Етикет: заплащане на труда

Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда

Чл. 1. С тази наредба се урежда държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование – детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – (РЦПППО), Националния дворец на децата и Държавния логопедичен център, наричани за краткост „институциите“.
Чл. 2. (1) Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда определя:
1. нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти;
2. условията за откриване на работно място за педагогическите специалисти;
3. реда и начина за определяне на работните заплати на персонала в държавните и общинските институции по чл. 1;
4. условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти в държавните и общинските институции по чл. 1.
(2) Наредбата не се прилага при определяне на брутната работна заплата на персонала в детските градини по чл. 35, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), определянето на която се извършва съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Прочети повече