Категория: съчинения

курсова работа на тема: Видове изобразителна дейност в детската градина

В детската градина изобразителната дейност включва различни видове дейности – рисуване, моделиране, апликация и конструиране. Всяка от тези дейности има свои възможности в изобразяването на впечатленията на детето от обкръжаващия го свят. Затова общите задачи, стоящи пред изобразителната дейност, се конкретизират в зависимост от особеностите на всеки вид дейност, от своеобразието на материала и начините за работа с него.
Рисуване
Рисуването е едно от любимите занимания на децата, което дава голям простор за проява на тяхната творческа активност. В детската градина рисуването заема водещо място в обучението на децата по изобразително изкуство и е три вида: рисуване на отделни предмети, сюжетно рисуване и декоративно рисуване.

Прочети повече

курсова работа по Психология и Психопатология Сравнителен анализ

Депресията е съвременно заболяване, което спокойно може да бъде приравнено със сърдечно-съдови и други заболявания на тялото. Именно от него днес страдат милиони хора, живеещи на нашата планета, изпитвайки определени проблеми в живота. Едно от психичните разстройства на човек е депресията. Признаците на разстройство включват нарушение на съня, намален апетит, депресия, апатия, нарушена концентрация, умствена изостаналост. Депресията може да се развие в резултат на силен стрес, заболяване и някои лекарства. Ендогенната депресия се развива без влиянието на определени негативни фактори и няма очевидна причина, соматогенната депресия се основава на различни заболявания, психогенната депресия се основава на стрес, причинен от различни житейски ситуации. Депресията може да причини развитие на суицидни тенденции, да доведе до развитие на алкохолизъм, наркомания.

Прочети повече

есе Език и култура

Езикът е сложен феномен, включващ в себе си физиологични способности, психологически и културни аспекти, които отразяват вътрешната и външна реалност на човешкото съществуване. Нашата представа за езика като средство за изразяване на културата на говорещия трябва да включва множеството от променливи и многобройните перспективи, от които се разглеждат понятията за език и култура, както и взаимодействието между двете. Преди всичко трябва да уточним, че семиотичното вербално и невербално представяне на света, в който живеем, е тясно свързано с човешкия индивид и неговата представа за реалността. С други думи, връзката между език и култура има основно антропоцентрично тълкование и в този смисъл културата като социологичен конструкт може да се разглежда като основен предмет и фокус на езиковото изразяване.

Прочети повече

приказка по Джани Родари НЕЩАСТНОТО ГРАДЧЕ

Някога, много отдавна, в една недалечна страна имало едно малко нещастно градче, чието име засега ще запазя в тайна. Там хората били като всички други и животът им бил най-обикновен, но незнайно защо, всякакви беди и неволи спохождали жителите на това злочесто място. Хората често шушукали, че някакво проклятие трябва да е тегнело над града им. Бедност се ширела навред, студ и печал сковавал сърцата на хората и дори природата не се смилявала над тях – редували се сухи лета и безпощадни зими. Неразбирателства раздирали семействата, глад и жажда моряла добитъка, помощ не идвала от никъде.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с бизнеса в областта на обучението

В условията на икономика, базирана на знанието, все по-голямо значение придобиват различните образователни ресурси, с които разполагат ВУИ. Подготвеността на кадрите е тясно обвързана с тяхната бъдеща професионална реализация в сферата, която са избрали. В този смисъл, висшите учебни заведения повече от всякога се стремят да максимизират конкурентоспособността на своите възпитаници на пазара на труда. Това обуславя и нарасналата необходимост от все по-тясно сътрудничество с бизнеса, за да се повиши ефективността на обучението и практическата реализация на дипломантите.
Университетите подкрепят съвременната икономика, базирана на знанието в две направления (Nelson, 1986) . Първо, те обучават хора, като осигуряват квалифицирана работна сила, и второ, генерират знание, което да има инструментална роля за подобряването на съществуващите икономически дейности или създаването на нови такива.

Прочети повече

A critical analysis of the representations of childhood in Dickens’s novels Oliver Twist and Great Expectations

The Victorian era in English history is marked by critical shifts in the economic, social and cultural outlook, reflected in the literature of the period, of which Dickens is a major representative. His works depict a time of turbulent change and critical re-evaluation of the old ways, norms and values (Mitchell, 2009). Among them the notion of childhood appears to stand out as one of utmost importance for the author (Schuster, 2014). The parallel analysis of two of his most popular characters presented in the following essay illustrates some interesting developments in the concept of childhood. The fates of Oliver and Pip are quite dissimilar and Dickens employs a distinctly different approach in describing them – Oliver is represented as a generalised angelic image of children living in trying times and dehumanised society, while Pip is a more realistic description of the divided individual as torn between the old ways and the new, between innocence and hard-gained experience, between hopes and disillusionment in the course towards adulthood (Wood, 2012). Both characters testify to Dickens’ belief in the pervasive influence of childhood as a formative force in the overall growth of the individual.

Прочети повече

The Role of English in Asia and Europe

Despite their differences in terms of social, cultural, political and economic development the continents of Europe and Asia share a common characteristic that has influenced their history throughout the centuries – their diversity. A conspicuous feature of Eurasia is the wide variety of cultures, which is most explicitly reflected in the linguistic diversity of those territories. The close proximity of a large number of politically and culturally distinct regions presupposes the need for intense supranational contacts in all spheres of human activity – economics, politics, art and culture, etc. The adoption of a common language of international communication seems vital and English being one of the most widely spoken languages all over the world appears to be a natural choice.

Прочети повече

курсова работа Наука и идеология

курсова работа Наука и идеология

Прочети повече

ПРОФЕСИОНАЛЕН СТРЕС ИЛИ БЪРНАУТ ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ

В съвременния свят все по-често и забележимо се проявяват състоянията на стрес, на професионално изтощение, изгаряне или бърнаут. През последните десетилетия под въздействието на различни фактори – икономически, социални, на промените в начина на живот на съвременното човечество, непрестанните промени в обкръжаващата среда, бързото развитие на технологиите, промени в природата, замърсяването на околната среда и редица други фактори, специалистите, а и обикновеният човек отбелязват сериозното увеличение на психо-емоционалното напрежение и стреса. Наред с това, през последните години мнозина учени, които изучават нарастващия стрес и бърнаут, признават че интересът към синдрома се разпространява и съответства на икономическото развитие на страните. През последните няколко десетилетия глобализацията, либерализацията и приватизацията предизвикаха резки промени в съвременния трудов процес на хората в цял свят. Растящите изисквания от придобиване на нови знания и умения, нуждата от бърза промяна в характера на извършваната работа, рязкото увеличаване на производителността и качеството на дейността, напрегнатото работно ежедневие, в много случай довеждат до появата на синдрома на професионалното изчерпване. Същевременно работодателите и организациите често не се интересуват от съществуването на този проблем, не полагат усилия за неговата превенция, профилактика, както и за прилагането на ефективни методи и методики за неговото ограничаване и преодоляване.

Прочети повече

Как се пише свободен преразказ

Свободният преразказ е вид репродуктивен текст, в който със свои думи се пресъздава (част от) съдържанието на наративен текст.
Специфичните особености на писмения свободен преразказ можем да обобщим по следния начин:
• Свободният преразказ достоверно пресъздава (част от) сюжета на първоизточника.
• Коя преразказна техника (на подробното или сбитото преразказване) или комбинация от техники ще се избере за представяне на информацията от първоизточника, зависи единствено от личното предпочитание на ученика. Свободно се избира и подходът към първоизточника — за цялостно или подборно преразказване.

Прочети повече

Как се пише трансформиращ преразказ

Трансформиращият (творческият) преразказ е вид репродуктивен текст, който пресъздава изходния текст, като осъществява промяна в неговата структура в изпълнение на конкретна дидактическа задача.
Специфичните особености на писмения трансформиращ (творчески) преразказ можем да обобщим по следния начин:
• Трансформиращият (творческият) преразказ пресъздава първоизточника, като осъществява промяна в неговото съдържание и/или в начина на представянето му в определен частен аспект, регламентиран в дидактическата задача.
• В преразказната версия могат да бъдат използвани/съвместявани техниките на подробното и сбитото преразказване.
• Наклонението на преразказното повествование (изявително или преизказно) зависи от наложената чрез задачата повествователна перспектива. Когато се преразказва от позицията на неутрален повествовател, най-подходящо е преизказното наклонение, но изявителните форми на сегашното време (при аудиовизуален първоизточник – и на миналото свършено време) по принцип също са уместни. При задача за повествуване от първоличната позиция на разказвач може да се избира между сегашно и минало свършено време (при положение, че формата на времето не е фиксирана в самата задача).
• Ако конкретната трансформационна задача не изисква друго, информацията в преразказа се насочва към адресат, на когото първоизточникът не е познат.

Прочети повече

Как се пише подборен преразказ

Подборният преразказ е вид репродуктивен текст, в който със свои думи се предава точно определен аспект от съдържанието на наративен текст.
Специфичните особености на писмения подборен преразказ можем да обобщим по следния начин:
• Подборният преразказ пресъздава частично първоизточиика в определен смислов аспект, като възпроизвежда фрагменти от съдържанието му, подбрани във връзка с проследяването на някаква частна тематична линия (причинно-следствена зависимост, развитие на мотив и т. н.).
• Обхващат се точно (и само) тези елементи от цялостния сюжет на първоизточника, които са във връзка с формулирания в задачата смислов аспект. Пресъздаването на извънсюжетни елементи, попадащи в обсега на формулировката, е факултативно и по преценка на преразказващия.
• Подборният преразказ достоверно пресъздава съдържанието на избраните фрагменти от първоизточника, без да да добавя измислени елементи и връзки.

Прочети повече