Етикет: ТЕКСТ

Как се пише свободен преразказ

Свободният преразказ е вид репродуктивен текст, в който със свои думи се пресъздава (част от) съдържанието на наративен текст.
Специфичните особености на писмения свободен преразказ можем да обобщим по следния начин:
• Свободният преразказ достоверно пресъздава (част от) сюжета на първоизточника.
• Коя преразказна техника (на подробното или сбитото преразказване) или комбинация от техники ще се избере за представяне на информацията от първоизточника, зависи единствено от личното предпочитание на ученика. Свободно се избира и подходът към първоизточника — за цялостно или подборно преразказване.

Прочети повече

курсова работа УМЕНИЯ ЗА ПИСМЕНО ОБЩУВАНЕ. СТИЛОВИ И ЖАНРОВИ ЧЕРТИ НА ТЕКСТА

Първият текст – „Динозаври“ е научен и се среща в енциклопедии или справочници, т.е. принадлежи към научносправочния подстил на научния стил. Отличава се с активно използване на специализирани термини в областта на палеонтологията, като информацията се представя обективно и сбито. Доминира научното описание, а накрая текстът завършва с научно разсъждение.
Вторият текст – „Електронни динозаври“ – е публицистичен и е предназначен за информиране на възприемателите за актуално събитие от обществения живот. Оперативността, актуалността, документалната достоверност на фактите, стегнатостта на изложението и краткостта на формата са характерни черти на информационната бележка. Информационната бележка може да се срещне във вестниците или да се чуе в новините по електроннтите медии. Преобладава научното описание, съчетано с научно повествование.
Общото в двата текста е, че преобладава описанието на динозаврите, използват се специализирани техни названия и терминология, но вторият текст е насочен към информиране на обществеността за актуално събитие, докато първият текст обективно представя жизнения цикъл на динозаврите и описва техните особености, като текстът е предназначен за разнородна публика, търсеща научна и обективна информация. Документалната достоверност на фактите, стегнатостта на изложението и краткостта на формата са също характерни особености за двата текста. И в двата текста са използвани термини, но във втория текст терминологията не е в такава степен специализирана, както е в първия текст. В публицистичния текст терминологията има помощна функция, за да илюстрира конкретния актуален факт на вниманието на аудиторията.

Прочети повече