Етикет: Мотиви

проект Мотиви за взаимодействие с ВУИ в областта на обучението

Серия от проучвания ясно показват ефектът на университетското образование върху иновативното представяне на фирмите в определен регион. Според данните от проучване на Rothaermel and Ku (2008) броят на завършилите висококвалифицирани специалисти е пряко обвързан с броя на патентите за бизнеса в региона. Faggian and McCann (2009) също установяват положителен ефект на наплива от университетски дипломанти върху иновативното представяне на бизнеса в отделни региони в Обединеното Кралство. Това сочи, че обучението на кадри във ВУИ има пряко отношение към конкурентното представяне на бизнеса в съответния регион и свидетелства за регионалната обусловеност на взаимодействието.
В наши дни е добре известно, че обучението и формирането на човешки капитал са основни детерминанти на индустриални растеж в условията на икономика на знанието. Конкурентноспособността на фирмите, особено на малките и средни предприятия зависи от капацитета на образователния сектор да отговори на нуждите им от необходими умения и компетентности. В общество, характеризирано от глобализация и интернационализация на култури всяка национална икономика съзнава, че най-добрият начин да се конкурира и да се възползва от световните възможности за растеж осъзнаването на важността да развива човешкия ресурсен потенциал.

Прочети повече

проект Мотиви за взаимодействие с бизнеса в областта на обучението

В условията на икономика, базирана на знанието, все по-голямо значение придобиват различните образователни ресурси, с които разполагат ВУИ. Подготвеността на кадрите е тясно обвързана с тяхната бъдеща професионална реализация в сферата, която са избрали. В този смисъл, висшите учебни заведения повече от всякога се стремят да максимизират конкурентоспособността на своите възпитаници на пазара на труда. Това обуславя и нарасналата необходимост от все по-тясно сътрудничество с бизнеса, за да се повиши ефективността на обучението и практическата реализация на дипломантите.
Университетите подкрепят съвременната икономика, базирана на знанието в две направления (Nelson, 1986) . Първо, те обучават хора, като осигуряват квалифицирана работна сила, и второ, генерират знание, което да има инструментална роля за подобряването на съществуващите икономически дейности или създаването на нови такива.

Прочети повече