Етикет: социална работа

курсова работа ОСНОВИ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА

Терминът „социална работа” отразява и определя конкретно направление на човешко познание с отчетлив социономичен, интегративен и практико-приложен характер. Използват се и се интегрират знания преди всичко от социалните и от други науки и в социалната работа се прилага обобщен опит от практиката, отличаващ се със своите концептуални, емпирични, социално-политически и професионално-етични аспекти. В своята цялост тя е насочена към поддържане на благосъстоянието в обществото и откликва на широк спектър от нужди на клиенти (индивиди, семейства, групи, общности) със специфични проблеми, като отчита правата и равните възможности по отношение на възраст, социална, класова, расова и етническа принадлежност, пол, политически убеждения. Социалната работа има, от една страна, нормотворчески характер, изпълнява превантивна, възпитателна, организираща и санкционираща роля, като включва разработването, разясняването и прилагането на законови и подзаконови актове – правилници, инструкции, наредби, методики и др. при осъществяването на защитните функции на държавата, синдикатите, работодателите, неправителствените, религиозните и др. организации. От друга страна, социалната работа има научен характер и предполага разработване на методологичната страна на социално-защитната дейност, както и изследвания, анализи и проекти.

Прочети повече

курсова работа по Методи на социалната работа Социална оценка – Работа с индивидуален случай

Социалната работа може да се разглежда като една от разновидностите на човешката дейност, чиято най-обща насока е да направи по-добър живота на хората, намиращи се в ситуация на житейско неблагополучие. Това означава да се помага както на отделния човек, така и на семейства, групи и общности, изпаднали в беда, криза, риск или нужда. Независимо от индивидуалните характеристики на всеки един случай, първопричина за неблагополучието на хората са дефицитите в индивидуалната жизнена реалност. Те могат да бъдат обективно и субективно обусловени. В зависимост от конкретния случай помощта може да се изразява във варианти за подобряване на условията на живот или с възможности, свързани с развитие на личностния капацитет на нуждаещите се. За да бъде ефективна социалната работа, тя се реализира като сложен пъзел, в който се взема под внимание конкретният социален проблем, възрастовите особености, специфичните личностни особености и индивидуална житейска история. Главната цел на социалната работа е осигуряване на качествен начин на живот на всички членове на обществото. Операционната цел на социалната работа е да се промени животът на хората, които не са в състояние самостоятелно да решат проблемите си и да променят социалните условия, за да се поддържа неблагополучието в поносими граници.

Прочети повече