Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

‘реферат’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

реферат Мотивация на ученето в училище

реферат Мотивация на ученето в училище
февруари 18, 2020
Готови работи

Проблемът за формирането у учениците на рационални техники на учене, на умения и стратегии за самостоятелно овладяване на знания и придобиване на опит е много актуален през последните десетилетия във връзка с нарастващия обем на информацията. В съвременните условия целите на образователния процес включват не само овладяване на знания, които впоследствие твърде бързо остаряват морално, а и формиране на похвати за самостоятелно ориентиране в разнообразната информация, на умения за критично мислене, на способност за натрупване на нов познавателен опит.

реферат Емоции и чувства в учебния процес

реферат Емоции и чувства в учебния процес
февруари 18, 2020
Готови работи

Емоционалните процеси наред с когнитивните и мотивационните представляват особен аспект на преживяването и поведението или с други думи – на преработката на информацията, който се отнася най-вече до динамиката на постигане или непостигане на цели, т.е. до задоволяването или незадоволяването на потребности, претенции и др.
По своята интензивност формално емоциите могат да се разграничат на (Минчев 2005):
1. Същински, интенционални чувства, насочени към обекти или лица.
2. Настроения, например депресии, които обхващат цялостно преживяването.
3. Афекти, протичащи много интензивно и нерядко дезорганизиращи поведението.

реферат Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ

реферат Пикочоотделителна функция на бъбрека. Клинико-ембриологични аспекти и морфологичен анализ
февруари 15, 2020
Готови работи

Основната функция на бъбреците е да отделя вода и водоразтворими вещества (крайни продукти на метаболизма). Функцията за регулиране на йонното и киселинно-алкалното равновесие на вътрешната среда на тялото (хомеостатична функция) е тясно свързана с екскреторната функция. И двете функции се контролират от хормони. В допълнение, бъбреците изпълняват ендокринна функция, като участват пряко в синтеза на много хормони. Накрая, бъбреците са включени в процесите на междинния метаболизъм, особено при глюконеогенезата и разграждането на пептиди и аминокиселини.

реферат по рибовъдство Шаран

реферат по рибовъдство Шаран
февруари 12, 2020
Готови работи

Шаранът е най-старият доместициран и култивиран вид в света – отглежда се от около 4000 години в Китай и от няколко века в Европа. Той произхожда от Централна Евразия и е разделен на няколко раси:
• Европейско-транскавказки шаран
• Амурско-китайски шаран
• Югоизточно-азиатски шаран.
Многобройни вариетети и подвариетети от шаран се отглеждат в Югоизточна Азия, Русия, Източна и Централна Европа както за храна, така и като декоративни рибки. Европейските подвидове произхождат от дивия шаран от река Дунав – най-ранните находки датират от времето на Римската империя. Той се разпространява с християнството в Европа, откъдето оглежданите вече форми се разпространяват и в други страни.

реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса

реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса
февруари 9, 2020
Готови работи

реферат Видове стратегии и формулиране на стратегии в бизнеса

реферат Превенция и закрила на деца с поведенчески трудности (насилието в семейна и извънсемейна среда)

реферат Превенция и закрила на деца с поведенчески трудности (насилието в семейна и извънсемейна среда)
февруари 9, 2020
Готови работи

Съдържание
Увод……………………………………………………………………………………………………….с. 2
1. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – теоретични постановки по проблема ………………………………………………с. 2
2. Нормативна база и обществени институции, свързани с превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 7
3. Решения и политики в Република България, касаещи превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности …………………………………..с. 9
4. Превенцията и закрилата на деца с поведенчески трудности – описание на конкретен случай ……………………………………………………………………….с. 12
Заключение……………………………………………………………………………………………с. 16
Използвана литература………………………………………………………………………..с. 17

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ
ноември 5, 2017
Готови работи

курсова работа ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ, КОИТО ВЪЗНИКВАТ ПРИ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАБОТАТА В ЕКИП. ПЪТИЩА ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ

КАЗУС ПО ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

КАЗУС ПО ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО
октомври 23, 2017
Готови работи

КАЗУС ПО ОСНОВИ НА СЧЕТОВОДСТВОТО

курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪЧНИ СТАВКИ

курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪЧНИ СТАВКИ
октомври 16, 2017
Готови работи

курсова работа ВИДОВЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ, ДАНЪЧНИ СТАВКИ

казус по ЦЕНОВА ПОЛИТИКА ЦИГАРЕНА ВОЙНА

казус по ЦЕНОВА ПОЛИТИКА  ЦИГАРЕНА ВОЙНА
октомври 16, 2017
Готови работи

казус по ЦЕНОВА ПОЛИТИКА  ЦИГАРЕНА ВОЙНА


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67