Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

‘литература’ Articles at Дипломни работи, курсови работи, реферати, доклади, казуси, есета, презентации, проекти, дисертации, преразкази, съчинения. Курсове, уроци

Как се пише интерпретативно съчинение по литература

Как се пише интерпретативно съчинение по литература
август 2, 2020
Готови работи

Интерпретативното съчинение (статия) представлява систематично изложение на резултатите от проучването и интерпретацията на проблем, съществен за даден изходен текст. В този вид съчинение ясно се откроява и пътят, по който ученикът е достигнал до своите истини за интерпретирания проблем.
Интерпретативното съчинение по литература е научен, литературноаналитичен и литературнокритически текст, писмено изложение коментар на художествена литературна творба или творби по определена тема. То като цяло се отъждествява с понятието аргументативен литературнонаучен текст: систематично писмено изложение, комплекс от разсъждения и изводи, илюстрирани с цитати от художествената литературна творба, които доказват състоятелността на формулираната теза въз основа на проблематиката, заложена в заглавието.
С други думи, интерпретативното съчинение по литература е умален и опростен работен вариант на литературнокритическата статия, предназначен за практическа образователна работа в средното училище. Неговата идеална цел е да развива у учениците умения за относително самостоятелен коментар на художествено литературно произведение, изложен в последователен смислово свързан текст, подчинен на изискванията на научния стил и орнаментиран, по възможност, с оригинални есеистични елементи. Реалната му цел е чрез неговото създаване учениците да си изградят практически умения за генериране на аргументативен, „доказателствен“ литературнонаучен текст с известни аналитични изводи въз основа на зададен проблем.

ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”

ТЕСТ по литература за 12. клас Атанас Далчев „Дяволско”
март 14, 2020
Готови работи

Тестът по литература е критериален, защото при него като норма са изискванията на учебната програма. С тях се установяват постижения на учениците, но в съответствие с изискванията на учебната програма, в съответствие с целите и задачите на обучението по литература за 12. клас.
В учебната програма по литература за 12. клас се изучава стихотворението на Атанас Далчев „Дяволско“. Представеният тематичен тест по литература за 12. клас играе роля при установяване на критерии за резултатността на педагогическия процес при обучението на учениците от 12. клас относно възприемането и интерпретацията на Далчевото стихотворение „Дяволско“.
В училищната среда тестът по литература се използва с цел осъществяване на текущ контрол на знанията и уменията на учениците от 12 . клас.
Тестът по литература съдържа 15 задачи. Задачите са два вида:
• със структуриран отговор с четири възможности за отговор, от които само един е верният, и
• с кратък свободен отговор.
За всяка задача със структуриран отговор трябва да е отбелязан не повече от един действителен отговор. Верен е само един от структурираните отговори.
Задачите в тестовете са от следните когнитивни равнища:
• когнитивно равнище намиране и извличане на информация.
• когнитивно равнище обобщаване и тълкуване
• когнитивно равнище осмисляне и оценяване

КАЗУС ПО ПРИНЦИПИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА

КАЗУС ПО ПРИНЦИПИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА
октомври 23, 2017
Готови работи

КАЗУС ПО ПРИНЦИПИ НА МИКРОИКОНОМИКАТА

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение със специален фокус върху ромите”
октомври 13, 2017
Готови работи

КАЗУС ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ  Проект по програма ФАР: „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение …Прочети повече

КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС

КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС
октомври 13, 2017
Готови работи

КАЗУС ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО ЧРЕЗ ПРИДОБИВАНЕ (ИЗКУПУВАНЕ) НА БИЗНЕСА В РАННИТЕ ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА КАПИТАЛИЗМА У НАС

Как се прави дипломна работа

Как се прави дипломна работа
август 7, 2017
Готови работи

  Дипломната работа обикновено е разработка с дължина, варираща между 50 и 100 машинописни страници, където студентът разработва проблем, отнасящ …Прочети повече

Как се пише академично есе

Как се пише академично есе
август 7, 2017
Готови работи

  Думата есе по произход е френска и буквално означава “опит”. Eднотомният тълковен речник на френския език Robert я обяснява …Прочети повече

Как се пише казус

Как се пише казус
август 7, 2017
Готови работи

      Казусът е метод, при който се представя една проблемна ситуация, която е обект на анализ, с цел открояване на …Прочети повече

Как се прави презентация

Как се прави презентация
август 7, 2017
Готови работи

Основните правила при създаването на компютърната анимация са:Правила, свързани с текста:6 х 6 – най-много 6 реда текст с по 6 думи на ред;Повече визия, по-малко текст;Заглавията да са кратки и ясни, без използване на съкращения. В заглавията трябва да присъстват ключовите думи от текста и да са написани с по-едър шрифт.

Как се разработва проект

Как се разработва проект
август 7, 2017
Готови работи

  Учебният проект е вид учебна задача, свързана с решаването на проблем, с който учащите не са се занимавали преди …Прочети повече


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 111

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/obrazova/kursoviraboti.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67