Етикет: общообразователна подготовка

Наредба №5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Чл. 1. (1) С тази наредба се определя държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, както и:
1. структурата на учебните програми по общообразователните учебни предмети;
2. (отм. – ДВ, бр. 71 от 2019 г., в сила от 10.09.2019 г.)
3. изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища.
(2) Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на образование и определя:
1. целите, съдържанието и характеристиките на общообразователната подготовка;
2. общообразователните учебни предмети;
3. изискванията за резултатите от обучението по всеки общообразователен учебен предмет за придобиване на общообразователната подготовка.

Прочети повече