Етикет: социални дейности

изпитни въпроси за държавен изпит по Социални дейности

Конспект
3.Технологии за социална работа
4. Социологически, културни, педагогически и психологически основи на социалната работа.
8. Концепция за кооперативно възпитание. П.Петерсен.
12. Социална интеграция чрез практическа дейност- Дж. Дюи.
16. Държавно управление (понятие и принципи, юридическа характеристика). Органи на изпълнителната власт- понятия, видове. Органи на управление в системата на обществените отношения, свързани със социалното подпомагане, интеграцията на хората с увреждания, закрилата на децата, борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
17.Административноправна отговорност. Административни нарушения и административни наказания – понятие, видиве. Видове състави на административни нарушения и административни наказания в системата на социалното подпомагане и закрилата на децата.
20.Комуникативни умения в социалната работа.
24.Международно, Европейско и Национално законодателство за закрила на децата (Международни актове- Конвенция на ООН, Европейски актове, Закон за закрила на детето).
25. Осиновяване – страни, видове. Условия. Забрани. Регистрационен режим. Особени правила при международно осиновяване.
26. Методи на социална работа с деца. Специфика на целите, задачите и приоритетите на социалната работа с деца. Благоденствие на децата.
27. Социална работа с деца в риск. Водещи елементи. Методи на превенция. Отговорност на малолетни и непълнолетни деца по смисъла на ЗБППМН.
29. Социални услуги. Видове социални услуги: социални услуги в общността и в специализирани институции.
30. Социална работа с безработни лица. Национални и регионални програми за ограничаване на безработицата. Нормативноправна рамка.
31. Основни елементи на методиките и методически указания, регулиращи практиката на социалната работа в социалните услуги в общността: същност на услугата; откриване и закриване; условия и ред за ползване на социалната услуга.
32. Компетенции и роли на социалния работник за работа с хора с увреждания. Социални умения.

Прочети повече