Posts in the реферати Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

Как се пише резюме

Как се пише резюме
май 3, 2020
Готови работи

Съставянето на резюме изисква четене с разбиране и осмисляне на информацията от текста. Когато резюмираме даден текст, трябва да определим смисловите части на текста. Резюмирането всъщност е кратко изложение, в което са изведени основните положения на текста.
С резюмирането се проверяват уменията да се възприемат смисли от текстове с различни съдържателни, функционални и езикови особености, както и да се обработва получената информация в съответствие с поставената задача. В резюмето се отразяват също и уменията да се спазват книжовните норми.
В текста на резюмето пишешият предава информацията, като не изразява лично отношение и не дописва нови факти и обстоятелства, които липсват в текста.

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти

Придобиване на професионално-квалификационни степени /ПКС/ от учители, директори и педагогически специалисти
май 3, 2020
Готови работи

С приеманото на Закона за предучилищното и училищното образование през 2016 г. за първи път е обособен раздел, който разглежда параметрите за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Законодателят дава дефиниция на понятието „кариерно развитие”: „кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.” В същия раздел законодателят е регламентирал тристепенен модел на кариерно развитие в хоризонтален план на учителите и възпитателите: учител/възпитател; старши учител/старши възпитател, главен учител/главен възпитател. Предвидено е и кариерно развитие на другите педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, което се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Делегирано е правото на работодателя да присъжда степените, които обаче не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение.

курсова работа Възможности за усъвършенстване на двигателите

курсова работа Възможности за усъвършенстване на двигателите
април 4, 2020
Готови работи

курсова работа Възможности за усъвършенстване на двигателите

курсова работа Екология на двигателите – състав на изгорелите газове

курсова работа Екология на двигателите – състав на изгорелите газове
април 4, 2020
Готови работи

курсова работа Екология на двигателите – състав на изгорелите газове

курсова работа Диагностика на двигателите – принципи, методи, средства

курсова работа Диагностика на двигателите – принципи, методи, средства
април 4, 2020
Готови работи

курсова работа Диагностика на двигателите – принципи, методи, средства

курсова работа Горене и горивни процеси – принципи и проблеми

курсова работа Горене и горивни процеси – принципи и проблеми
април 4, 2020
Готови работи

курсова работа Горене и горивни процеси – принципи и проблеми

курсова работа Горивоподаване и смесообразуване

курсова работа Горивоподаване и смесообразуване
април 4, 2020
Готови работи

курсова работа Горивоподаване и смесообразуване

курсова работа Използване на енергията на изгорелите газове – теоретична постановка. Схеми и системи. Принудително пълнене

курсова работа Използване на енергията на изгорелите газове – теоретична постановка. Схеми и системи. Принудително пълнене
март 29, 2020
Готови работи

курсова работа Използване на енергията на изгорелите газове – теоретична постановка. Схеми и системи. Принудително пълнене

курсов проект Генератор на времеинтервали

курсов проект Генератор на времеинтервали
март 28, 2020
Готови работи

курсов проект Генератор на времеинтервали

есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?

есе по Свят и личност Какво печели и какво губи българската култура при срещите си с другите култури на Балканите, в Европа и в света?
март 28, 2020
Готови работи

Българската култура е успяла да се докаже пред света и Европа като едно уникално постижение на нашия народ, притежаващо високи естетически стойности, непресъхваща традиция, която продължава да ражда неповторими художествени произведения. Културата ни носи дълбоко в себе си българския дух, изпълнената ни с перипетии историческа съдба, мечтите и въжделенията на един малък народ, поел нелекия път за себеутвърждаването.
Културата е израз на стремежа на хората да намерят себе си като личности, като общност, да се обозначат хем като различни от другите, хем и като близки с тях. В този смисъл най-високите културни приноси на България се появяват в онези моменти, когато сме търсели и намирали корените на своя дух, не забравяйки обаче опита и постигнатото на тези преди нас. Винаги когато сме използвали творчески чуждото, сме разгръщали най-всеобхватно своя потенциал и сме създавали безценни и неповторими произведения.