makes ample use of polysyndeton, which contributes to the stylised journalistic style of expression, so characteristic of his works. This gives the passage a realistic, matter-of-fact atmosphere that reflects the immediacy of war. It also evokes a sensation of its inevitability and its persistent presence in the life ot the narrator – „The deer hung stiff and heavy and empty, and small birds blew in the wind and the wind turned their feathers.“ This idiosyncratic rhetorical style translates into a reporting, impersonal tone, which equalises important and trivial aspects; tragic and every-day circumstances. It also conveys the resignation that came with the prolonged period of war. It has become part of people’s daily lives.

Прочети повече

курсова работа F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby – Analysis

One of the most striking stylistic features of the passage is the use of unconventional, unpredictable, often obscure and unexpected epithets contributing to the oeverall atmosphere of wander and mystical premonition – paintless days ; solemn dumping ground; powdery air; move dimly; turkeys bewitched to a dark gold; yellow cocktail music, etc. This surrealistic impression of the setting is heightened by the highly metaphorical style employed by the author. The foregrounded image of the eyes of Dr T. J. Eckleburg is a particularly haunting detail of the text world which is represented against the shifting background and changing context, a trajector – fixed against the transitory events of the novel and alluding to the mutability of human life. „But his eyes, dimmed a little by many paintless days, under sun and rain, brood on over the solemn dumping ground.“ The eyes acting as a vehicle, a physical representatioin of the godly gaze or passive indifference of time, which could be interpreted as the tenor of the metaphor.

Прочети повече

курсова работа Ernest Hemingway, from “In Another Country” – Analysis

The author makes ample use of polysyndeton, which contributes to the stylised journalistic style of expression, so characteristic of his works. This gives the passage a realistic, matter-of-fact atmosphere that reflects the immediacy of war. It also evokes a sensation of its inevitability and its persistent presence in the life ot the narrator – „The deer hung stiff and heavy and empty, and small birds blew in the wind and the wind turned their feathers.“ This idiosyncratic rhetorical style translates into a reporting, impersonal tone, which equalises important and trivial aspects; tragic and every-day circumstances. It also conveys the resignation that came with the prolonged period of war. It has become part of people’s daily lives.

Прочети повече