Етикет: познавателни книжки

НАРЕДБА № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Чл. 1. (1) С наредбата се определя държавният образователен стандарт по чл. 22, ал. 2, т. 13 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
(2) Държавният образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала включва:
1. изискванията към съдържанието, графичния дизайн, полиграфическото и електронното изпълнение на познавателните книжки, учебниците и учебните помагала;
2. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти и на промените в тях, включително определянето на оценителите;
3. условията и реда за оценяване и одобряване на проектите на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина;
4. условията и реда за утвърждаване на списъка на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на предучилищното и училищното образование;
5. условията и реда за утвърждаване на списъка на учебните помагала за обучението по т. 3.

Прочети повече