Етикет: усвояване

Наредба № 6 от 11 август 2016 г. за усвояването на българския книжовен език

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование, както и:
1. условията и редът за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският не е майчин;
2. изучаването на български език от децата на българите в чужбина.
(2) Държавният образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език е съвкупност от изисквания за усвояването на българския книжовен език в системата на предучилищното и училищното образование.
Чл. 2. (1) Кодифицираните норми на българския книжовен език се прилагат в системата на предучилищното и училищното образование съгласно действащия към съответния момент академичен правописен речник на Института за български език към Българската академия на науките.
(2) Речникът по ал. 1 определя правилата, в съответствие с които следва да:
1. се изучават в система нормите на българския книжовен език в часовете по български език;
2. се използва българският книжовен език в часовете по останалите общообразователни предмети;
3. са съобразени познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които се одобряват за ползване в системата на предучилищното и училищното образование.

Прочети повече