Етикет: планиране

курсова работа по Планиране и прогнозиране ПЛАНИРАНЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Планирането на човешките ресурси е в основата на цялостната дейност по тяхното управление и на свързването на системата от човешки ресурси с другите дейности на организацията и с изграждането на плановата дейност като единна система. Връзките и взаимодействието между бизнес плана и плана за човешките ресурси са предпоставка за ефективността на организацията и на планирането в нея. Тази дейност като част от стратегическото планиране позволява на висшите мениджъри да разберат значението на персонала за успешното развитие на организацията. Тя е тясно свързана и с редица други мениджърски функции, каквито са корпоративното планиране, организиране и координиране на организационните структурни звена, обучение и развитие на кадрите и други.
Определянето на необходимите човешки ресурси по количество и със съответните качествени характеристики и тяхното осигуряване, стимулиране и развитие се предопределят от развитието на организацията, от нейните стратегически цели и планове за развитието на производството, внедряването на нова техника и технологии и другите дейности и ресурси. Същевременно крайният резултат от дейността по планирането им предопределя ефективността на останалите дейности в организацията, нейната стабилност, корпоративна култура, финансово състояние и други.

Прочети повече