Posts in the разработване на изпитни въпроси Category at Дипломни работи, курсови работи, реферати, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации. Курсове, уроци

изпитни задачи по Електротехника

изпитни задачи по Електротехника
октомври 13, 2019
Готови работи

изпитни задачи по Електротехника

изпитни въпроси за държавен изпит по Социални дейности

изпитни въпроси за държавен изпит по Социални дейности
октомври 11, 2019
Готови работи

Конспект
3.Технологии за социална работа
4. Социологически, културни, педагогически и психологически основи на социалната работа.
8. Концепция за кооперативно възпитание. П.Петерсен.
12. Социална интеграция чрез практическа дейност- Дж. Дюи.
16. Държавно управление (понятие и принципи, юридическа характеристика). Органи на изпълнителната власт- понятия, видове. Органи на управление в системата на обществените отношения, свързани със социалното подпомагане, интеграцията на хората с увреждания, закрилата на децата, борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
17.Административноправна отговорност. Административни нарушения и административни наказания – понятие, видиве. Видове състави на административни нарушения и административни наказания в системата на социалното подпомагане и закрилата на децата.
20.Комуникативни умения в социалната работа.
24.Международно, Европейско и Национално законодателство за закрила на децата (Международни актове- Конвенция на ООН, Европейски актове, Закон за закрила на детето).
25. Осиновяване – страни, видове. Условия. Забрани. Регистрационен режим. Особени правила при международно осиновяване.
26. Методи на социална работа с деца. Специфика на целите, задачите и приоритетите на социалната работа с деца. Благоденствие на децата.
27. Социална работа с деца в риск. Водещи елементи. Методи на превенция. Отговорност на малолетни и непълнолетни деца по смисъла на ЗБППМН.
29. Социални услуги. Видове социални услуги: социални услуги в общността и в специализирани институции.
30. Социална работа с безработни лица. Национални и регионални програми за ограничаване на безработицата. Нормативноправна рамка.
31. Основни елементи на методиките и методически указания, регулиращи практиката на социалната работа в социалните услуги в общността: същност на услугата; откриване и закриване; условия и ред за ползване на социалната услуга.
32. Компетенции и роли на социалния работник за работа с хора с увреждания. Социални умения.